Oireachtas home page

Dáil Éireann

RIAR NA hOIBRE

ORDER PAPER


37

DÁIL ÉIREANN

495

Déardaoin, 15 Bealtaine, 2003

Thursday, 15th May, 2003

10.30 a.m.


ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS


1a. An Bille um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Redundancy Payments Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

2. Bille an Gharda Síochána (Comhar Póilíneachta) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Garda Síochána (Police Co-operation) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.


FÓGRA I dTAOBH GNÓ NUA

NOTICE OF NEW BUSINESS


7a. Bille na dTeangacha Oifigiúla 2002 athraithe ó Bille na dTeangacha Oifigiúla (Comhionannas) 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Official Languages Bill 2002 changed from Official Languages (Equality) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS


Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

 

1a. An Bille um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Redundancy Payments Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

 

2. Bille an Gharda Síochána (Comhar Póilíneachta) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Garda Síochána (Police Co-operation) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

 

7a. Bille na dTeangacha Oifigiúla 2002 athraithe ó Bille na dTeangacha Oifigiúla (Comhionannas) 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Official Languages Bill 2002 changed from Official Languages (Equality) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


TEACHTAIREACHTAÍ ÓN RIALTAS

MESSAGES FROM THE GOVERNMENT


An Bille um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 2003:

Redundancy Payments Bill 2003:

For the purpose of Article 17.2 of the Constitution, the Government recommend that it is expedient to authorise such payments out of moneys provided by the Oireachtas as are necessary to give effect to any Act of the present session to amend and extend the Redundancy Payments Act 1967, to amend the Redundancy Payments Act 1971, the Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act 1984, the Social Welfare (Consolidation) Act 1993 and the Employment Equality Act 1998 and to provide for related matters.

Given on this 14th day of May, 2003

(Signed) Bertie Ahern,

Taoiseach.


MEMORANDA


Déardaoin, 15 Bealtaine, 2003

Thursday, 15th May, 2003

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Shláinte agus Leanaí i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Health and Children in Committee Room 2, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 11.30 a.m. (príobháideach).

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 3, LH2000, at 11.30 a.m. (private).

 

Cruinniú den Choiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí i Seomra 2 (tríd an bPríomh-Halla), Teach Laighean, ar 11.30 a.m. ( príobháideach).

Meeting of the Committee on Procedure and Privileges in Room 2 (off the Main Hall), Leinster House, at 11.30 a.m. (private).


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL


Reachtúil:

Statutory:

1) Togra Leasaithe le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid agus a shaothrú ar bhonn Tráchtála, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. (COM (2003) 119.

1) Amended Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use and Commercial exploitation of public sector information, together with explanatory information note. (COM (2003) 119.

2) Acht Pháirc an Fhionn-Uisce, 1925. Dréacht-cheadúnas chun imeacht a thionól i bPáirc an Fhionnuisce ó 30 Bealtaine 2003 go 15 Meitheamh, 2003.

2) Phoenix Park Act 1925 Draft Licence to hold an event in the Phoenix Park from 30 May, 2003 to 15 June, 2003.

3) An tOrdú um an Acht fán nGníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh 2001(An Lá Bunaithe) 2003 (I.R. Uimh. 181 of 2003).

3) Family Support Agency Act 2001 (Establishment Day) Order 2003 (S.I. No. 181 of 2003).

4) An tOrdú Ronnach (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) 2003 (I.R. Uimh. 184 de 2003).

4) Mackerel (Fisheries Management and Conservation) Order 2003 (S.I. No. 184 of 2003).


Neamhreachtúil:

Non-Statutory:

1) Tuarascáil ó Bhord Eadrána na Múinteoirí maidir leis an éileamh a rinne Taobh na Foirne go n-íocfaí liúntas ÿ2,467 in aghaidh na bliana le príomhoidí scoile a ghníomhaíonn mar rúnaithe Bord Bainistíochta.

1) Report of the Teachers Arbitration Board on the Staff Side claim that school principles who act as secretaries to Board of Management be paid an allowance of ÿ2,467 per annum.

2) Tuarascáil ó Bhord Eadrána na Múinteoirí maidir leis an éileamh ó a rinne Taobh na Foirne go ndéanfaí post breise freagrachta a leithroinnt ar gach scoil chun feidhmeanna a bhaineann leis an Acht Oideachais (Leas) a dhiúscairt, agus go mbeadh gaol ann idir grád an phoist agus méid agus riachtanais na scoile.

2) Report of the Teachers Arbitration Board on the Staff Side claim that each school be allocated an additional post of responsibility for the discharge of functions related to the Education Welfare Act, the grade of the post to be related to the size and needs of the school.

3) Tuarascáil ó Bhord Eadrána na Múinteoirí maidir leis an éileamh a rinne Taobh na Foirne go gceadófaí bliain amháin saoire sabóidí do mhúinteoirí tar éis deich mbliana seirbhíse.

3) Report of the Teachers Arbitration Board on the Staff Side claim that teachers be allowed one year of paid sabbatical leave after ten years of service.

4) Tuarascáil ó Bhord Eadrána na Múinteoirí maidir leis an éileamh a rinne Taobh na Foirne (i) go mbeadh gach múinteoir nach bhfuair ardú céime i dteideal go gceapfaí é nó í chuig post freagrachta múinteora dualgas speisialta tar éis cúig bliana mar mhúinteoir aitheanta agus (ii) go mbeadh aon mhúinteoir a fuair ardú céime amhlaidh nó aon mhúinteoir nach bhfuair ardú céime i dteideal go gceapfaí é nó í chuig post freagrachta Príomh-Oide Cúnta tar éis seirbhís deich mbliana mar mhúinteoir aitheanta.

4) Report of the Teachers Arbitration Board on the Staff Side claim that (i) each unpromoted teacher would be entitled to appointment to a special duties teacher post of responsibility after five years as a recognised teacher and (ii) any such promoted or any unpromoted teacher would be entitled to promotion as an Assistant Principle post of responsibility after ten years service as a recognised teacher.Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks