Oireachtas home page

Seanad Éireann

RIAR NA hOIBRE - ORDER PAPER


33

SEANAD ÉIREANN

439


RIAR NA hOIBRE

ORDER PAPER

Dé Céadaoin, 7 Bealtaine, 2003

Wednesday, 7th May, 2003

2.30 p.m.


RIAR NA hOIBRE

Order Paper


GNÓ POIBLÍ

Public Business


Tairiscintí: Tairiscintí:

Motions:

1. "Go leanfar go dtí sos an tSamraidh leis an gcleachtas maidir le glaoch ar Threoraí an Tí chun an tOrd Gnó a fhreagairt tráth nach déanaí ná 30 nóiméad tar éis an tOrd Gnó a thairiscint.

That the practice of calling the Leader of the House to reply to the Order of Business no later than 30 minutes after the proposal of the Order of Business shall be continued until the Summer recess."

- Senator Mary O’Rourke.

____________________

2. "Go gceadaíonn Seanad Éireann na Rialacháin seo a leanas ina ndréacht:

Na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Cúlghairmeacha Ilghnéitheacha) 2003

ar leagadh cóipeanna díobh ina ndréacht faoi bhráid Sheanad Éireann an 16 Aibreán 2003 a tharchur chuig an gComhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí, de réir mhír (1) (Seanad) d'Orduithe Tagartha an Choiste sin, agus go ndéanfaidh an Comhchoiste sin, tráth nach déanaí ná an 21 Bealtaine 2003 teachtaireacht a chur chuig an Seanad ar an modh a fhorordaítear i mBuan-Ordú 67, agus go mbeidh feidhm dá réir ag Buan-Ordú 69(2).

That Seanad Éireann approves the following Regulations in draft:

Freedom of Information Act 1997 (Miscellaneous Revocations) Regulations 2003

copies of which have been laid in draft form before Seanad Éireann on 16th April 2003 be referred to the Joint Committee on Finance and the Public Service, in accordance with paragraph (1) (Seanad) of the Orders of Reference of that Committee, which shall, not later than 21 May 2003 send a message to the Seanad in the manner prescribed in Standing Order 67, and Standing Order 69(2) shall accordingly apply."

- Senator Mary O’Rourke.

___________________

 

3. (l) An Bille um Cheadúnú Ócáidí Laistigh 2001- An Coiste .

(a) Licensing of Indoor Events Bill 2001- Committee.

 

____________________

 

4. Ráitis maidir leis na Caighdeáin Náisiúnta le haghaidh Cúraim Altrama a foilsíodh le déanaí.

 

Statements on the recently published National Standards for Foster Care.

 

____________________

 

5. Bille na dTeangacha Oifigiúla (Comhionannas) 2002 - An Tuarascáil.

Official Languages (Equality) Bill 2002 - Report Stage.

 

____________________

 

6. Bille na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003 - An Coiste.

Companies (Auditing and Accounting) Bill 2003 - Committee.

 

____________________

 

7. (l)An Bille um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2002 - An Coiste.

(a)Criminal Law (Insanity) Bill 2002 - Committee.

 

____________________

 

 

8. An Bille um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 2002 [Dáil] - An Dara Céim.

Criminal Justice (Public Order) Bill 2002 [Dáil] - Second Stage.

 

____________________

 

Tíolactha: Presented:

 

9. An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) (Uimh. 2) 2003 - Ordú don Dara Céim.

Freedom of Information (Amendment) (No. 2) Bill 2003 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Shaoráil Faisnéise 1997 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to amend the Freedom of Information Act 1997 and to provide for related matters.

 

- Senator Brendan Ryan

 

___________________

 

10. An Bille um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2003

- Ordú don Dara Céim.

Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Bill 2003 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le cur chun feidhme chreat-chinneadh an 13 Meitheamh 2002 ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh maidir le foirne comh-imscrúdaithe, chun na críche sin do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil 1994, Acht an Gharda Síochána 1989 agus d'aisghairm alt 5 den Acht um Europol 1997, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to provide for the implementation of the framework decision of 13 June 2002 of the Council of the European Union on joint investigation teams, for that purpose to amend the Criminal Justice Act 1994, the Garda Síochána Act 1989 and repeal section 5 of the Europol Act 1997, and to provide for related matters.

- Senator Mary O’Rourke.

____________________

 

11. An Bille um Chosaint Mháithreachais (Leasú) 2003 - Ordú don Dara Céim.

Maternity Protection (Amendment) Bill 2003 - Order for Second Stage.

 Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú an Achta um Chosaint Mháithreachais 1994 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to amend and extend the Maternity Protection Act 1994 and to provide for related matters.

- Senator Mary O’Rourke.

____________________

 

12. An Bille um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 2003- Ordú don Dara Céim.

Redundancy Payments Bill 2003 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú an Achta um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967, do leasú an Achta um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1971, an Achta um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí) 1984, an Achta Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 1993 agus an Achta um Chomhionannas Fostaíochta 1998 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

Bill entitled an Act to amend and extend the Redundancy Payments Act 1967, to amend the Redundancy Payments Act 1971, the Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act 1984, the Social Welfare (Consolidation) Act 1993 and the Employment Equality Act 1998 and to provide for related matters

- Senator Mary O’Rourke.

____________________

 

13. Ráitis maidir leis an leibhéal ard óil alcóil ag daoine óga. (atógáil)

Statements on the high level of alcohol consumption by young people. (resumed)

____________________

 

14. Ráitis maidir le Beartas agus Gníomhartha Forbartha Tuaithe ag tagairt go háirithe d’fhadhb mheath an daonra. (atógáil)

Statements on Rural Development Policy and Actions with particular reference to the problem of population decline. (resumed)

___________________

Tairiscintí: Motions:

 

15. "Go gceadaíonn Seanad Éireann na Rialacháin seo a leanas ina ndréacht:

Na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Cúlghairmeacha Ilghnéitheacha) 2003

ar leagadh cóipeanna díobh ina ndréacht faoi bhráid Sheanad Éireann an 16 Aibreán 2003.

That Seanad Éireann approves the following Regulations in draft:

Freedom of Information Act 1997 (Miscellaneous Revocations) Regulations 2003

copies of which have been laid in draft form before Seanad Éireann on 16th April 2003."

- Senator Mary O’Rourke.

___________________

16. "Go gceadaíonn Seanad Éireann dréacht-Chód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Sheanad Éireann an 29 Samhain, 2000.

That Seanad Éireann approves the draft Civil Service Code of Standards and Behaviour, copies of which were laid before Seanad Éireann on 29th November, 2000."

- Senator Mary O’Rourke.

___________________

17. "Go ndéanfar an togra go gceadóidh Seanad Éireann dréacht-Chód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Sheanad Éireann an 29 Samhain, 2000, a tharchur chuig an gComhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí de réir mhír (1) (Seanad) d’Orduithe Tagartha an Choiste sin, agus go ndéanfaidh an Comhchoiste sin, tráth nach déanaí ná an 3 Iúil, 2003, teachtaireacht a chur chuig an Seanad ar an modh a fhorordaítear i mBuan-Ordú 67, agus go mbeidh feidhm dá réir ag Buan-Ordú 69(2).

That the proposal that Seanad Éireann approve the draft Civil Service Code of Standards and Behaviour, copies of which were laid before Seanad Éireann on 29th November, 2000, be referred to the Joint Committee on Finance and the Public Service in accordance with paragraph (1) (Seanad)of the Orders of Reference of that Committee, which, not later than 3rd July, 2003, shall send a message to the Seanad in the manner prescribed in Standing Order 67, and Standing Order 69(2) shall accordingly apply."

- Senator Mary O’Rourke.

___________________

18. Tairiscintí nach ón Rialtas.

Non-Government Motions.

 

1. "That Seanad Éireann urges the Government to provide adequate occupational and speech therapies on an ongoing basis for children with autism, tailored to their individual needs."

- Senators Shane Ross, David Norris, Mary Henry, Joe O'Toole, Feargal Quinn.

[12 September, 2002]

____________________

2. "That Seanad Éireann expresses its concern at the recent dismissal of the Principal Teacher of an interdenominational Gaelscoil in Dunboyne, Co. Meath and, in order to develop a viable and comprehensive policy, calls on the Minister for Education and Science to establish immediately a Forum on Interdenominational Education, representative of the Education partners and appropriate Church Authorities; and requests the reinstatement of the Principal until such time as the Report of the Forum is considered."

 

- Senators Joe O'Toole, Shane Ross, David Norris, Mary Henry.

[9 October, 2002]

____________________

 

 

3. "That Seanad Éireann deplores-

 

(a) the failure by the Minister for Finance to make public before the May General Election the true state of the public finances as subsequently outlined in last June's memo from the Minister for Finance to his fellow Government Ministers.

 

(b) the gross failure by the Minister for Finance in his December 2001 Budget Statement to accurately assess the now projected Budget Deficit and

 

(c) calls on the Minister for Finance to come before the Seanad for a full debate on the consequence of the current economic crisis and to introduce a Fiscal Responsibility Bill."

 

- Senators Jim Higgins, Ulick Burke, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Brian Hayes, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[9 October, 2002]

____________________

 

4. "In view of the fact that Argentina is experiencing its worst economic crisis and, remembering how our emigrants were welcomed in Argentina during the 19th century, Seanad Éireann calls on the Minister for Justice, Equality and Law Reform to make some arrangement to allow members of the Irish-Argentine community to live and work in Ireland which they have been excluded from doing under the terms and provisions of the Irish Nationality and Citizenship Acts of 1956 and 1986."

 

- Senators Joe O'Toole, David Norris, Shane Ross, Mary Henry, Feargal Quinn.

[9 October, 2002]

____________________

 

5. "That Seanad Éireann:

 

- recognises the crisis in the provision of insurance cover in Ireland and the consequent job losses,

 

- notes the report of the Motor Insurance Advisory Board (MIAB) published in April, 2002,

 

- expresses alarm at high insurance costs and the imposition that they impose on business, young drivers and consumers generally,

 

- expresses concern at the lack of competition in the insurance sector,

 

- notes the role of high legal costs in the high level of insurance costs,

 

- recognises an unacceptable level of insurance fraud in Ireland;

 

condemns the Government for its failure to tackle the crisis and in particular the complete inadequacy of the measures taken to date and calls on the Government to

 

- immediately implement the outstanding recommendations of the MIAB Report,

 

refer the MIAB Report to an appropriate Oireachtas Committee to carry out an investigation into the findings of the MIAB and to take submissions from interested parties,

 

- introduce measures to facilitate greater competition in the insurance market in Ireland,

 

- introduce measures to reduce legal costs in Ireland, and

 

- introduce reforms to the system of civil litigation in Ireland."

 

- Senators Paul Coghlan, Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[10 October, 2002]

 

____________________

 

6. "That Seanad Éireann calls on the Government to set up a Joint Committee of the Oireachtas to investigate the activities of auctioneers."

 

- Senators Shane Ross, David Norris, Joe O'Toole, Mary Henry.

[10 October, 2002]

___________________

 

 

7. "That Seanad Éireann demands that the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, outlines to the House specific actions, if any, he is proposing to take in respect of:

 

(a) reversing the trends of rural depopulation,

 

(b) providing funding for the provision of essential services in rural Ireland,

 

(c) planning to roll out a modern communication infrastructure, and

 

(d) initiatives to increase employment, specifically cottage industry projects in areas where he has direct Ministerial responsibility."

 

- Senators Joe McHugh, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Noel Coonan, Paul Coghlan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Brian Hayes, Jim Higgins, John Phelan, Sheila Terry.

[16 October, 2002]

____________________

 

8. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Justice, Equality and Law Reform:

 

- to explain how cutbacks in relation to training will impact on the provision of new Garda recruits;

 

- to outline how he proposes to increase the Garda Force by 2,000 to 14,000 by 2007 when an increasing number of Gardaí retire each year and an increasing number of senior and mid-ranking Gardaí are taking early retirement; and

 

- to provide an option for Gardaí to defer their retirement to at least 60 years of age."

 

- Senators Sheila Terry, Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Noel Coonan, Paul Coghlan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan.

[16 October, 2002]

____________________

 

9. "That Seanad Éireann notes the improved voter turnout at the most recent Referendum on the Nice Treaty; and calls on the Government to designate all future elections and referenda to take place on Saturday, as a day in the week which provides the electorate with the best possible opportunity to vote and thereby participate in the democratic process."

 

- Senators Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke,Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

[6 November, 2002]

____________________

 

10. "That Seanad Éireann urgently desires and requests that all paramilitary organisations North and South, Orange and Green, Loyalist and Republican should forthwith disarm, disband and publicly confirm this action."

 

- Senators David Norris, Shane Ross, Joe O’Toole, Mary Henry.

 

[6 November, 2002]

____________________

 

11. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Environment and Local Government to guarantee that a minimum standard of service applies to all local authorities."

 

- Senators James Bannon, Brian Hayes, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

 

[12 November 2002]

____________________

 

12. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Transport to take immediate action to:-

improve the safety of the rail network,

increase the physical capacity of the railway,

improve the quality, speed and reliability of the rail network, and

extend regional public transport bus service."

- Senators James Bannon, Brian Hayes, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

 

[12 November 2002]

________________________

 

13. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Transport to indicate the reason the level of the roadway has not been reduced to accommodate the trucks currently using the M1 and the M50 to access the Dublin Port Tunnel."

 

- Senators Tom Morrissey, John Dardis, Kate Walsh, John Minihan.

 

[12 November 2002]

________________________

 

14. "That Seanad Éireann in the light of the many positive resolutions on Tibet already passed in various fora including

- the European Parliament resolutions regarding Tibet dated October 14, 1987, March 15, 1989, September 15, 1993, May 17, 1995, July 13, 1995, April 18, 1996, May 23, 1996, May 13, 1997, January 16,1998, May 13, 1998, July 6, 2000, April 11, 2002;

 

- the resolutions regarding fundamental rights violations in Tibet adopted by the German Bundestag (October 15, 1987, June 20, 1996 and April 18,2002), adopted by the Foreign Affairs Committee of the Italian House of Representatives (April 12, 1989), by the Belgian House of Representatives (June 20, 1990), adopted by the Foreign Affairs Committee of the Irish Parliament (July 21, 1998);

 

- the resolution adopted on August 23, 1991 by the United Nations sub-Committee for the prevention of discrimination and protection of the rights of minorities;

 

- the resolutions adopted by the United States Government, by the Australian Senate and House of Representatives and by the Czech Parliament;

 

- the Constituent Act of the ‘Association of Italian Communities, provinces and Regions’ an organisation which many local organizations have joined; and

 

Bearing in mind

- the tragic historical events experienced since 1949 by the Tibetan people;

- the United Nations resolution n. 1353 of the year 1959, and n. 1723 of the year 1961 and n. 2079 of the year 1965; co-sponsored by Ireland,

 

- the ‘agreement consisting of 17 points’ signed in Beijing by the Tibetan authorities, which guaranteed full autonomy for Tibet and, particularly, the acknowledgement of its political system and the full respect of religious freedom; and

 

- the repeated attempts to give new force to the dialogue with Beijing authorities made by the Dalai Lama with the ‘five point program’, presented before the American Parliament in 1987, and with the ‘Strasbourg proposal’, presented before the European Parliament in 1988;

 

- the recent execution without a fair trial or legal representative of Lobsang Dhondrup in Sichuan despite protest from the E.U.;

 

Commends the position of the Dalai Lama and the Tibetan Government in exile as far as it concerns the realization of an autonomous government for Tibet as a moderate position encouraging dialogue and negotiations;

 

Shares its profound concern for the serious damage already done to the Tibetan environment, traditions, culture and the Tibetan religion, and for the deterioration of the situation regarding human rights in Tibet;

 

Commends the recent contacts commenced between the Chinese government and the Tibetan Government in exile;

 

Expresses the hope that these will become, as soon as possible, true direct negotiations between the Chinese government and the Tibetan Government in exile with the aim of defining a new statute which guarantees full autonomy for Tibet;

 

Adopts as its own

- The European Parliament resolutions dated July 6,2000 and April 11, 2002, and

Requests the Government

- to adopt among the aforesaid European Parliament resolutions, all possible initiatives regarding the People's Republic of China, so that, by way of dialogue, conditions be created for the realization of a new statute for Tibet, which will guarantee full autonomy for the Tibetan people in all sectors of political, economic and cultural life, with the exception of foreign affairs and defence;

 

- to call upon the Chinese government to acknowledge and fully respect the fundamental political, social and cultural rights of religious, ethnic and other minorities, and also their cultural specificity including religious freedom;

 

- to aid, in accordance with the other European Union members, the dialogue between the Beijing authorities and the Dalai Lama the Tibetan Government in exile; and

 

- to work within the European Commission so as to designate an observer from the European Union concerning the Tibetan issue."

- Senators David Norris, Joe O’Toole.

 

[14 November, 2002]

________________________

 

15. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Justice, Equality and Law Reform to extend the terms of reference of the Morris Tribunal in order to include the performances of the former Minister for Justice, Equality and Law Reform, the former Attorney General, the Garda Commissioner and the State Solicitor for County Donegal in relation to their handling of alleged Garda misconduct in County Donegal."

 

- Senators Jim Higgins, Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

 

[20 November 2002]

________________________

 

16. "That Seanad Éireann requests the Minister for Health and Children in conjunction with the Minister for Finance to create a mechanism whereby medical research in Ireland can receive substantial support from lottery funding."

 

- Senators David Norris, Shane Ross, Feargal Quinn, Mary Henry, Joe O’Toole.

[27 November 2002]

________________________

 

17. "That Seanad Éireann requests the Minister for Foreign Affairs to explain the situation apparently obtaining at Shannon Airport under which (without the authority or approval of either House of the Oireachtas) American military aircraft are permitted to land and refuel in transit to the Gulf as part of the build up for military operations against Iraq, and under which circumstances Irish citizens have been detained by security personnel for taking photographs at the perimeter of the airport."

 

- Senators David Norris, Shane Ross, Mary Henry, Joe O’Toole.

 

[27 November 2002]

_________________________

 

18. "That Seanad Éireann calls on the Government to end the practice of making political appointments to semi-state bodies."

 

- Senators Shane Ross, David Norris, Mary Henry, Joe O’Toole.

[ 3 December 2002]

_________________________

 

19. "That Seanad Éireann endorses The European Convention – Ireland’s participation in Europe."

- Senators Mary O’Rourke, Cyprian Brady, Michael Brennan, Eddie Bohan, Peter Callanan, Margaret Cox, Brendan Daly, Timmy Dooley, Geraldine Feeney, Liam Fitzgerald, Camillus Glynn, John Hanafin, Brendan Kenneally, Michael Kitt, Tony Kett, Terry Leyden, Don Lydon, Martin Mansergh, Marc MacSharry, Paschal Mooney, Pat Moylan, Francis O'Brien, Labhrás Ó Murchú, Ann Ormonde, Kieran Phelan, Eamon Scanlon, Jim Walsh, Mary White, Diarmuid Wilson.

[17 December, 2002]

_________________________

 

20. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Justice, Equality and Law Reform to investigate licensing practices of the District Court System and of the Planning Authority whereby licence applications for disreputable pubs, gambling arcades, lap dancing clubs and off licence outlets are routinely granted on a rubber stamp basis to the detriment of society in general."

- Senators David Norris, Shane Ross, Fergal Quinn, Mary Henry.

 

[17 December 2002]

_________________________

 

21. "That Seanad Éireann calls on the Minister for Transport to outline the reason Irish Rail are spending hundreds of thousands of Euro per year to transport train drivers between Dublin and Longford."

 

- Senators James Bannon, Brian Hayes, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Frank Feighan, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

 

[19 December 2002]

 

_________________________

 

22. "That Seanad Éireann calls upon the Minister for Foreign Affairs to come into the House to explain the situation relating to the use of Shannon Airport by American military and flight personnel."

- Senators David Norris, Shane Ross, Joe O’Toole.

 

[29 January 2003]

_________________________

 

23. "That Seanad Éireann, acknowledging that responsibility for the administration and development of the game of rugby in Ireland rests with the Irish Rugby Football Union (IRFU), encourages the IRFU to continue to support the development of professional rugby in Connacht; and calls upon the Minister for Arts, Sport and Tourism to meet with the IRFU to discuss the situation."

 

- Senators Mary O'Rourke, Eddie Bohan, Cyprian Brady, Michael Brennan, Peter Callanan, Margaret Cox, Brendan Daly, Timmy Dooley, Geraldine Feeney, Liam Fitzgerald, Camillus Glynn, John Hanafin, Brendan Kenneally, Tony Kett, Michael Kitt, Terry Leyden, Donal Lydon, Marc MacSharry, Martin Mansergh, Paschal Mooney, Pat Moylan, Francis O’Brien, Labhrás Ó Murchú, Ann Ormonde, Kieran Phelan, Eamon Scanlon, Jim Walsh, Mary White, Diarmuid Wilson.

 

[28 January 2003]

_________________________

 

24. "That Seanad Éireann expresses its thanks and appreciation to the Information Commissioner for bringing to the attention of the Houses of the Oireachtas vital information regarding the operation of the Freedom of Information Act, 1997 and affirms his statutory entitlement to make such report."

 

- Senators Joe O’Toole, David Norris, Mary Henry.

 

[13 March 2003]

_________________________

 

25. "That Seanad Éireann calls on the Taoiseach, Mr. Bertie Ahern, T.D., to clarify the Government’s position concerning the war on Iraq and the use of Irish airspace and refueling facilities."

 

- Senators David Norris, Shane Ross, Mary Henry, Feargal Quinn, Joe O’Toole.

 

[20 March 2003]

_________________________

 

 

26. "That Seanad Éireann condemns the Minister for Agriculture and Food for reducing the funding to Teagasc which has resulted in the closure of many offices around the country and undermines a valuable service to rural Ireland."

 

Senators Frank Feighan, Brian Hayes, James Bannon, Paul Bradford, Fergal Browne, Paddy Burke, Ulick Burke, Paul Coghlan, Noel Coonan, Maurice Cummins, Michael Finucane, Jim Higgins, Joe McHugh, John Phelan, Sheila Terry.

 

[25 March 2003]

_________________________

 

27. "That Seanad Éireann condemns the use by the invading US and UK forces in Iraq of cluster bombs and depleted uranium shells."

 

- Senators David Norris, Shane Ross, Joe O’Toole, Mary Henry, Fergal Quinn.

 

[8 April, 2003]

_________________________

 

 

28. "That Seanad Éireann calls on the United States and the United Kingdom Governments presently in occupation of the State of Iraq to honour their obligations as occupiers under the Geneva Convention and also -

(1) Allow United Nations Arms Inspectors to be invited back to complete their work of inspection and to verify any alleged discoveries of weapons of mass destruction as soon as the military situation is sufficiently stable;

(2) Provide appropriate medical aid to alleviate the suffering of the people and the protection of all medical, educational and cultural facilities and sites;

(3) Provide provision of a clean water supply; and

(4) Provide for the facilitation and protection of the international agencies in distributing humanitarian aid. "

- Senators David Norris, Shane Ross, Joe O'Toole, Mary Henry, Fergal Quinn.

[15 April, 2003]

 

_________________________

 

29. "That Seanad Eireann calls on the Minister for Foreign Affairs to ensure that the United States and the United Kingdom Governments meet their absolute moral obligation to provide the finest medical care and rehabilitative treatment for all the civilian casualties of their recent war in Iraq as a matter of the greatest urgency."

 

- Senators David Norris, Shane Ross, Feargal Quinn, Joe O'Toole, Mary Henry

[7 May 2003]

 

_________________________

 

30. "That Seanad Eireann,

noting that the use of tobacco and the abuse of alcohol represent the two

biggest threats to public health in this country;

recognising the right of people to work and socialise in a healthy smoke

free atmosphere;

demands that the Minister for Health and Children implements an immediate ban on smoking

in licensed premises;

condemns the efforts of lobbyists and some politicians to prevent the introduction of such a ban;

calls for the immediate introduction of a ban on direct or indirect alcohol

advertising in any communication medium which has a significant audience of

people under 18 years of age and

calls for appropriate changes in the law to ensure that Gardaí have all the

powers they need to detect the sale of alcohol to minors , to prosecute

persons who are responsible for such sales and to seek the immediate and

where appropriate, permanent closure of premises where such sales take place."

 

Senators Brendan Ryan, Kathleen O'Meara, Derek McDowell, Michael McCarthy, Joanna Tuffy.

[7 May 2003]

____________________

 

19. An Seanad a chur ar athló.

Adjournment of the Seanad.

____________________

 

BILLÍ SEANAID SA DÁILBILLÍ SEANAID SA DÁIL

Seanad Bills with the Dáil

____________________

 

An Bille um Airm Núicléacha a Imshrianadh 2000.

Containment of Nuclear Weapons Bill 2000.

____________________

 

An Bille um Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2000.

Dumping at Sea (Amendment) Bill 2000.

 

____________________

 

An Bille um Dhlí na Farraige (Píoráideacht a Chur faoi Chois) 2001.

Law of the Sea (Repression of Piracy) Bill 2001.

 

____________________

 

An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2002.

Digital Hub Development Agency Bill 2002.

____________________

 

An Bille Iascaigh (Leasú) 2002.

Fisheries (Amendment) Bill 2002.

______________________

 

 

An Bille Inimirce 2002.

Immigration Bill 2002.

______________________

 

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2002.

Industrial Development (Science Foundation Ireland) Bill 2002.

 

______________________

 

Bille na Radharcmheastóirí (Leasú) 2002.

Opticians (Amendment) Bill 2002.

 

______________________

 

 

An Bille Rialtais Áitiúil 2003.

Local Government Bill 2003.

 

___________________

 

 

An Bille um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003.

Protection of the Environment Bill 2003.

 

___________________

 

Bille an Gharda Síochána (Comhar Póilíneachta) 2003

Garda Síochána (Police Co-operation) Bill 2003

 

_________________________

MEMORANDA

___________________________

 

Dé Céadaoin, 7 Bealtaine, 2003

Wednesday, 7th May, 2003

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Thalmhaíocht agus Bia i Seomra Coiste 4, LH2000,

ar 3.00 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Agriculture and Food in Committee Room 4, LH2000,

at 3.00 p.m.

 

___________________

 

Cruinniú den Choiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí i Seomra 102, Dorchla an tSeanaid, Teach Laighean, ar 4.00 p.m..

Meeting of the Committee on Procedure and Privileges in Room 102, Seanad Corridor, Leinster House, at 4 p.m.

 

___________________

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 5.15p.m.

Meeting of the Joint Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights, in Committee Room 2, LH2000, at 5.15p.m.

 

 

___________________

 

Déardaoin, 8 Bealtaine, 2003

 

Thursday, 8th May, 2003

 

Cruinniú den Fhochoiste um Iniúchadh Eorpach i Seomra Coiste 4, LH 2000

ar 9.30 a.m.

Meeting of the Sub-Committee on European Scrutiny in Committee Room 4, LH 2000, at 9.30 a.m.

 

___________________

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 11.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 2, LH2000, at 11.30 a.m.

 

___________________

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha, an Fochoiste um Chomhar Forbartha i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 12.00 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Foreign Affairs, Sub-Committee on Development Co-Operation in Committee Room 3, LH2000, at 12.00 p.m.

___________________

Dé hAoine, 9 Bealtaine, 2003

Friday, 9th May, 2003

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha i Seomra Coiste 4, LH 2000 ar 11.00 a.m.

Meeting of the Joint Committee on European Affairs in Committee Room 4, LH 2000, at 11.00 a.m.


PÁIPÉIR A LEAGADH FAOI BHRÁID AN tSEANAID

Papers laid before the Seanad


 Reachtúil:

1) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Burma/Myanmar) (Toirmeasc) 2003 (I.R. Uimh. 142 de 2003).

2) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Slobodan Milosevic agus Daoine Comhlachaithe) (Toirmeasc) 2003 (I.R. Uimh. 140 de 2003).

3) An Comhchoiste um Iompar. Tuarascáil Uimh. 2 ar Com(2002) 769, 30 Nollaig, 2002– Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais íosta sábháilteachta le haghaidh tollán sa Líonra Bóithre Tras-Eorpach (Márta, 2003).

4) Na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Cúlghairmeacha Ilghnéitheacha) 2003 (Dréacht).

5) An tOrdú Staidrimh (Suirbhé ar Tháirgeadh Tráchtearraí Tionscail) 2003 (I.R. Uimh. 122 de 2003).

6) Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle maidir le suirbhé samplach ar an bhfórsa saothair a eagrú sa Chomhphobal chun an liosta sainghnéithe suirbhé a oiriúnú maille le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 109.

7) Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán Uimh. 2454/93 ina leagtar síos forálacha do chur chun feidhme Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle lena mbunaítear Cód Custam an Chomhphobail mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

COM (2003) 115

8) Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath. Tuarascáil Bhliantúil, 2001.

9) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (An tSiombáib) (Toirmeasc) 2003 (I.R. Uimh. 132 de 2003).

10) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Frithsceimhlitheoireacht) 2003 (I.R. Uimh. 134 de 2003).

11) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Usama bin Laden, Al-Qaida agus Talaban na hAfganastáine) (Toirmeasc) 2003 (I.R. Uimh. 136 de 2003).

12) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Angóla) (Cúlghairm) 2003 (I.R. Uimh. 138 de 2003).

13) An tOrdú Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (Feidhmeanna Aire a Tharmligean) 2003.

14) An tOrdú Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (Feidhmeanna Aire a Tharmligean) ( Uimh.2) 2003.

15) An tOrdú um an Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003 (Alt 24) (Tosach Feidhme) 2003 (I.R. Uimh. 129 de 2003).

16) An tOrdú um Acht na bPinsean (Leasú) 2002 (Ailt 29 agus 37) (Tosach Feidhme) 2003 (I.R. Uimh. 128 de 2003).

17) An Bord Iascaigh Mhara. Tuarascáil Bhliantúil, 2001.

18) Tuarascáil Bhliantúil ón Ombudsman, 2002.

19) Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leagfar amach na critéir agus na socruithe praiticiúla le haghaidh cúitimh sna míchothromaíochtaí airgeadais mar thoradh ar chur chun feidhme Threoir 2001/40/CE ón gComhairle maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do chinntí ar dhíbirt náisiúnach de chuid tríú tíortha maille le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 49.

20) An Dara Tuarascáil Bhliantúil ó Oifig an Choimisinéara Iarratas Dídeanaithe, 2002.

21) Tuarascáil ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí do dhá Theach an Oireachtais ar oibriú na nAchtanna um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu 1995 agus 1997 don tréimhse 1 Eanáir, 2002 - 31 Nollaig, 2002.

22) An Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh. Ráiteas Straitéise, 2003 - 2005.

23) Coimisiún Forbartha an Iarthair. Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch 31 Nollaig, 2000.

24) Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí do Cheann Comhairle Dháil Éireann de réir alt 4(1) den Acht Toghcháin, 1997 maidir le Ráitis Síntiús agus Dearbhuithe Reachtúla, i leith 2002, a thug comhaltaí agus iarchomhaltaí de dhá Theach an Oireachtais, ionadaithe i bParlaimint na hEorpa agus daoine eile don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, de bhun alt 24 den Acht Toghcháin, 1997 (Aibreán, 2003).

25) Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailliú ó longfhoinsí agus maidir le smachtbhannaí, lena n-áirítear smachtbhannaí coiriúla, le haghaidh cionta truaillithe a thabhairt isteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

COM (2003) 92.

26) Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú a dhéanamh ar cheanglais trédhearcachta i dtaca le faisnéis faoi eisiúnaithe a ligtear dóibh a gcuid urrús a thrádáil ar mhargadh rialaithe agus lena leasaítear Treoir 2001/34CE mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

27) Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le greamáin lámh do phaisinéirí ar mhótarfheithiclí dhá roth mar aon le nóta faisnéise míniúcháin (Leagan Códaithe) COM (2003) 145.

28) Coillte. Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais, 2002.

29) An Coimisinéir Cosanta Sonraí. Tuarascáil Bhliantúil, 2002.

30) Bord Gáis Éireann. Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais, 2002.

31) An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta 1994. Tuarascáil ó Bhanc Ceannais na hÉireann don Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta faoi Alt 44 den Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta 1994, don bhliain dar chríoch 31 Nollaig, 2002.

32) An tSeirbhís Chúirteanna. Plean Straitéiseach 2002-2005.

33) Bord Fiontar Contae Cheatharlach Teo. Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais, 2001.

34) Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide. Ráitis Airgeadais don bhliain dar Ochríoch 30 Meán Fómhair, 2001.

Neamhreachtúil:

1) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Burma/Myanmar) (Smachtbhannaí) 2003 (I.R. Uimh. 143 de 2003).

2) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Slobodan Milosevic agus Daoine Comhlachaithe) (Smachtbhannaí) 2003 (I.R. Uimh. 141 de 2003).

3) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Smachtbhannaí Airgeadais a bhaineann le hAngóla a Chúlghairm) 2003 (I.R. Uimh. 139 de 2003).

4) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Usama bin Laden, Al-Qaida agus Talaban na hAfganastáine) (Smachtbhannaí) 2003 (I.R. Uimh. 137 de 2003).

5) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Smachtbhannaí Airgeadais Frithsceimhlitheoireachta) 2003 (I.R. Uimh. 135 de 2003).

6) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An tSiombáib) (Smachtbhannaí) 2003 (I.R. Uimh. 133 de 2003).

7) An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe. Tuarascáil Bhliantúil, 2002.

8) Tuarascáil ar Staidreamh Beatha. An Ceathrú Ráithe agus Achoimre Bhliantúil, 2002.

9) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais a Atheagrú agus a Fhoirceannadh) 2003 (I.R. Uimh. 168 de 2003).

10) An Chomhdháil Eorpach: Dearbhú, 17 Aibreán 2003.

11) An Chomhairle Eorpach Neamhfhoirmiúil: Dearbhú na hAithne, 16 Aibreán, 2003.

12) An Bord Náisiúnta Staidrimh. Staidrimh Shóisialta agus Chomhionannais na hÉireann a fhorbairt chun freastal ar Riachtanais Bheartais: Tuarascáil ón nGrúpa Stiúrtha ar Staidrimh Shóisialta agus Chomhionannais.

Statutory:

1) Financial Transfers (Burma/Myanmar) (Prohibition) Order 2003 (S.I. No. 142 of 2003).

2) Financial Transfers (Slobodan Milosevic and Associated Persons) (Prohibition) Order 2003 (S.I. No. 140 of 2003).

3) Joint Committee on Transport. Report No. 2 on Com (2002) 769, 30 December, 2002 – Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network. (March, 2003).

4) Freedom of Information Act 1997 (Miscellaneous Revocations) Regulations 2003 (Draft).

5) Statistics (Survey of Industrial Commodities Production) Order 2003 (S.I. No. 122 of 2003).

6) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community to adapt the list of survey characteristics together with explanatory information note.

COM (2003) 109.

7) Proposal for a Council Regulation amending Regulation No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code together with explanatory information note.

COM (2003) 115

8) Dublin Institute for Advanced Studies. Annual Report, 2001.

9) Financial Transfers (Zimbabwe) (Prohibition) Order 2003 (S.I. No. 132 of 2003).

10) Financial Transfers (Counter Terrorism) Order 2003 (S.I. No. 134 of 2003).

11) Financial Transfers (Usama bin Laden, Al-Qaida and Taliban of Afghanistan) (Prohibition) Order 2003 (S.I. No. 136 of 2003).

12) Financial Transfers (Angola) (Revocation) Order 2003 (S.I. No. 138 of 2003).

13) Enterprise, Trade and Employment (Delegation of Ministerial Functions) Order 2003.

14) Enterprise, Trade and Employment (Delegation of Ministerial Functions) (No. 2) Order 2003.

15) Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2003 (Section 24) (Commencement) Order 2003 (S.I. No. 129 of 2003).

16) Pensions (Amendment) Act 2002 (Sections 29 and 37) (Commencement) Order 2003 (S.I. No.128 of 2003).

17) An Bord Iascaigh Mhara. Annual Report, 2001.

18) Annual Report of the Ombudsman, 2002.

19) Proposal for a Council Decision setting out the criteria and practical arrangements for the compensation of the financial imbalances resulting from the application of Council Directive 2001/40/EC on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals together with explanatory information note.

COM (2003) 49.

20) Second Annual Report of the Office of the Refugee Applications Commissioner, 2002.

21) Report by the Minister for Justice, Equality and Law Reform to both Houses of the Oireachtas on the operation of the Transfer of Sentenced Persons Acts 1995 and 1997 for the period 1 January, 2002 - 31 December, 2002.

22) Department of Social, Community and Family Affairs. Statement of Strategy, 2003 - 2005.

23) Western Development Commission. Financial Statements for the year ended 31 December, 2000.

24) Report by the Standards in Public Office Commission to the Chairman of Dáil Éireann (Ceann Comhairle) in accordance with section 4(1) of the Electoral Act, 1997 on Donation Statements and Statutory Declarations, in respect of 2002, furnished to the Standards in Public Office Commission by members and former members of both Houses of the Oireachtas, representatives in the European Parliament and other persons, pursuant to section 24 of the Electoral Act, 1997 (April, 2003).

25) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on ship-source pollution and on the introduction of sanctions, including criminal sanctions, for pollution offences together with explanatory information note.

COM (2003) 92.

26) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of transparency requirements with regard to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC together with explanatory information note.

27) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles together with explanatory information note (Codified Version).

COM (2003) 145.

28) Coillte. Annual Report and Accounts, 2002.

29) Data Protection Commissioner. Annual Report, 2002.

30) Bord Gáis Éireann. Annual Report and Accounts, 2002.

31) Investment Limited Partnerships Act 1994. Report by the Central Bank of Ireland to the Minister for Enterprise, Trade and Employment under Section 44 of the Investment Limited Partnerships Act 1994 for the year ending 31 December, 2002.

32) The Courts Service. Strategic Plan 2002-2005.

33) Carlow County Enterprise Board Ltd. Annual Report and Accounts, 2001.

34) University of Dublin, Trinity College. Financial Statements for the year ended 30 September, 2001.

Non-Statutory

1) European Communities (Burma/Myanmar) (Sanctions) Regulations 2003 (S.I. No. 143 of 2003).

2) European Communities (Slobodan Milosevic and Associated Persons) (Sanctions) Regulations 2003 (S.I. No. 141 of 2003).

3) European Communities (Revocation of Financial Sanctions concerning Angola) Regulations 2003 (S.I. No. 139 of 2003).

4) European Communities (Usama bin Laden, Al-Qaida and Taliban of Afghanistan) (Sanctions) Regulations 2003 (S.I. No. 137 of 2003).

5) European Communities (Counter Terrorism Financial Sanctions) Regulations 2003 (S.I. No. 135 of 2003).

6) European Communities (Zimbabwe) (Sanctions) Regulations 2003 (S.I. No. 133 of 2003).

7) Refugee Appeals Tribunal. Annual Report, 2002.

8) Report on Vital Statistics. Fourth Quarter and Yearly Summary, 2002.

9) European Communities (Reorganisation and Winding-up of Insurance Undertakings) Regulations 2003 (S.I. No. 168 of 2003).

10) European Conference: Declaration, 17 April, 2003.

11) Informal European Council: Athens Declaration, 16 April, 2003.

12) National Statistics Board. Developing Irish Social and Equality Statistics to meet Policy Needs: Report of the Steering Group on Social and Equality Statistics.Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks