Oireachtas home page

Dáil  Éireann
Order Paper


42

DÁIL ÉIREANN

543

RIAR NA hOIBRE

ORDER PAPER

Dé hAoine, 23 Bealtaine, 2003

Friday, 23rd May, 2003

10.30 a.m.


ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS


3. Bille na dTeangacha Oifigiúla 2002 athraithe ó Bille na dTeangacha Oifigiúla (Comhionannas) 2002 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Official Languages Bill 2002 changed from Official Languages (Equality) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).

1. An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2002 [ Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Industrial Development (Science Foundation Ireland) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).

4. An Bille um Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2000 [Seanad] — An Dara Céim.

Dumping at Sea (Amendment) Bill 2000 [Seanad] — Second Stage.


FÓGRA I dTAOBH GNÓ NUA

NOTICE OF NEW BUSINESS


6a. An Bille um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS


Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

 

3. Bille na dTeangacha Oifigiúla 2002 athraithe ó Bille na dTeangacha Oifigiúla (Comhionannas) 2002 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Official Languages Bill 2002 changed from Official Languages (Equality) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).

 

4. An Bille um Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2000 [Seanad] — An Dara Céim.

Dumping at Sea (Amendment) Bill 2000 [Seanad] — Second Stage.

 

6a. An Bille um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.


ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY


1. An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2002 [ Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Industrial Development (Science Foundation Ireland) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL


Reachtúil:

Statutory:

An Scéim um Chothromú Fiontar 2003 (Dréacht).

Risk Equalisation Scheme 2003 (Draft).Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks