Oireachtas home page

Seanad Order Paper


55

SEANAD ÉIREANN

789

Déardaoin, 3 Iúil, 2003
Thursday, 3rd July, 2003

RIAR NA hOIBRE

ORDER PAPER

10.30 a.m.


Order Paper

GNÓ POIBLÍ

Public Business

 


Tairiscintí: Motions:

1. Go dtugann Seanad Éireann dá aire an Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir lena imscrúduithe ar sháruithe ar alt 21(1) den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, agus, go háirithe, fionnachtana an Choimisiúin atá sa Tuarascáil sin, ar tuarascáil í a tugadh don Choiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann agus a ndearna an coiste sin í a bhreithniú agus ar tuarascáil í a leagadh faoi bhráid Sheanad Éireann an 2 Iúil, 2003.

That Seanad Éireann takes note of the Report of the Standards in Public Office Commission of its investigations into contraventions of section 21(1) of the Standards in Public Office Act, 2001, and, in particular, of the findings of the Commission contained in that Report, which report was furnished to and considered by the Committee on Members’ Interest of Seanad Éireann and was laid before Seanad Éireann on 2 July, 2003.

 - Senator Mary O’Rourke

___________________

 

2. "Go gceadaíonn Seanad Éireann an Stát d’fheidhmiú an roghnaithe dá bhforáiltear le hAirteagal 3 den cheathrú Prótacal atá leagtha amach i gConradh Amstardam, fógra a thabhairt d’Uachtarán Chomhairle an Aontais Eorpaigh gur mian leis a bheith páirteach i nglacadh agus i bhfeidhmiú an bhirt bheartaithe seo a leanas:

togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le nósanna imeachta i ndáil le Lámhleabhar Sirene a leasú,

ar beart beartaithe é ar leagadh cóip de faoi bhráid Sheanad Éireann an 16 Bealtaine, 2003.

That Seanad Éireann approves the exercise by the State of the option provided by Article 3 of the fourth Protocol set out in the Treaty of Amsterdam, to notify the President of the Council of the European Union that it wishes to take part in the adoption and application of the following proposed measure:

a proposal for a Council Regulation on procedures for amending the Sirene Manual,

a copy of which proposed measure was laid before Seanad Éireann on 16th May, 2003."

 

 - Senator Mary O’Rourke.

___________________

 

3. "Go ndéanfar an togra go gceadaíonn Seanad Éireann an dréacht-Ordú dar teideal:-

An tOrdú fán Acht um Rialáil Leictreachais 1999 (Custaiméir Cáilithe) (Ídiú Leictreachais), 2003,

 

ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Sheanad Éireann an 26 Meitheamh 2003 a tharchur chuig an gComhchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha, de réir mhír (1) (Seanad) d’Orduithe Tagartha an Choiste sin, agus go ndéanfaidh an Coiste sin, tráth nach déanaí ná an 4 Deireadh Fómhair, 2003, teachtaireacht a chur chuig an Seanad ar an modh a fhorordaítear i mBuan-Ordú 67, agus go mbeidh feidhm dá réir ag Buan-Ordú 69 (2).

That the proposal that Seanad Éireann approve the draft Order entitled:-

Electricity Regulation Act 1999 (Eligible Customer) (Consumption of Electricity) Order, 2003,

copies of which were laid before Seanad Éireann on 26th June 2003 be referred to the Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources, in accordance with paragraph (1) (Seanad) of the Orders of Reference of that Committee, which, not later than 4th October, 2003, shall send a message to the Seanad in the manner prescribed in Standing Order 67, and Standing Order 69 (2) shall accordingly apply.".

 

 - Senator Mary O’Rourke.

___________________

4. An Bille um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003 2002 [Bille Seanaid arna leasú ag an Dáil] - An Tuarascáil.

Protection of the Environment Bill 2003 [Seanad Bill amended by the Dáil] - Report Stage.

___________________

5. An Bille Inimirce 2002 [Bille Seanaid arna leasú ag an Dáil] - An Tuarascáil.

Immigration Bill 2002 [Seanad Bill amended by the Dáil] - Report Stage.

____________________

6. An Bille um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003 [Bille Seanaid arna leasú ag an Dáil] - An Tuarascáil.

Protection of Employees (Fixed-Term Work) Bill 2003 [Seanad Bill amended by the Dáil] - Report Stage.

____________________

 7. An Bille Deochanna Meisciúla 2003 [Bille Seanaid arna leasú ag an Dáil] - An Tuarascáil.

Intoxicating Liquor Bill 2003 [Seanad Bill amended by the Dáil] - Report Stage.

____________________

8. "Go mbeartaíonn Seanad Éireann go ndéanfar na téarmaí tagartha atá sa Rún a rith Dáil Éireann an 7 Deireadh Fómhair, 1997 agus Seanad Éireann an 8 Deireadh Fómhair, 1997, arna leasú leis na Rúin a rith Dáil Éireann an 1 Iúil, 1998 agus Seanad Éireann an 2 Iúil, 1998 arna leasú tuilleadh leis na Rúin a rith Dáil Éireann agus Seanad Éireann an 28 Márta, 2002 de bhun na nAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go 2002 a leasú trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna H agus I:

‘H. Is é a bheidh ar an mBinse líon nach mó ná trí Chomhalta arb iad seo a leanas iad:

(a) An tOnórach, an Breitheamh Alan Mahon agus an tOnórach, an Breitheamh Mary Faherty a ceapadh le hiomstraim arna déanamh an 24 Deireadh Fómhair 2002 ag an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil de bhun na nAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go 2002, agus

(b) An tOnórach, an Breitheamh Gerald Keys, ó dháta a shonrófar le hionstraim arna déanamh de bhun na nAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise) 1921 go 2002 ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

I. Is é an tOnórach, an Breitheamh Alan Mahon a bheidh ina Chathaoirleach ar an mBinse ó dháta a shonrófar le hiomstraim arna déanamh de bhun nAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go 2002 ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.’.

 

That Seanad Éireann resolves that the terms of reference contained in the Resolution passed by Dáil Eireann on 7th October, 1997 and by Seanad Éireann on 8th October, 1997, as amended by the Resolutions passed by Dáil Éireann on 1st July, 1998 and by Seanad Éireann on 2nd July, 1998 as further amended by the Resolutions passed by Dáil Éireann and Seanad Éireann on 28th March, 2002 pursuant to the Tribunals of Inquiry (Evidence) Acts, 1921 to 2002 be amended by the substitution of the following paragraphs for paragraphs H and I:

‘H. The Tribunal shall consist of not more than three Members as follows:

(a) His Honour Judge Alan Mahon and Her Honour Judge Mary Faherty who were appointed by instrument made on 24th October, 2002 by the Minister for the Environment and Local Government pursuant to the Tribunals of Inquiry (Evidence) Acts, 1921 to 2002, and

(b) His Honour Judge Gerald Keys, from a date to be specified by instrument made pursuant to the Tribunals of Inquiry (Evidence) Acts 1921 to 2002 by the Minister for the Environment, Heritage and Local Government.

I. His Honour Judge Alan Mahon shall be the Chairperson of the Tribunal from a date to be specified by instrument made pursuant to the Tribunals of Inquiry (Evidence) Acts, 1921 to 2002 by the Minister for the Environment, Heritage and Local Government.’."

 

 -Senator Mary O’Rourke

___________________

 

9. (l) An Bille um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2002 - An Coiste.

(a) Criminal Law (Insanity) Bill 2002 - Committee.

____________________

10. (l ) An Bille um Chosaint Mháithreachais (Leasú) 2003 - An Coiste.

(a) Maternity Protection (Amendment) Bill 2003 - Committee.

____________________

11. An Bille Léiriúcháin 2000 [Dáil] – An Dara Céim.

Interpretation Bill 2000 [Dáil] – Second Stage

____________________

Tíolactha: Presented:

12. An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) (Uimh. 2) 2003 - Ordú don Dara Céim.

Freedom of Information (Amendment) (No. 2) Bill 2003 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Shaoráil Faisnéise 1997 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to amend the Freedom of Information Act 1997 and to provide for related matters.

- Senator Brendan Ryan

___________________

13. An Bille um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú) 2003- Ordú don Dara Céim.

Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Bill 2003 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do thabhairt éifeacht don leasú ar na méideanna teorannaithe i bprótacal 1992 ag leasú an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú 1969, arna dhéanamh i Londain an 27 Samhain 1992, agus don leasú ar na teorainneacha cúitimh i bprótacal 1992 ag leasú an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú 1971, arna dhéanamh i Londain an 27 Samhain 1992, agus chun na críche sin do leasú na nAchtanna um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) 1988 go 1998, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara

Bill entitled an Act to give effect to the amendment of the limitation amounts in the protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969, done at London on 27 November 1992, and the amendment of the limits of compensation in the protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 1971, done at London on 27 November 1992, and for that purpose to amend the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) Acts 1988 to 1998, and to provide for connected matters

 - Senator Mary O’Rourke.

___________________

 14. Ráitis maidir leis an leibhéal ard óil alcóil ag daoine óga. (atógáil).

Statements on the high level of alcohol consumption by young people. (resumed).

____________________

14. Ráitis maidir le hUathachas. (atógáil).

Statements on Autism. (resumed).

___________________

Tairiscintí:

Motions:

15. "Go dtugann Seanad Éireann dá aire an Cúigiú Tuarascáil ón gComhchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha- Raidió Áitiúil: An Próiseas Ceadúnaithe - athbhreithniú ar an gcóras ceadúnaithe de réir na taithí atá ag Stáisiúin Raidió Áitiúil in Éirinn.

That Seanad Éireann takes note of the Fifth Report of the Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources - Local Radio: The Licencing Process - a review of the licencing system as experienced by Local Radio Stations in Ireland."

 - Senator Mary O’Rourke.

___________________

16. "Go gceadaíonn Seanad Éireann an dréacht-Ordú dar teideal:-

An tOrdú fán Acht um Rialáil Leictreachais 1999 (Custaiméir Cáilithe) (Ídiú Leictreachais), 2003,

ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Sheanad Éireann an 26 Meitheamh 2003.

That Seanad Éireann approve the draft Order entitled:-

Electricity Regulation Act 1999 (Eligible Customer) (Consumption of Electricity) Order, 2003,

copies of which were laid before Seanad Éireann on 26th June 2003".

 - Senator Mary O’Rourke.

___________________

17. "Go gceadaíonn Seanad Éireann an tOrdú seo a leanas ina dhréacht:

An tOrdú fán Simpson’s Hospital Estate Act um an Acht Sláinte 1970 (Alt 76) (Leasú), 2003,

ar leagadh cóip de ina dhréacht faoi bhráid Sheanad Éireann an 25 Meitheamh, 2003.

 

That Seanad Éireann approves the following Order in draft:

The Health Act 1970 (Section 76) Simpson’s Hospital Estate Act (Amendment) Order, 2003,

a copy of which was laid in draft before Seanad Éireann on 25th June, 2003."

  

- Senator Mary O’Rourke

___________________

18. Tairiscintí nach ón Rialtas.

Non-Government Motions.

1. "That Seanad Éireann urges the Government to provide adequate occupational and speech therapies on an ongoing basis for children with autism, tailored to their individual needs."

- Senators Shane Ross, David Norris, Mary Henry, Joe O'Toole, Feargal Quinn.

[12 September, 2002]

____________________

 2. "That Seanad Éireann expresses its concern at the recent dismissal of the Principal Teacher of an interdenominational Gaelscoil in Dunboyne, Co. Meath and, in order to develop a viable and comprehensive policy, calls on the Minister for Education and Science to establish immediately a Forum on Interdenominational Education, representative of the Education partners and appropriate Church Authorities; and requests the reinstatement of the Principal until such time as the Report of the Forum is considered."

- Senators Joe O'Toole, Shane Ross, David Norris, Mary Henry.

[9 October, 2002]

____________________

3. "That Seanad Éireann deplores-

(a) the failure by the Minister for Finance to make public before the May General Election the true state of the public finances as subsequently outlined in last June's memo from the Minister for Finance to his fellow Government Ministers.

(b) the gross failure by the Minister for Finance in his December 2001 Budget Statement to accurately assess the now projected Budget Deficit and

(c) calls on the Minister for Finance to come before the Seanad for a full debate on the consequence of the current economic crisis and to introduce a Fiscal Responsibility Bill."

- Senators Jim Higgins, Ulick Burke, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Brian Hayes, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[9 October, 2002]

____________________

4. "In view of the fact that Argentina is experiencing its worst economic crisis and, remembering how our emigrants were welcomed in Argentina during the 19th century, Seanad Éireann calls on the Minister for Justice, Equality and Law Reform to make some arrangement to allow members of the Irish-Argentine community to live and work in Ireland which they have been excluded from doing under the terms and provisions of the Irish Nationality and Citizenship Acts of 1956 and 1986."

- Senators Joe O'Toole, David Norris, Shane Ross, Mary Henry, Feargal Quinn.

[9 October, 2002]

____________________

 5. "That Seanad Éireann:

- recognises the crisis in the provision of insurance cover in Ireland and the consequent job losses,

- notes the report of the Motor Insurance Advisory Board (MIAB) published in April, 2002,

- expresses alarm at high insurance costs and the imposition that they impose on business, young drivers and consumers generally,

- expresses concern at the lack of competition in the insurance sector,

- notes the role of high legal costs in the high level of insurance costs,

- recognises an unacceptable level of insurance fraud in Ireland;

condemns the Government for its failure to tackle the crisis and in particular the complete inadequacy of the measures taken to date and calls on the Government to

- immediately implement the outstanding recommendations of the MIAB Report,

refer the MIAB Report to an appropriate Oireachtas Committee to carry out an investigation into the findings of the MIAB and to take submissions from interested parties,

- introduce measures to facilitate greater competition in the insurance market in Ireland,

- introduce measures to reduce legal costs in Ireland, and

- introduce reforms to the system of civil litigation in Ireland."

- Senators Paul Coghlan, Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[10 October, 2002]

____________________

6. "That Seanad Éireann calls on the Government to set up a Joint Committee of the Oireachtas to investigate the activities of auctioneers."

- Senators Shane Ross, David Norris, Joe O'Toole, Mary Henry.

[10 October, 2002]

___________________

 7. "That Seanad Éireann demands that the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, outlines to the House specific actions, if any, he is proposing to take in respect of:

(a) reversing the trends of rural depopulation,

(b) providing funding for the provision of essential services in rural Ireland,

(c) planning to roll out a modern communication infrastructure, and

(d) initiatives to increase employment, specifically cottage industry projects in areas where he has direct Ministerial responsibility."

- Senators Joe McHugh, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Noel Coonan, Paul Coghlan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Brian Hayes, Jim Higgins, John Phelan, Sheila Terry.

[16 October, 2002]

____________________

8. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Justice, Equality and Law Reform:

- to explain how cutbacks in relation to training will impact on the provision of new Garda recruits;

- to outline how he proposes to increase the Garda Force by 2,000 to 14,000 by 2007 when an increasing number of Gardaí retire each year and an increasing number of senior and mid-ranking Gardaí are taking early retirement; and

- to provide an option for Gardaí to defer their retirement to at least 60 years of age."

- Senators Sheila Terry, Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Noel Coonan, Paul Coghlan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan.

[16 October, 2002]

____________________

9. "That Seanad Éireann notes the improved voter turnout at the most recent Referendum on the Nice Treaty; and calls on the Government to designate all future elections and referenda to take place on Saturday, as a day in the week which provides the electorate with the best possible opportunity to vote and thereby participate in the democratic process."

- Senators Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke,Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[6 November, 2002]

____________________

10. "That Seanad Éireann urgently desires and requests that all paramilitary organisations North and South, Orange and Green, Loyalist and Republican should forthwith disarm, disband and publicly confirm this action."

- Senators David Norris, Shane Ross, Joe O’Toole, Mary Henry.

[6 November, 2002]

____________________

11. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Environment and Local Government to guarantee that a minimum standard of service applies to all local authorities."

- Senators James Bannon, Brian Hayes, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan,

Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[12 November 2002]

____________________

12. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Transport to take immediate action to:-

improve the safety of the rail network,

increase the physical capacity of the railway,

improve the quality, speed and reliability of the rail network, and

extend regional public transport bus service."

- Senators James Bannon, Brian Hayes, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[12 November 2002]

________________________

13. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Transport to indicate the reason the level of the roadway has not been reduced to accommodate the trucks currently using the M1 and the M50 to access the Dublin Port Tunnel."

- Senators Tom Morrissey, John Dardis, Kate Walsh, John Minihan.

[12 November 2002]

________________________

 14. "That Seanad Éireann in the light of the many positive resolutions on Tibet already passed in various fora including

- the European Parliament resolutions regarding Tibet dated October 14, 1987, March 15, 1989, September 15, 1993, May 17, 1995, July 13, 1995, April 18, 1996, May 23, 1996, May 13, 1997, January 16,1998, May 13, 1998, July 6, 2000, April 11, 2002;

- the resolutions regarding fundamental rights violations in Tibet adopted by the German Bundestag (October 15, 1987, June 20, 1996 and April 18,2002), adopted by the Foreign Affairs Committee of the Italian House of Representatives (April 12, 1989), by the Belgian House of Representatives (June 20, 1990), adopted by the Foreign Affairs Committee of the Irish Parliament (July 21, 1998);

- the resolution adopted on August 23, 1991 by the United Nations sub-Committee for the prevention of discrimination and protection of the rights of minorities;

- the resolutions adopted by the United States Government, by the Australian Senate and House of Representatives and by the Czech Parliament;

- the Constituent Act of the ‘Association of Italian Communities, provinces and Regions’ an organisation which many local organizations have joined; and

Bearing in mind

- the tragic historical events experienced since 1949 by the Tibetan people;

- the United Nations resolution n. 1353 of the year 1959, and n. 1723 of the year 1961 and n. 2079 of the year 1965; co-sponsored by Ireland,

- the ‘agreement consisting of 17 points’ signed in Beijing by the Tibetan authorities, which guaranteed full autonomy for Tibet and, particularly, the acknowledgement of its political system and the full respect of religious freedom; and

- the repeated attempts to give new force to the dialogue with Beijing authorities made by the Dalai Lama with the ‘five point program’, presented before the American Parliament in 1987, and with the ‘Strasbourg proposal’, presented before the European Parliament in 1988;

- the recent execution without a fair trial or legal representative of Lobsang Dhondrup in Sichuan despite protest from the E.U.;

Commends the position of the Dalai Lama and the Tibetan Government in exile as far as it concerns the realization of an autonomous government for Tibet as a moderate position encouraging dialogue and negotiations;

Shares its profound concern for the serious damage already done to the Tibetan environment, traditions, culture and the Tibetan religion, and for the deterioration of the situation regarding human rights in Tibet;

Commends the recent contacts commenced between the Chinese government and the Tibetan Government in exile;

Expresses the hope that these will become, as soon as possible, true direct negotiations between the Chinese government and the Tibetan Government in exile with the aim of defining a new statute which guarantees full autonomy for Tibet;

Adopts as its own

- The European Parliament resolutions dated July 6,2000 and April 11, 2002, and Requests the Government

- to adopt among the aforesaid European Parliament resolutions, all possible initiatives regarding the People's Republic of China, so that, by way of dialogue, conditions be created for the realization of a new statute for Tibet, which will guarantee full autonomy for the Tibetan people in all sectors of political, economic and cultural life, with the exception of foreign affairs and defence;

- to call upon the Chinese government to acknowledge and fully respect the fundamental political, social and cultural rights of religious, ethnic and other minorities, and also their cultural specificity including religious freedom;

- to aid, in accordance with the other European Union members, the dialogue between the Beijing authorities and the Dalai Lama the Tibetan Government in exile; and

- to work within the European Commission so as to designate an observer from the European Union concerning the Tibetan issue."

- Senators David Norris, Joe O’Toole.

[14 November, 2002]

________________________

15. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Justice, Equality and Law Reform to extend the terms of reference of the Morris Tribunal in order to include the performances of the former Minister for Justice, Equality and Law Reform, the former Attorney General, the Garda Commissioner and the State Solicitor for County Donegal in relation to their handling of alleged Garda misconduct in County Donegal."

- Senators Jim Higgins, Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[20 November 2002]

________________________

 16. "That Seanad Éireann requests the Minister for Health and Children in conjunction with the Minister for Finance to create a mechanism whereby medical research in Ireland can receive substantial support from lottery funding."

- Senators David Norris, Shane Ross, Feargal Quinn, Mary Henry, Joe O’Toole.

[27 November 2002]

________________________

17. "That Seanad Éireann requests the Minister for Foreign Affairs to explain the situation apparently obtaining at Shannon Airport under which (without the authority or approval of either House of the Oireachtas) American military aircraft are permitted to land and refuel in transit to the Gulf as part of the build up for military operations against Iraq, and under which circumstances Irish citizens have been detained by security personnel for taking photographs at the perimeter of the airport."

- Senators David Norris, Shane Ross, Mary Henry, Joe O’Toole.

[27 November 2002]

_________________________

18. "That Seanad Éireann calls on the Government to end the practice of making political appointments to semi-state bodies."

- Senators Shane Ross, David Norris, Mary Henry, Joe O’Toole.

[ 3 December 2002]

________________________

19. "That Seanad Éireann endorses The European Convention – Ireland’s participation in Europe."

- Senators Mary O’Rourke, Cyprian Brady, Michael Brennan, Eddie Bohan, Peter Callanan, Margaret Cox, Brendan Daly, Timmy Dooley, Geraldine Feeney, Liam Fitzgerald, Camillus Glynn, John Hanafin, Brendan Kenneally, Michael Kitt, Tony Kett, Terry Leyden, Don Lydon, Martin Mansergh, Marc MacSharry, Paschal Mooney, Pat Moylan, Francis O'Brien, Labhrás Ó Murchú, Ann Ormonde, Kieran Phelan, Eamon Scanlon, Jim Walsh, Mary White, Diarmuid Wilson.

[17 December, 2002]

_________________________

20. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Justice, Equality and Law Reform to investigate licensing practices of the District Court System and of the Planning Authority whereby licence applications for disreputable pubs, gambling arcades, lap dancing clubs and off licence outlets are routinely granted on a rubber stamp basis to the detriment of society in general."

- Senators David Norris, Shane Ross, Fergal Quinn, Mary Henry.

[17 December 2002]

_________________________

21. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Transport to outline the reason Irish Rail are spending hundreds of thousands of Euro per year to transport train drivers between Dublin and Longford."

- Senators James Bannon, Brian Hayes, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[19 December 2002]

_________________________

22. "That Seanad Éireann calls upon the Minister for Foreign Affairs to come into the House to explain the situation relating to the use of Shannon Airport by American military and flight personnel."

- Senators David Norris, Shane Ross, Joe O’Toole.

[29 January 2003]

_________________________

23. "That Seanad Éireann, acknowledging that responsibility for the administration and development of the game of rugby in Ireland rests with the Irish Rugby Football Union (IRFU), encourages the IRFU to continue to support the development of professional rugby in Connacht; and calls upon the Minister for Arts, Sport and Tourism to meet with the IRFU to discuss the situation."

- Senators Mary O'Rourke, Eddie Bohan, Cyprian Brady, Michael Brennan, Peter Callanan, Margaret Cox, Brendan Daly, Timmy Dooley, Geraldine Feeney, Liam Fitzgerald, Camillus Glynn, John Hanafin, Brendan Kenneally, Tony Kett, Michael Kitt, Terry Leyden, Donal Lydon, Marc MacSharry, Martin Mansergh, Paschal Mooney, Pat Moylan, Francis O’Brien, Labhrás Ó Murchú, Ann Ormonde, Kieran Phelan, Eamon Scanlon, Jim Walsh, Mary White, Diarmuid Wilson.

[28 January 2003]

_________________________

24. "That Seanad Éireann expresses its thanks and appreciation to the Information Commissioner for bringing to the attention of the Houses of the Oireachtas vital information regarding the operation of the Freedom of Information Act, 1997 and affirms his statutory entitlement to make such report."

- Senators Joe O’Toole, David Norris, Mary Henry.

[13 March 2003]

_________________________

25. "That Seanad Éireann calls on the Taoiseach, Mr. Bertie Ahern, T.D., to clarify the Government’s position concerning the war on Iraq and the use of Irish airspace and refueling facilities."

- Senators David Norris, Shane Ross, Mary Henry, Feargal Quinn, Joe O’Toole.

 

[20 March 2003]

_________________________

 26. "That Seanad Éireann condemns the Minister for Agriculture and Food for reducing the funding to Teagasc which has resulted in the closure of many offices around the country and undermines a valuable service to rural Ireland."

Senators Frank Feighan, Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[25 March 2003]

_________________________

27. "That Seanad Éireann condemns the use by the invading US and UK forces in Iraq of cluster bombs and depleted uranium shells."

- Senators David Norris, Shane Ross, Joe O’Toole, Mary Henry, Fergal Quinn.

[8 April, 2003]

_________________________

28. "That Seanad Éireann calls on the United States and the United Kingdom Governments presently in occupation of the State of Iraq to honour their obligations as occupiers under the Geneva Convention and also -

(1) Allow United Nations Arms Inspectors to be invited back to complete their work of inspection and to verify any alleged discoveries of weapons of mass destruction as soon as the military situation is sufficiently stable;

(2) Provide appropriate medical aid to alleviate the suffering of the people and the protection of all medical, educational and cultural facilities and sites;

(3) Provide provision of a clean water supply; and

(4) Provide for the facilitation and protection of the international agencies in distributing humanitarian aid. "

 

- Senators David Norris, Shane Ross, Joe O'Toole, Mary Henry, Fergal Quinn.

[15 April, 2003]

_________________________

29. "That Seanad Éireann asks the Minister for Social and Family Affairs to make the necessary arrangements to ensure that:

(1) performing artists be given a period of three years to pursue their profession during which period they would be entitled to full Social Welfare benefits;

(2) recognising the sporadic nature of performing artists work, the medical card once granted should not unreasonably be withdrawn;

(3) performing artists should be granted the same tax concessions as creative artists;

(4) while this is being adjudicated, performing artists income tax should be assessed over a three year period to allow for the fluctuation in performing artists incomes; and

(5) that special provision for social housing be provided to performing artists and that Local Authorities make special allocations for performing artists in all social housing provisions."

- Senators David Norris, Joe O'Toole, Feargal Quinn, Shane Ross, Mary Henry

[21 May 2003]

_________________________

30. "That Seanad Éireann

- acknowledging the work undertaken by community groups throughout the country with the assistance of the FAS Community Employment Schemes, and the deteriorating economic climate for people who are displaced from community employment schemes who fail to gain access to other work

- recognising the deep concern of community, health and sporting organisations about the future of these schemes and the continuation of important local projects

- accepting the contribution that these schemes make to the self-esteem of the participants, and the support provided to groups involved in parish, sporting and voluntary activities

- aware of the difficulties encountered by people over 50 years of age in sourcing alternative employment calls on the Tánaiste and Minister for Enterprise, Trade and Employment

(a) to suspend the reduction of 5,000 places in community employment schemes at this time of economic downturn and lack of job opportunities in the open market

(b) to ensure that people in long-term unemployment will continue to have the opportunity to do valuable work through community employment schemes and

(c) to establish a new social employment scheme for the older age group who are long-term unemployed".

- Senators Paul Coghlan, Brian Hayes, Ulick Burke, Fergal Browne, Noel Coonan, Michael Finucane, Paddy Burke, Jim Higgins, Paul Bradford, John Paul Phelan, Frank Feighan, Sheila Terry, Joe McHugh, James Bannon, Maurice Cummins, Brendan Ryan, Kathleen O’Meara, Derek McDowell, Joanna Tuffy, Michael McCarthy.

[28 May 2003]

____________________

31. "That Seanad Éireann believes that the existing expenditure limits for general elections should not be altered and that the issue of election expenditure before the date when an election is called be considered". 

Senators James Bannon, Brian Hayes, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[12 June 2003]

____________________

32. "That Seanad Éireann

noting the recent critical reports on the treatment of people with mental illness by Amnesty International, the Irish Psychiatric Association and the Inspector of Mental Hospitals;

concerned that Irish mental health policy and service provision remain out of step with international best practice and that the institutionalisation of the mental health services in Ireland has failed to live up to World Health Organisation standards;

believing that the high admission and readmission rates to psychiatric hospitals are due in large measure to the lack of community based facilities;

concerned at the lack of dedicated psychiatric facilities for adolescents, the lengthy waiting lists for treatment and the lack of consistency in the provision of mental health services throughout the country;

deploring the fact that people with intellectual disability continue to be inappropriately accommodated in psychiatric facilities in violation of human rights law;

condemns the Government for

its neglect of the mental health sector and failure to vindicate the human rights of people with mental illness and for the reduction in the percentage of the health budget spent on mental health and calls on the Government to bring forward immediately a comprehensive package of measures, including appropriate finances, to provide

a comprehensive, needs-based, service-user-led review of the mental health care services, promptly and fully implemented, ensuring that they meet international human rights standards and best practice in line with the World Health Organisation 2001 Annual Report, with an emphasis on community-based care;

regular quality research in all areas of mental health care needs and service provision, an essential prerequisite for the development of a quality service;

full financial provision for all areas of mental health care;

all necessary resources and assistance for the Mental Health Commission in its securing adequate care and conditions for people with mental illness;

effective action on all relevant recommendations made in the reports of international treaty-based committees, annual reports of the Inspector of Mental Hospitals, and government reviews and reports;

a comprehensive system of personal advocacy and an effective complaints procedure, to ensure that people with mental illness are assisted in exercising the full range of their rights;

specialised mental health care for all who need it, including children, the homeless, prisoners, people with other forms of disability, travellers, asylum seekers and refugees, and other minority or vulnerable groups;

a public education and awareness campaign to counter the stigma of mental illness, emphasizing the rights of people with mental illness;

rights-based disability and mental health legislation to give full effect to its international human rights obligations, with due regard to its obligation to enable persons with disabilities to exercise their rights on an equal basis with other citizens.".

Senators Frank Feighan, Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[18 June 2003]

___________________

33. "That Seanad Éireann calls upon the Government to immediately request of the British Government that the Radiological Protection Institute of Ireland be granted observer status at the Sellafield reprocessing site in Britain to make independent reports to the Irish people on the safety or otherwise of this facility".

Senators Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[26 June 2003]

___________________

34. That Seanad Éireann resolves to annul Statutory Instrument number 264 of 2003 (Freedom of Information Act 1997)(Free) Regulations 2003) with immediate effect.

- Senators Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[3 July 2003]

___________________

19. An Seanad a chur ar athló.

Adjournment of the Seanad.

___________________

 BILLÍ SEANAID SA DÁIL

Seanad Bills with the Dáil

____________________

 An Bille um Airm Núicléacha a Imshrianadh 2000.

Containment of Nuclear Weapons Bill 2000.

____________________

An Bille um Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2000.

Dumping at Sea (Amendment) Bill 2000.

____________________

An Bille um Dhlí na Farraige (Píoráideacht a Chur faoi Chois) 2001.

Law of the Sea (Repression of Piracy) Bill 2001.

____________________

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2002.

Industrial Development (Science Foundation Ireland) Bill 2002.

______________________

Bille na dTeangacha Oifigiúla 2002.

Official Languages Bill 2002.

___________________

An Bille um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2003.

Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Bill 2003.

___________________

Bille na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003.

Companies (Auditing and Accounting) Bill 2003.

____________________

MEMORANDA

____________________

Déardaoin, 3 Iúil, 2003

Thursday, 3rd July, 2003

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 11.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 2, LH2000, at 11.30 a.m.

___________________

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha, Fhochoiste um Chomhar Forbartha i Seomra Coiste 3, LH 2000, ar 12.00 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Foreign Affairs, Sub-Committee on Development Co-Operation in Committee Room 3, LH 2000, at 12.00 p.m.

___________________

Cruinniú den Chomhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí i Seomra Coiste 4, LH 2000, ar 1.00 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Enterprise and Small Business in Committee Room 4, LH 2000, at 1.00 p.m.

___________________

PÁIPÉIR A LEAGADH FAOI BHRÁID AN tSEANAID

Papers laid before the Seanad

 

  

 

Reachtúil:

1) Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Atmaisféir Phléascacha) 2003 (I.R. Uimh. 258 de 2003).

2) An Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh. Tuarascáil Bhliantúil, 2002.

3) An Fochoiste um Iniúchadh Eorpach. An Seachtú Tuarascáil: Tuarascáil ar chruinniú an 13 Feabhra, 2003.

4) Tuarascáil na gCuideachtaí, 2002.

5) An tOrdú Trosc (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 10) 2003 (I.R. Uimh. 251 de 2003).

6) An tOrdú Cadóg (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 6) 2003 (I.R. Uimh. 252 de 2003).

7) An tOrdú Faoitíní (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 7) 2003 (I.R. Uimh. 253 de 2003).

8) An tOrdú Colmóirí (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 5) 2003 (I.R. Uimh. 254 de 2003).

9) An tOrdú Láimhíneach (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 9) 2003 (I.R. Uimh. 255 de 2003).

10) An tOrdú Láimhíneach (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 10) 2003 (I.R. Uimh. 256 de 2003).

Neamhreachtúil:

1) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Modhanna Samplála agus Modhanna Anailíse chun Leibhéil Éilleán Áirithe in Earraí Bia a Rialú go hOifigiúil) 2003 (I.R. Uimh.267 de 2003).

2) Comhfhreagras le déanaí idir Binse Flood agus an tArd-Aighne.

3) Ábhar i bhfoirm Ceisteanna agus Freagraí ón Taoiseach maidir le héirí as an Bhreithimh Flood.

Statutory:

1) Safety, Health and Welfare at Work (Explosive Atmospheres) Regulations 2003 (S.I. No. 258 of 2003).

2) Social Welfare Appeals Office. Annual Report, 2002.

3) Sub-Committee on European Scrutiny. Seventh Report: Report of the meeting of 13 February, 2003.

4) Companies Report, 2002.

5) Cod (Fisheries Management and Conservation) (No.10) Order 2003 (S.I. No. 251 of 2003).

6) Haddock (Fisheries Management and Conservation) (No. 6) Order 2003 (S.I. No. 252 of 2003).

7) Whiting (Fisheries Management and Conservation) (No. 7) Order 2003 (S.I. No. 253 of 2003).

8) Hake (Fisheries Management and Conservation) (No. 5) Order 2003 (S.I. No. 254 of 2003).

9) Monkfish (Fisheries Management and Conservation) (No. 9) Order 2003 (S.I. No. 255 of 2003).

10) Monkfish (Fisheries Management and Conservation) (No. 10) Order 2003 (S.I. No. 256 of 2003).

Non Statutory:

1) European Communities (Sampling Methods and the Methods of Analysis for the Official Control of the Levels of Certain Contaminants in Foodstuffs) Regulations 2003 (S.I. No. 267 of 2003).

2) Recent correspondence between the Flood Tribunal and the Attorney General.

3) Question and Answer material from the Taoiseach relating to Mr. Justice Flood’s resignation.Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks