Oireachtas home page

Dáil Éireann

RIAR NA hOIBRE - ORDER PAPER


38

DÁIL ÉIREANN

499

Dé hAoine, 16 Bealtaine, 2003

Friday, 16th May, 2003

10.30 a.m.


ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS


2. Bille an Gharda Síochána (Comhar Póilíneachta) 2003 [Seanad] — An Dara Céim ( atógáil).

Garda Síochána (Police Co-operation) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage (resumed).

22. An Bille um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach) 2001 — An Dara Céim (atógáil).

Criminal Justice (Temporary Release of Prisoners) Bill 2001 — Second Stage (resumed).

32. An Bille Inimirce 2002 [Seanad] — An Dara Céim ( atógáil).

Immigration Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).


ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY


2. Bille an Gharda Síochána (Comhar Póilíneachta) 2003 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Garda Síochána (Police Co-operation) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage (resumed).

22. An Bille um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach) 2001 — An Dara Céim (atógáil).

Criminal Justice (Temporary Release of Prisoners) Bill 2001 — Second Stage (resumed).

 

32. An Bille Inimirce 2002 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Immigration Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL


Reachtúil: Statutory:

1) An Roinn Sláinte agus Leanaí. Ráiteas Straitéise, 2003 - 2005.

1) Department of Health and Children. Statement of Strategy, 2003 - 2005.

2) An Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Ráiteas Straitéise, 2003-2005.

2) Department of Education and Science. Statement of Strategy, 2003-2005.

3) Institiúid Teicneolaíochta, Baile Bhlainséir. Ráitis Airgeadais don bhlian 1 Meán Fómhair, 2000 go 31 Lúnasa, 2001.

3) Institute of Technology, Blanchardstown. Financial Statements for the year 1 September, 2000 to 31 August, 2001.

 

Neamhreachtúil: Non-Statutory:

An tÚdarás Iomaíochta - 22 Lúnasa, 2002. Tuarascáil faoi fhoirfheidhmiú An Achta Corr-Thrádála, 1995, de bhun alt 11 den Acht Iomaíochta, 1991.

Competition Authority - 22 August, 2002. Report on the implementation of the Casual Trading Act 1995, pursuant to section 11 of the Competition Act 1991.

 

Parlaimint na hEorpa: European Parliament:

1) Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le toradh na Comhairle Eorpaí (An Bhruiséil, 20/21 Márta, 2003) i ndáil le Straitéis Liospóin.

1) European Parliament resolution on the outcome of the European Council (Brussels, 20/21 March, 2003) concerning the Lisbon Strategy.

2) Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le dul chun cinn sa bhliain 2002 i ndáil le limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais a fhoirfheidhmiú (Airteagail 2 agus 39 de Chonradh AE).

2) European Parliament resolution on progress in 2002 in implementing an area of Freedom, Security and Justice (Articles 2 and 39 of the EU Treaty).Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks