Oireachtas home page

Dáil  Éireann
Order Paper


41

DÁIL ÉIREANN

539


RIAR NA hOIBRE

ORDER PAPER


Déardaoin, 22 Bealtaine, 2003

Thursday, 22nd May, 2003

10.30 a.m.


ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS


22. An Bille Ealaíon 2002 — Ordú don Tuarascáil.

Arts Bill 2002 — Order for Report.

 

23. (l) An Bille Iascaigh (Leasú) 2002 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

(a) Fisheries (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Order for Report.

 

3. Bille na dTeangacha Oifigiúla 2002 athraithe ó Bille na dTeangacha Oifigiúla (Comhionannas) 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Official Languages Bill 2002 changed from Official Languages (Equality) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


FÓGRA I dTAOBH GNÓ NUA

NOTICE OF NEW BUSINESS


31a. An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2002 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

Digital Hub Development Agency Bill 2002 [Seanad] — Order for Report.


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS


Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

 

3. Bille na dTeangacha Oifigiúla 2002 athraithe ó Bille na dTeangacha Oifigiúla (Comhionannas) 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Official Languages Bill 2002 changed from Official Languages (Equality) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY


22. (l) An Bille Ealaíon 2002 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Arts Bill 2002 — Order for Report.

 

23. (l) An Bille Iascaigh (Leasú) 2002 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

(a) Fisheries (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Order for Report.

 

31a. An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2002 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

Digital Hub Development Agency Bill 2002 [Seanad] — Order for Report.


MEMORANDA


Déardaoin, 22 Bealtaine, 2003

Thursday, 22nd May, 2003

 

Comhchruinniú idir an Comhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht agus an Comhchoiste um Shláinte agus Leanaí i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 9.30 a.m.

Joint meeting of the Joint Committee on Education and Science and the Joint Committee on Health and Children in Committee Room 3, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Fhochoiste um Iniúchadh Eorpach i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Sub-Committee on European Scrutiny in Committee Room 2, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.

 

Meastacháin (Ealaíona, Spórt agus Turasóireacht):

Estimates (Arts, Sport and Tourism):

Cruinniú den Roghchoiste um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 11.30 a.m.

Meeting of the Select Committee on Arts, Sport, Tourism, Community, Rural and Gaeltacht Affairs in Committee Room 4, LH2000, at 11.30 a.m.

 

Meastacháin (Iompar):

Estimates (Transport):

Cruinniú den Roghchoiste um Iompar i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 2.30 p.m.

Meeting of the Select Committee on Transport in Committee Room 4, LH2000, at 2.30 p.m.


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL


Reachtúil:

Statutory:

1) Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lenar glacadh bearta uathrialacha agus idirthréimhseacha i ndáil le táirgí talmhaíochta próiseáilte áirithe de bhunadh na Slóivéine a allmhairiú agus le táirgí talmhaíochta próiseáilte áirithe a onnmhairiú chuig an tSlóivéin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

COM (2003) 233.

1) Proposal for a Council Regulation adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Slovenia and the exportation of certain processed agricultural products to Slovenia together with explanatory information note.

COM (2003) 233.

2) Ordú na gCuideachtaí (Foirmeacha) 2003 (I.R. Uimh. 189 de 2003).

2) Companies (Forms) Order 2003 (S.I. No. 189 of 2003).

Neamhreachtúil:

Non-Statutory:

An Comhlachas Snámha agus Tarrthála. Tuarascáil Bhliantúil, 2001.

Irish Water Safety Association. Annual Report, 2001.Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks