Dáil  Éireann Order Paper 3 July 2003

Oireachtas home page

Dáil
Order Paper


60

DÁIL ÉIREANN

783

 RIAR NA hOIBRE

ORDER PAPER


Déardaoin, 3 Iúil, 2003

Thursday, 3rd July, 2003

10.30 a.m.


GNÓ PRÍOBHÁIDEACH

PRIVATE BUSINESS


 

1. (l) An Bille um Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (Leasú Cairteacha) 2002 — An Tuarascáil.

(a) The Royal College of Surgeons in Ireland (Charter Amendment) Bill 2002 — Report.


ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS


 

15. Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann do thogra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle chun lámhleabhar Sirene a leasú.

Motion re Proposed approval by Dáil Éireann of a proposal for a Council Regulation to amend the Sirene manual.

15a. Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann don Ordú fán Acht um Rialáil Leictreachais 1999 (Custaiméir Cáilithe) (Ídiú Leictreachais), 2003 a tharchur chuig Comhchoiste.

Motion re Referral to Joint Committee of proposed approval by Dáil Éireann of the Electricity Regulation Act 1999 (Eligible Customer) (Consumption of Electricity) Order, 2003.

2a. An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais 2002 — Leasuithe ón Seanad.

Houses of the Oireachtas Commission Bill 2002 — Amendments from the Seanad.

24. (l) An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2002 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

(a) Industrial Development (Science Foundation Ireland) Bill 2002 [ Seanad] — Order for Report.

25. (l) Bille na dTeangacha Oifigiúla 2002 athraithe ó Bille na dTeangacha Oifigiúla (Comhionannas) 2002 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

(a) Official Languages Bill 2002 changed from Official Languages (Equality) Bill 2002 [Seanad] — Order for Report.

26. (l) An Bille um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach) 2001 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Criminal Justice (Temporary Release of Prisoners) Bill 2001 — Order for Report.

15b. Tairiscint maidir le Cathaoirleach nua agus comhaltaí nua a cheapadh chuig an mBinse Fiosrúcháin maidir le Cúrsaí Áirithe Pleanála agus Íocaíochtaí.

Motion re Appointment of new Chairperson and new Member to the Tribunal of Inquiry into Certain Planning Matters and Payments.


FÓGRA I dTAOBH GNÓ NUA

NOTICE OF NEW BUSINESS


10c. An Bille um Barántas Gabhála 2003 — Ordú don Dara Céim.

European Arrest Warrant Bill 2003 — Order for Second Stage.

10d. Bille an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (Cumhachtaí agus Feidhmeanna) 2003 — Ordú don Dara Céim.

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Powers and Functions) Bill 2003 — Order for Second Stage.


GNÓ PRÍOBHÁIDEACH

PRIVATE BUSINESS


1. (l) An Bille um Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (Leasú Cairteacha) 2002 — An Tuarascáil.

(a) The Royal College of Surgeons in Ireland (Charter Amendment) Bill 2002 — Report.


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS


Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

2a . An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais 2002 — Leasuithe ón Seanad.

Houses of the Oireachtas Commission Bill 2002 — Amendments from the Seanad.

 

Billí a thionscnamh : Initiation of Bills

Tíolactha: Presented:

 

10c. An Bille um Barántas Gabhála 2003 — Ordú don Dara Céim.

European Arrest Warrant Bill 2003 — Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do thabhairt éifeacht do chreat-chinneadh an 13 Meitheamh 2002 ón gComhairle maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach agus leis na nósanna imeachta tabhartha suas idir Ballstáit; do leasú an Achta um Eiseachadadh 1965 agus achtachán áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin.

Bill entitled an Act to give effect to Council framework decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States; To amend the Extradition Act 1965 and certain other enactments; and to provide for matters connected therewith.

— An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

 

10d. Bille an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (Cumhachtaí agus Feidhmeanna) 2003 — Ordú don Dara Céim.

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Powers and Functions) Bill 2003 — Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú breise i ndáil le feidhmeanna agus cumhachtaí an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta maidir le hoileáin an Stáit agus do dhéanamh socrú maidir le nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to make further provision in relation to the functions and powers of the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs with respect to the islands of the State and to provide for related matters.

— An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.

 Fógraí Tairisceana : Notices of Motions

15. "Go gceadaíonn Dáil Éireann an Stát d’fheidhmiú an roghnaithe dá bhforáiltear le hAirteagal 3 den cheathrú Prótacal atá leagtha amach i gConradh Amstardam, fógra a thabhairt d’Uachtarán Chomhairle an Aontais Eorpaigh gur mian leis a bheith páirteach i nglacadh agus i bhfeidhmiú an bhirt bheartaithe seo a leanas:

That Dáil Éireann approves the exercise by the State of the option provided by Article 3 of the fourth Protocol set out in the Treaty of Amsterdam, to notify the President of the Council of the European Union that it wishes to take part in the adoption and application of the following proposed measure:

togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le nósanna imeachta i ndáil le Lámhleabhar Sirene a leasú,

a proposal for a Council Regulation on procedures for amending the Sirene Man-ual,

ar beart beartaithe é ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 16 Bealtaine, 2003.

a copy of which proposed measure was laid before Dáil Éireann on 16th May, 2003."

— An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

 

15a. "Go ndéanfar an togra go gceadaíonn Dáil Éireann an dréacht-Ordú dar teideal:

That the proposal that Dáil Éireann approve the draft Order entitled:

An tOrdú fán Acht um Rialáil Leictreachais 1999 (Custaiméir Cáilithe) (Ídiú Leictreachais), 2003,

Electricity Regulation Act 1999 (Eligible Customer) (Consumption of Electricity) Order, 2003,

ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 26 Meitheamh 2003 a tharchur chuig an gComhchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha, de réir mhír (2) d’Orduithe Tagartha an Choiste sin, agus go ndéanfaidh an Coiste sin, tráth nach déanaí ná an 2 Deireadh Fómhair, 2003, teachtaireacht a chur chuig an Seanad ar an modh a fhorordaítear i mBuan-Ordú 85, agus go mbeidh feidhm dá réir ag Buan-Ordú 84 (2).

copies of which were laid before Dáil Éireann on 26th June, 2003, be referred to the Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources, in accor-dance with paragraph (2) of the Orders of Reference of that Committee, which, not later than 2nd October, 2003, shall send a message to the Dáil in the manner pre-scribed in Standing Order 85, and Standing Order 84(2) shall accordingly apply."

— Máire Ní Ainifin, Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh.

 

15b. "Go mbeartaíonn Dáil Éireann go ndéanfar na téarmaí tagartha atá sa Rún a rith Dáil Éireann an 7 Deireadh Fómhair, 1997 agus Seanad Éireann an 8 Deireadh Fómhair, 1997, arna leasú leis na Rúin a rith Dáil Éireann an 1 Iúil, 1998 agus Seanad Éireann an 2 Iúil, 1998 arna leasú tuilleadh leis na Rúin a rith Dáil Éireann agus Seanad Éireann an 28 Márta, 2002 de bhun na nAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go 2002 a leasú trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna H agus I:

That Dáil Éireann resolves that the terms of reference contained in the Resolution passed by Dáil Eireann on 7th October, 1997 and by Seanad Éireann on 8th October, 1997, as amended by the Resolutions passed by Dáil Éireann on 1st July, 1998 and by Seanad Éireann on 2nd July, 1998 as further amended by the Resolutions passed by Dáil Éireann and Seanad Éireann on 28th March, 2002 pursu-ant to the Tribunals of Inquiry (Evidence) Acts, 1921 to 2002 be amended by the substi-tution of the following paragraphs for para-graphs H and I:

‘H. Is é a bheidh ar an mBinse líon nach mó ná trí Chomhalta arb iad seo a leanas iad:

‘H. The Tribunal shall consist of not more than three Members as follows:

(a) An tOnórach, an Breitheamh Alan Mahon agus an tOnórach, an Breitheamh Mary Faherty a ceapadh le hiomstraim arna déanamh an 24 Deireadh Fómhair 2002 ag an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil de bhun na nAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go 2002, agus

(a) His Honour Judge Alan Mahon and Her Honour Judge Mary Faherty who were appointed by instrument made on 24th Octo-ber, 2002 by the Minister for the Environment and Local Govern-ment pursuant to the Tribunals of Inquiry (Evidence) Acts, 1921 to 2002, and

(b) An tOnórach, an Breitheamh Gerald Keys, ó dháta a shonrófar le hionstraim arna déanamh de bhun na nAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise) 1921 go 2002 ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

(b) His Honour Judge Gerald Keys, from a date to be specified by instrument made pursuant to the Tribunals of Inquiry (Evidence) Acts 1921 to 2002 by the Minister for the Environment, Heritage and Local Government.

I. Is é an tOnórach, an Breitheamh Alan Mahon a bheidh ina Chathaoirleach ar an mBinse ó dháta a shonrófar le hiomstraim arna déanamh de bhun nAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go 2002 ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.’.

I. His Honour Judge Alan Mahon shall be the Chairperson of the Tribunal from a date to be specified by instrument made pursuant to the Tribunals of Inquiry (Evidence) Acts, 1921 to 2002 by the Minister for the Environment, Heritage and Local Govern-ment.’."

— An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.


 ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY


 

24. (l) An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2002 [Seanad ] — Ordú don Tuarascáil.

(a) Industrial Development (Science Foundation Ireland) Bill 2002 [Seanad] — Order for Report.

25. (l) Bille na dTeangacha Oifigiúla 2002 athraithe ó Bille na dTeangacha Oifigiúla (Comhionannas) 2002 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

(a) Official Languages Bill 2002 changed from Official Languages (Equality) Bill 2002 [Seanad] — Order for Report.

26. (l) An Bille um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach) 2001 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Criminal Justice (Temporary Release of Prisoners) Bill 2001 — Order for Report.


MEMORANDA


Déardaoin, 3 Iúil, 2003

Thursday, 3rd July, 2003

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 11.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 2, LH2000, at 11.30 a.m.

Cruinniú den Fhochoiste um Chomhar Forbartha den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 12 meán lae.

Meeting of the Sub-Committee on Development Co-operation of the Joint Committee on Foreign Affairs in Committee Room 3, LH2000, at 12 noon.

Cruinniú den Chomhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 1 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Enterprise and Small Business in Committee Room 4, LH2000, at 1 p.m.


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL


Reachtúil: Statutory:

1) Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Atmaisféir Phléascacha) 2003 (I.R. Uimh. 258 de 2003).

1) Safety, Health and Welfare at Work (Ex-plosive Atmospheres) Regulations 2003 (S.I. No. 258 of 2003).

2) An Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh. Tuarascáil Bhliantúil, 2002.

2) Social Welfare Appeals Office. Annual Report, 2002.

3) An Fochoiste um Iniúchadh Eorpach. An Seachtú Tuarascáil: Tuarascáil ar chruinniú an 13 Feabhra, 2003.

3) Sub-Committee on European Scrutiny. Seventh Report: Report of the meeting of 13 February, 2003.

4) Tuarascáil na gCuideachtaí, 2002.

4) Companies Report, 2002.

5) An tOrdú Trosc (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 10) 2003 (I.R. Uimh. 251 de 2003).

5) Cod (Fisheries Management and Conserva-tion) (No.10) Order 2003 (S.I. No. 251 of 2003).

6) An tOrdú Cadóg (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 6) 2003 (I.R. Uimh. 252 de 2003).

6) Haddock (Fisheries Management and Conservation) (No. 6) Order 2003 (S.I. No. 252 of 2003).

7) An tOrdú Faoitíní (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 7) 2003 (I.R. Uimh. 253 de 2003).

7) Whiting (Fisheries Management and Con-servation) (No. 7) Order 2003 (S.I. No. 253 of 2003).

8) An tOrdú Colmóirí (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 5) 2003 (I.R. Uimh. 254 de 2003).

8) Hake (Fisheries Management and Conser-vation) (No. 5) Order 2003 (S.I. No. 254 of 2003).

9) An tOrdú Láimhíneach (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 9) 2003 (I.R. Uimh. 255 de 2003).

9) Monkfish (Fisheries Management and Conservation) (No. 9) Order 2003 (S.I. No. 255 of 2003).

10) An tOrdú Láimhíneach (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 10) 2003 (I.R. Uimh. 256 de 2003).

10) Monkfish (Fisheries Management and Conservation) (No. 10) Order 2003 (S.I. No. 256 of 2003).

 

Neamhreachtúil:

Non-Statutory:

1) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Modhanna Samplála agus Modhanna Anailíse chun Leibhéil Éilleán Áirithe in Earraí Bia a Rialú go hOifigiúil) 2003 (I.R. Uimh.267 de 2003).

1) European Communities (Sampling Methods and the Methods of Analysis for the Official Control of the Levels of Certain Contaminants in Foodstuffs) Regulations 2003 (S.I. No. 267 of 2003).

2) Comhfhreagras le déanaí idir Binse Flood agus an tArd-Aighne.

2) Recent correspondence between the Flood Tribunal and the Attorney General.

3) Ábhar i bhfoirm Ceisteanna agus Freagraí ón Taoiseach maidir le héirí as an Bhreithimh Flood.

3) Question and Answer material from the Taoiseach relating to Mr. Justice Flood’s resignation.

4) An Comhchoiste um Thalmhaíocht agus Bia. Tuarascáil ar an gcuairt

(a) ar Ionad Chomhairle agus Oiliúna Theagasc

(b) ar Oifig Bhia agus Tréidliachta an Choimisiúin Eorpaigh, An Ghráinseach, Co. na Mí

4) Joint Committee on Agriculture and Food.

Report of the Visit to

(a) Teagasc Advisory and Training Centre

(b) European Commission Food and Veteri-nary Office, Grange, Co. MeathOireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks