Oireachtas home page

Dail Éireann

RIAR NA hOIBRE - ORDER PAPER


33

DÁIL ÉIREANN

415

Dé Céadaoin, 7 Bealtaine, 2003

Wednesday, 7th May, 2003

2.30 p.m. 


ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS


11. Tairiscint maidir leis na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Cúlghairmeacha Ilghnéitheacha) 2003 a tharchur chuig Comhchoiste.

Motion re Referral to Joint Committee of Freedom of Information Act 1997 (Miscellaneous Revocations) Regulations 2003.

18. Ráitis maidir le Tuaisceart Éireann.

Statements on Northern Ireland.

1. Bille na Radharcmheastóirí (Leasú) 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Opticians (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS’ BUSINESS


33. Tairiscint maidir leis an Siondróm Análaithe Trom Tobann.

Motion re Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS


Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

 

1. Bille na Radharcmheastóirí (Leasú) 2002 [Seanad] — An Dara Céim.
Opticians (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.

 

2. Bille an Gharda Síochána (Comhar Póilíneachta) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Garda Síochána (Police Co-operation) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

 

3. An Bille um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003 [Seanad ] — An Dara Céim.

Protection of the Environment Bill 2003 [Seanad ] — Second Stage.

 

4. An Bille um Dhlí na Farraige (Píoráideacht a Chur faoi Chois) 2001 [Seanad] — An Dara Céim.

Law of the Sea (Repression of Piracy) Bill 2001 [Seanad] — Second Stage.

 

5. An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Industrial Development (Science Foundation Ireland) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.

 

6. An Bille um Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2000 [Seanad] — An Dara Céim.

Dumping at Sea (Amendment) Bill 2000 [Seanad] — Second Stage.


Billí a thionscnamh : Initiation of Bills


Tíolactha: Presented:

 

7. An Bille um Sheirbhís Bhuiséadaithe agus Comhairle Airgid 2002 — Ordú don Dara Céim.

Money Advice and Budgeting Service Bill 2002 — Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le seirbhís bhainistithe fiachais a fhorbairt agus a chur chun feidhme d’fhonn cuidiú le daoine aonair le linn fiachas tomhaltóra a bhainistiú, a laghdú agus a urscaoileadh; d’fhonn comhoibriú idir daoine agus an tAire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh a éascú chun cuideachtaí a bhunú chun an tseirbhís a sholáthar; do dhéanamh socrú maidir leis na cuideachtaí sin do dhéanamh comhaontuithe leis an Aire chun an tseirbhís a sholáthar mar sholáthraithe seirbhíse áitiúla; do dhéanamh socrú maidir le príomhchuspóirí soláthraithe seirbhíse áitiúla; do thabhairt feidhmeanna don Aire maidir le cistiú, faireachán agus measúnú na seirbhíse; do bhunú Coiste Comhairleach Náisiúnta um Sheirbhís Bhuiséadaithe agus Comhairle Airgid chun dul i gcomhairle leis an Aire agus comhairle a thabhairt don Aire i dtaobh nithe a bhaineann le beartas i ndáil leis an tseirbhís, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to provide for the development and implementation of a debt management service to assist individuals in managing, reducing and discharging consumer debt; to facilitate co-operation between persons and the Minister for Social, Community and Family Affairs for the purpose of establishing companies to provide the service; to provide for those companies to enter into agreements with the Minister to provide the service as local service providers; to provide for the principal objects of local service providers; to confer on the Minister functions in respect of the funding, monitoring and evaluation of the service; to establish a National Money Advice and Budgeting Service Advisory Committee to consult with and advise the Minister on matters of policy relating to the service, and to provide for related matters.

— An tAire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh.

 

8. An Bille Ombudsman (Óglaigh na hÉireann) 2002 — Ordú don Dara Céim.

Ombudsman (Defence Forces) Bill 2002 — Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú le haghaidh ceapadh agus feidhmeanna Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann, do leasú an Achta Cosanta, 1954, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to provide for the appointment and functions of an Ombudsman for the Defence Forces, to amend the Defence Act, 1954, and to provide for related matters.

— An tAire Cosanta.

9. An Bille um an Oifig Náisiúnta d’Fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialach 2002 — Ordú don Dara Céim.

National Economic and Social Development Office Bill 2002 — Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú chun comhlacht a bhunú ar a dtabharfar an Oifig Náisiúnta d’Fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialach ina mbeidh trí chomhlacht ar a dtabharfar an Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach, an Fóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach, an tIonad Náisiúnta Comhpháirtíochta agus Feidhmíochta, agus cibé comhlachtaí eile a bhunóidh an Taoiseach le hordú agus do mhíniú a bhfeidhmeanna agus do dhíscaoileadh na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíche agus Sóisialaí, an Fhóraim Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialaigh agus an Ionaid Náisiúnta Comhpháirtíochta agus Feidhmíochta, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to make provision for the establishment of a body to be known as the National Economic and Social Development Office comprising three bodies to be known as the National Economic and Social Council, the National Economic and Social Forum, the National Centre for Partnership and Performance, and such other bodies as the Taoiseach may by order establish and to define their functions and to dissolve the National Economic and Social Council, the National Economic and Social Forum and the National Centre for Partnership and Performance, and to provide for related matters.

— An Taoiseach.

10. An Bille Poist (Forálacha Ilghnéitheacha) 2001 — Ordú don Dara Céim.

Postal (Miscellaneous Provisions) Bill 2001 — Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le scaireanna in An Post a eisiúint agus maidir leis an Aire Fiontar Poiblí do dhíol agus do dhiúscairt scaireanna ann, do laghdú an lín stiúrthóirí ar An Post arna gceapadh ag an Aire Fiontar Poiblí faoi alt 23(1) den Acht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977, do dhéanamh socrú chun ainm an Stiúrthóra Rialála Teileachumarsáide a athrú go dtí an Stiúrthóir Rialála Cumarsáide agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara.

Bill entitled an Act to make provision for the issue of shares in An Post and the sale and disposal of shares in it by the Minister for Public Enterprise, to reduce the number of directors of An Post appointed by the Minister for Public Enterprise under section 23(1) of the Worker Participation (State Enterprises) Act, 1977, to provide for the change of the name of the Director of Telecommunications Regulation to the Director of Communications Regulation and to provide for connected matters.

— An tAire Iompair.


Fógraí Tairisceana : Notices of Motions


 

11. "Go ndéanfar an togra go gceadaíonn Dáil Éireann na Rialacháin seo a leanas ina ndréacht:

That the proposal that Dáil Éireann approve the following Regulations in draft:

Na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Cúlghairmeacha Ilghnéitheacha) 2003

Freedom of Information Act 1997 (Mis-cellaneous Revocations) Regulations 2003

ar leagadh cóipeanna díobh ina ndréacht faoi bhráid Dháil Éireann an 16 Aibreán, 2003, a tharchur chuig an gComhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí de réir mhír (2) d’Orduithe Tagartha an Choiste sin, agus go ndéanfaidh an Coiste sin, tráth nach déanaí ná an 21 Bealtaine, 2003, teachtaireacht a chur chuig an Dáil ar an modh a fhorordaítear i mBuan-Ordú 85, agus go mbeidh feidhm dá réir ag Buan-Ordú 84(2).

copies of which have been laid in draft form before Dáil Éireann on 16th April, 2003, be referred to the Joint Committee on Finance and the Public Service in accordance with paragraph (2) of the Orders of Reference of that Committee, which, not later than 21st May, 2003, shall send a message to the Dáil in the manner prescribed in Standing Order 85, and Standing Order 84(2) shall accordingly apply."

— Máire Ní Ainifin, Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh.

 

12. "Go ndéanfar an togra go gceadóidh Dáil Éireann dréacht-Chód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 29 Samhain, 2000, a tharchur chuig an gComhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí de réir mhír (2) d’Orduithe Tagartha an Choiste sin, agus go ndéanfaidh an Comhchoiste sin, tráth nach déanaí ná an 3 Iúil, 2003, teachtaireacht a chur chuig an Dáil ar an modh a fhorordaítear i mBuan-Ordú 85, agus go mbeidh feidhm dá réir ag Buan-Ordú 84(2).

That the proposal that Dáil Éireann approve the draft Civil Service Code of Standards and Behaviour, copies of which were laid before Dáil Éireann on 29th November, 2000, be referred to the Joint Committee on Finance and the Public Service in accordance with paragraph (2) of the Orders of Reference of that Committee, which, not later than 3rd July, 2003, shall send a message to the Dáil in the manner prescribed in Standing Order 85, and Standing Order 84(2) shall accordingly apply."

— Máire Ní Ainifin, Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh.

 

13. "Go gceadaíonn Dáil Éireann dréacht-Chód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 29 Samhain, 2000.

That Dail Éireann approves the draft Civil Service Code of Standards and Behaviour, copies of which were laid before Dáil Éireann on 29th November, 2000."

— An tAire Airgeadais.

 

14. "Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí [2003]:

Estimates for Public Services [2003]:

Vóta 1 (Teaghlachas an Uachtaráin) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 1 (President’s Establishment) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €2,009,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig Rúnaí an Uachtaráin, le haghaidh costas áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin agus le haghaidh deontas áirithe.

That a sum not exceeding €2,009,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Secretary to the President, for certain other expenses of the President’s Establishment and for certain grants.

Vóta 2 (Tithe an Oireachtais agus Parlaimint na hEorpa) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 2 (Houses of the Oireachtas and the European Parliament) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €81,387,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe, agus le haghaidh costas áirithe i ndáil le Parlaimint na hEorpa.

That a sum not exceeding €81,387,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Houses of the Oireachtas, including certain grants-in-aid, and for certain expenses in connection with the European Parliament.

Vóta 3 (Roinn an Taoisigh) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 3 (Department of the Taoiseach) (Re-vised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €25,808,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Roinn an Taoisigh, agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair a íoc.

That a sum not exceeding €25,808,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Department of the Taoiseach, and for payment of grants and grants-in-aid.

Vóta 4 (An Phríomh-Oifig Staidrimh) ( Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 4 (Central Statistics Office) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €34,277,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na Príomh-Oifige Staidrimh.

That a sum not exceeding €34,277,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Central Statistics Office.

Vóta 5 (Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste) ( Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 5 (Office of the Comptroller and Audi-tor General) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €7,014,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

That a sum not exceeding €7,014,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Comptroller and Auditor General.

Vóta 6 (Oifig an Aire Airgeadais) (Meastachán Athbhreithnit-he).

Vote 6 (Office of the Minister for Finance) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €114,324,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun deontais áirithe agus deontais-i-gcabhair a íoc.

That a sum not exceeding €114,324,000 be grant-ed to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Finance, including the Paymaster-General’s Office, and for payment of certain grants and grants-in-aid.

Vóta 7 (Aoisliúntas agus Liúntais Scoir) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 7 (Superannuation and Retired Allow-ances) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €203,265,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh pinsean, aoisliúntais, díobhálacha ceirde, agus liúntas agus aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas 1834 go 1963, agus faoin Acht Aoisliúntas agus Pinsean 1976, agus faoi reachtanna iolartha eile; le haghaidh pinsean, liúntas agus aiscí seach-reachtúla arna ndámhachta-in ag an Aire Airgeadais; táillí do lia-réiteoirí agus táillí ócáideacha do dhochtúirí; cúitimh agus íocaíochtaí eile i leith díobhálacha pearsanta; táillí don Bhord Pinsean; íocaíochtaí i leith an Chórais Sochair Pinsean, íocaíochtaí ilghnéitheacha, etc.

That a sum not exceeding €203,265,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for pen-sions, superannuation, occupational injuries, and additional and other allowances and gratuities under the Superannuation Acts 1834 to 1963, and the Superannuation and Pensions Act 1976, and sundry other statutes; extra-statutory pensions, allowances and gratuities awarded by the Minister for Finance; fees to medical referees and occasional fees to doc-tors; compensation and other payments in respect of personal injuries; fees to Pensions Board; payments in respect of Pensions Bene-fit System, miscellaneous payments, etc.

Vóta 8 (Oifig na gCoimisinéirí Achomhairc) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 8 (Office of the Appeals Commission-ers) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €561,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chosta-is Oifig na gCoimisinéirí Achomhairc.

That a sum not exceeding €561,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Appeals Commissioners.

Vóta 9 (Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 9 (Office of the Revenue Commission-ers) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €308,611,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin.

That a sum not exceeding €308,611,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Revenue Commissioners, including certain other services administered by that Office.

Vóta 10 (Oifig na nOibreacha Poiblí) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 10 (Office of Public Works) (Revised Estimate ).

Go ndeonófar suim nach mó ná €405,706,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chosta-is Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh seirbhísí atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Oifig an tSoláthair mar chuid de Ghníomhaireac-ht Soláthair an Rialtais, agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc agus chun caiteachas áirithe i ndáil le faoiseamh tuile a chúiteamh.

That a sum not exceeding €405,706,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of Public Works; for services administered by that Office including the Stationery Office as part of the Government Supplies Agency, and for payment of certain grants and grants-in-aid and for the recoupment of certain expenditure in connection with flood relief.

Vóta 11 (An tSaotharlann Stáit) (Meastach-án Athbhreithnithe).

Vote 11 (State Laboratory) (Revised Esti-mate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €6,613,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na Saotharlainne Stáit.

That a sum not exceeding €6,613,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the State Laboratory.

Vóta 12 (An tSeirbhís Shicréideach) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 12 (Secret Service) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €831,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh na Seirbhíse Sicréidí.

That a sum not exceeding €831,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st Day of December, 2003, for Secret Service.

Vóta 13 (Oifig an Ard-Aighne) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 13 (Office of the Attorney General) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €13,949,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Ard-Aighne lena n-áirítear deontas-i-gcabhair.

That a sum not exceeding €13,949,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st Day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Attorney General including a grant-in-aid.

Vóta 14 (Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 14 (Office of the Director of Public Prosecutions) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €29,393,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

That a sum not exceeding €29,393,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Director of Public Prosecutions.

Vóta 15 (An Oifig Luachála) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 15 (Valuation Office) (Revised Esti-mate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €9,215,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na hOifige Luachála agus mionseirbhísí áirithe.

That a sum not exceeding €9,215,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Valuation Office and certain minor services.

Vóta 16 (Coimisiún na Státseirbhíse) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 16 (Civil Service Commission) (Re-vised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €11,228,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla.

That a sum not exceeding €11,228,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Civil Service Commission and of the Local Appointments Commission.

Vóta 17 (Oifig an Ombudsman) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 17 (Office of the Ombudsman) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €4,938,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Ombuds-man, an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus Oifig an Choimisinéara Faisnéise.

That a sum not exceeding €4,938,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Ombudsman, the Standards in Public Office Commission and the Office of the Information Commissioner.

Vóta 18 (Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 18 (Office of the Chief State Solicitor) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €30,396,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit.

That a sum not exceeding €30,396,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Chief State Solicitor.

Vóta 19 (Dlí agus Ceart, Comhionannas agus Athchóiriú Dlí) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 19 (Justice, Equality and Law Reform) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €325,515,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus seirbhísí áirithe eile, lena n-áirítear íocaíochtaí faoi scéim airgead-teoranta atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais áirithe agus deontais-i-gcabhair a íoc.

That a sum not exceeding €325,515,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Justice, Equality and Law Re-form, and of certain other services, including payments under a cash-limited scheme admin-istered by that Office, and for payment of certain grants and grants-in-aid.

Vóta 20 (An Garda Síochána) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 20 (Garda Síochána) (Revised Esti-mate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €963,784,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costas eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc.

That a sum not exceeding €963,784,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Garda Síochána, including pensions, etc.; for payments of compensation and other expenses arising out of service in the Local Security Force; for the payment of certain witnesses’ expenses; and for payment of a grant-in-aid.

Vóta 21 (Príosúin) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 21 (Prisons) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €337,268,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na Seirbhíse Príosún, na foirne promhaidh agus leasa agus le haghaidh costas eile i ndáil le príosúin lena n-áirítear ionaid choinneála; le haghaidh seirbhísí promhaidh agus leasa; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc.

That a sum not exceeding €337,268,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Prison Service, probation and welfare staff and other expenses in connection with prisons, including places of detention; for probation and welfare services; and for payment of a grant-in-aid.

Vóta 22 (An tSeirbhís Chúirteanna) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 22 (Courts Service) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €72,581,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh na dtuarastal agus na gcostas sin de chuid na Seirbhíse Cúirteanna agus na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Coiriúla Speisialta, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche agus mionseirbhísí áirithe eile nach muirear ar an bPríomh-Chiste.

That a sum not exceeding €72,581,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for such of the salaries and expenses of the Courts Service and of the Supreme Court, the High Court, the Special Criminal Court, the Circuit Court and the District Court and of certain other minor services as are not charged to the Central Fund.

Vóta 23 (Clárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 23 (Land Registry and Registry of Deeds) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €32,150,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas.

That a sum not exceeding €32,150,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Land Registry and of the Registry of Deeds.

Vóta 24 (Tabhartais agus Tiomnachtaí Carthanúla) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 24 (Charitable Donations and Be-quests) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €413,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla.

That a sum not exceeding €413,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Charitable Dona-tions and Bequests Office.

Vóta 25 (Comhshaol agus Rialtas Áitiúil) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 25 (Environment and Local Govern-ment) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €2,311,624,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d’Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le tithíocht, agus scéimeanna, fóirdheontais agus deontais ilghnéitheacha eile.

That a sum not exceeding €2,311,624,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for the Environment and Local Government, including grants to Local Au-thorities, grants and other expenses in connec-tion with housing, and miscellaneous schemes, subsidies and grants.

Vóta 26 (Oifig an Aire Oideachais agus Eolaíochta) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 26 (Office of the Minister for Educa-tion and Science) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €3,134,396,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Oideachais agus Eolaíochta, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais áirithe agus deontais-i-gcabhair a íoc.

That a sum not exceeding €3,134,396,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Education and Science, for cer-tain services administered by that Office, and for payment of certain grants and grants-in-aid.

Vóta 27 (Oideachas Céadleibhéil) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 27 (First-Level Education) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €933,368,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh Oideachais Céadleibhéil.

That a sum not exceeding €933,368,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for First-Level Education.

Vóta 28 (Oideachas Dara Leibhéal agus Breisoideachas) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 28 (Second-Level and Further Educa-tion) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €953,684,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh Oideachais Dara Leibhéal agus Breisoideachais.

That a sum not exceeding €953,684,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for Second-Level and Further Education.

Vóta 29 (Oideachas Tríú Leibhéal agus Breisoideachas) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 29 (Third-Level and Further Educa-tion) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €647,832,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, chun deontais iolartha agus deontais-i-gcabhair a íoc i leith Oideachais Tríú Leibhéal agus Breisoideachais.

That a sum not exceeding €647,832,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the payment of sundry grants and grants-in-aid in respect of Third-Level and Further Education.

Vóta 30 (Cumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 30 (Communications, Marine and Natural Resources) (Revised Estimate ).

Go ndeonófar suim nach mó ná €301,765,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus chun deontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc.

That a sum not exceeding €301,765,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Communications, Marine and Natural Resources, including certain services administered by that Office, and for payment of certain grants and sundry grants-in-aid.

Vóta 31 (Talmhaíocht agus Bia) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 31 (Agriculture and Food) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €835,547,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Bia, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus Choimisiún Talún na hÉireann agus chun deontais áirithe, fóirdheontais agus ildeontais-i-gcabhair a íoc, agus chun deontais áirithe a íoc faoi scéimeanna airgead-teoranta.

That a sum not exceeding €835,547,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Agriculture and Food, including certain services administered by that Office, and of the Irish Land Commission and for payment of certain grants, subsidies and sundry grants-in-aid and for the payment of certain grants under cash-limited schemes.

Vóta 32 (Iompar) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 32 (Transport) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €2,029,347,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Iompair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais áirithe agus deontais-i-gcabhair a íoc agus le haghaidh seirbhísí áirithe eile.

That a sum not exceeding €2,029,347,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Transport, including certain services administered by that Office, and for payment of certain grants and grants-in-aid, and certain other services.

Vóta 33 (Sláinte agus Leanaí) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 33 (Health and Children) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €7,918,524,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Sláinte agus Leanaí (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais do Bhoird Sláinte agus deontais ilghnéitheacha.

That a sum not exceeding €7,918,524,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Health and Children (including Oifig an Ard-Chláraitheora), and certain services administered by that Office, including grants to Health Boards and miscellaneous grants.

Vóta 34 (Fiontair, Trádáil agus Fostaíocht) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 34 (Enterprise, Trade and Employ-ment) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €1,086,654,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, chun fóirdheontais, deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc agus chun deontais áirithe a íoc faoi scéimeanna airgead-teoranta.

That a sum not exceeding €1,086,654,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Enterprise, Trade and Employ-ment, including certain services administered by that Office, for the payment of certain subsidies, grants and grants-in-aid and for the payment of certain grants under cash-limited schemes.

Vóta 35 (Ealaíona, Spórt agus Turasóireacht) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 35 (Arts, Sport and Tourism) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €346,974,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun fóirdheontais áirithe, deontais agus deontais-i-gcabhair a íoc.

That a sum not exceeding €346,974,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Arts, Sport and Tourism, includ-ing certain services administered by that Office, and for payment of certain subsidies, grants and grants-in-aid.

Vóta 36 (Cosaint) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 36 (Defence) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €722,491,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh phá agus chostais Óglaigh na hÉireann; agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc.

That a sum not exceeding €722,491,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Defence, including certain ser-vices administered by that Office; for the pay and expenses of the Defence Forces; and for payment of certain grants-in-aid.

Vóta 37 (Arm-Phinsin) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 37 (Army Pensions) (Revised Esti-mate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €147,869,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh pá scoir, pinsean, cúitimh, liúntas agus aiscí is iníoctha faoi reachtanna iolartha le comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann agus d’Eagraíochtaí Míleata áirithe eile, etc., nó ina leith sin; agus le haghaidh ranníocaí agus costas iolartha i ndáil leo sin; le haghaidh liúntas seach-reachtúil áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas.

That a sum not exceeding €147,869,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for retired pay, pensions, compensation, allowances and gratuities payable under sundry statutes to or in respect of members of the Defence Forces and certain other Military Organisations, etc., and for sundry contributions and expenses in connection therewith; for certain extra-statu-tory children’s allowances and for sundry grants.

Vóta 38 (Gnóthaí Eachtracha) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 38 (Foreign Affairs) (Revised Esti-mate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €178,825,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha, agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair, agus ranníocaí le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta.

That a sum not exceeding €178,825,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Foreign Affairs, and for certain services administered by that Office, including grants-in-aid, and contributions to Interna-tional Organisations.

Vóta 39 (Comhar Idirnáisiúnta) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 39 (International Co-operation) (Re-vised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €374,009,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh Cúnaimh Oifigiúil Forbartha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe agus le haghaidh ranníocaí d’Eagraíochtaí Idirnáisiúnta áirithe a bhaineann le Cúnamh Forbartha.

That a sum not exceeding €374,009,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for certain Official Development Assistance, including certain grants-in-aid, and for contributions to certain International Organisations involved in Development Assistance.

Vóta 40 (Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 40 (Social and Family Affairs) (Re-vised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €5,527,889,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus le haghaidh deontas áirithe lena n-áirítear deontas-i-gcabhair.

That a sum not exceeding €5,527,889,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Social and Family Affairs, for certain services administered by that Office, and for certain grants including a grant-in-aid.

Vóta 41 (An Dánlann Náisiúnta) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 41 (National Gallery) (Revised Esti-mate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €8,436,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair.

That a sum not exceeding €8,436,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the National Gallery, including grants-in-aid.

Vóta 42 (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 42 (Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach nó ná €266,941,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, agus le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair.

That a sum not exceeding €266,941,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending the 31st day of December, 2003, for the sala-ries and expenses of the Office of the Minister for the Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands, and for certain services administered by that Office, including certain grants and sundry grants-in-aid.

Vóta 43 (An Chomhairle Ealaíon) (Meastachán Athbhreithnithe).

Vote 43 (An Chomhairle Ealaíon) (Revised Estimate).

Go ndeonófar suim nach mó ná €44,101,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh deontas (deontais-i-gcabhair) don Chomhairle Ealaíon.

That a sum not exceeding €44,101,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for grants (grants-in-aid) to An Chomhairle Ealaíon."

— An tAire Airgeadais.

 

15. "Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, a síníodh sa Bhruiséil an 18 Samhain, 2002, agus a leagadh faoi bhráid Dháil Éireann an 30 Aibreán, 2003.

That Dáil Éireann approves the terms of the Agreement establishing an Association be-tween the European Community and its Mem-ber States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, signed at Brussels on 18th November, 2002, which was laid before Dáil Éireann on 30th April, 2003."

— An tAire Gnóthaí Eachtracha .

16. "Go gceadaíonn Dáil Éireann na Rialacháin seo a leanas ina ndréacht:

That Dáil Éireann approves the following Regulations in draft:

Na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Cúlghairmeacha Ilghnéitheacha) 2003

Freedom of Information Act 1997 (Mis-cellaneous Revocations) Regulations 2003

ar leagadh cóipeanna díobh ina ndréacht faoi bhráid Dháil Éireann an 16 Aibreán, 2003.

copies of which have been laid in draft form before Dáil Éireann on 16th April, 2003."

— An tAire Airgeadais.

 

17. "That, in pursuance of Standing Order No. 135 of the Standing Orders relative to Public Business, the Twenty-fifth Amendment of the Constitution Bill, 2001, which had reached Second Stage prior to the dissolution of the Dáil on 25 April, 2002, be restored to the Order Paper."— Caoimhghín Ó Caoláin.

[26 June, 2002]


 ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY


18. Ráitis maidir le Tuaisceart Éireann.

Statements on Northern Ireland.

 

19. (l) An Bille Rialtais Áitiúil 2003 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

(a) Local Government Bill 2003 [Seanad] — Order for Report.

 

20. Ráitis maidir leis an gComhairle Eorpach, An Aithin.

Statements on the European Council, Athens.

 

21. An Bille um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach) 2001 — An Dara Céim (atógáil).

Criminal Justice (Temporary Release of Prisoners) Bill 2001 — Second Stage (resumed).

 

22. An Bille Léiriúcháin 2000 — Ordú don Tuarascáil.

Interpretation Bill 2000 — Order for Report.

 

23. Tairiscintí Airgeadais ón Aire Airgeadais [2002] (Tairiscint 11, atógáil).

Financial Motions by the Minister for Finance [2002] (Motion 11, resumed).

 

24. An Bille um Chosaint Sceithirí 1999 — An Coiste.

Whistleblowers Protection Bill 1999 — Committee.

 

25. An Bille um Airm Núicléacha a Imshrianadh 2000 [Seanad] — An Coiste.

Containment of Nuclear Weapons Bill 2000 [Seanad ] — Committee.

 

26. An Bille um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil Aindleathach ar Muir) 2000 — Ordú don Tuarascáil.

Criminal Justice (Illicit Traffic by Sea) Bill 2000 — Order for Report.

 

27. An Bille Ealaíon 2002 — Ordú don Tuarascáil.

Arts Bill 2002 — Order for Report.

 

28. An Bille fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2001 — Ordú don Tuarascáil.

European Convention on Human Rights Bill 2001 — Order for Report.

 

29. An Bille um Fháltais ó Choireacht (Leasú) 1999 — An Coiste.

Proceeds of Crime (Amendment) Bill 1999 — Committee.

 

30. Bille na bPaitinní (Leasú) 1999 — An Coiste.

Patents (Amendment) Bill 1999 — Committee.

 

31. An Bille Inimirce 2002 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Immigration Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).


GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS’ BUSINESS


Gnó a ordaíodh: Business ordered:

 

32. An Bille um Atáirgeadh Daonna 2003 — An Dara Céim.

Human Reproduction Bill 2003 — Second Stage.

— Mary Upton.


Fógraí Tairisceana:

Notices of Motions:

33. "That Dáil Éireann:

believing that there has been a further serious erosion of confidence in the public health service arising from:

— the mishandling of the SARS threat by the Minister for Health and Children,

— the issuing of inadequate, confusing and contradictory communications,

— the lack of a speedy and comprehensive public information campaign, and

— the Minister’s failure to resolve the dispute with public health doctors at a time when the need for their expertise is greatest;

notes that these failures are symptomatic of a more general failure by this Government and its predecessor to effectively and efficiently manage the health service at a time of unprecedented spending; and

 

calls on the Minister for Health and Children to address this crisis of confidence and provide the leadership and clarity of purpose which his Office demands by:

— immediately resolving the public health doctors dispute to provide 24 hour/seven day public health cover,

— ensuring that when threats to public health arise, a clear, coordinated and effective public health communications strategy is implemented without delay, and

— publishing as a matter of urgency his proposals for the reform of the health services, including clear and transparent definition of functions, responsibilities and accountability of those charged with the development of policy and the delivery of services." — Olivia Mitchell, Dan Neville, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

[7 May, 2003]

 

 

34. "That Dáil Éireann:

 

— condemns the decision of the Government to cancel the order for five medium lift helicopters for the Air Corps which will have serious implications for the viability of the Air Corps and the effectiveness of our search and rescue services;

— noting, in particular, that the White Paper on Defence, which was approved by the Government in February 2000, recognised the urgent equipment modernisation requirements of the Air Corps and the repeated statements from the Minister for Defence that the acquisition of these aircraft would provide a major boost for the organisation and were required to enable the Air Corps to play a pivotal role in search and rescue operations for the foreseeable future;

— expresses concern also that the cancellation may jeopardise up to 1,500 jobs at FLS Aerospace in North Dublin, as agreement had been reached to provide significant additional business for the plant as part of the contract process;

and calls on the Government to reverse the decision to cancel the order and to ensure that procedures to provide the five helicopters are re-instated without further delay." — Joe Sherlock, Ruairi Quinn, Brendan Howlin, Emmet Stagg, Thomas P.Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Eamon Gilmore, Michael D. Higgins, Kathleen Lynch, Liz McManus, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Pat Rabbitte, Seán Ryan, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

 

[4 September, 2002]

 

 

35. "That Dáil Éireann immediately establish the Public Accounts Committee and mandate it:

 

— to review the policy implications of the abuses and regulatory shortcomings revealed by the Report of the Inspectors Appointed to Enquire into the affairs of Ansbacher (Cayman) Limited;

— to make recommendations as it sees fit, in particular in relation to reforms:

- to improve the chances of detection and prosecution of such abuses,

- to place clearer obligations on advisors, on directors and institutions in relation to such practices,

- to strengthen the obligations of regulators in relation to investigation which they conduct and to amend the circumstances where confidentiality is afforded by regulators, and

- to ensure that regulatory supervision and revenue procedures are in accordance with best practice world wide." — Richard Bruton, Phil Hogan, Enda Kenny, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

[4 September, 2002]

 

36. "That Dáil Éireann:

 

— condemns the decision of the Football Association of Ireland to enter into an arrangement to allow the pay channel, Sky Sports, exclusive rights to televise Irish home soccer internationals;

— notes that this move will result in many fans being deprived of the opportunity of watching the matches live on television and that it is likely to result in an increase in the number of young people and children viewing the matches in pubs;

— believes that this decision represents a betrayal of the fans who have loyally supported the Irish soccer team;

— deplores the failure of the Government to use the powers given to it by the Oireachtas in the Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act, 1999, to designate these matches and other major sporting occasions as events of major importance to society for which the right of a qualifying broadcaster to provide coverage on free television services should be provided in the public interest;

— notes that there is nothing in Irish legislation or in the EU Directive, Television Without Frontiers, to prevent the Government from acting, even at this stage;

and calls on the Minister for Communications, Marine and Natural Resources to immediately make the required order and to include among the events designated Irish home soccer internationals." — Eamon Gilmore, Ruairi Quinn, Brendan Howlin, Emmet Stagg, Thomas P.Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Micheal D. Higgins, Kathleen Lynch, Liz McManus, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Pat Rabbitte, Seán Ryan, Joe Sherlock, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

[4 September, 2002]

 

37. "That Dáil Éireann notes:

 

— a shipment of plutonium mixed oxide was delivered to Japan in 1999 from British Nuclear Fuels Limited (BNFL) but, because crucial safety data was found to be falsified by BNFL, Japan refused to accept the fuel and it is now being returned to the United Kingdom, and

— the MOX is expected to be shipped through the Irish Sea and thus poses an unacceptable risk to the marine environment, coastline and population of Ireland;

calls on the Irish Government to:

— protest the shipment to the Japanese and British Governments;

— welcome the formation of a citizens’ flotilla of small yachts to peacefully express the Irish people’s opposition to the shipment;

— protest the proposed level of security as inadequate and demand an armed military escort capable of meeting any threat from terrorism accompany the shipment;

— request that the United States Administration, which must authorise the security arrangements of the transport, conduct a ‘threat assessment’ in the light of the new security situation created by the September 11th terrorist attack;

— demand that the Japanese and British Governments conduct a full, comprehensive and public environmental impact assessment in consultation with Ireland prior to the voyage;

— demand that the Japanese and British Governments consult with Ireland to formulate contingency plans and emergency preparations in case of an accident or incident;

— demand that the Japanese and British Governments accept full and unconditional liability for any and all harm to Ireland, including its marine environment, arising from the shipment and

— in the light of recent public statements by senior Japanese officials about overturning Japan’s constitutional commitment to reject nuclear weapons, request an urgent public review by the European Union member states of the proposed EURATOM-Japan Peaceful Nuclear Cooperation Agreement."— Trevor Sargent, Ciarán Cuffe, John Gormley, Dan Boyle, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

[4 September, 2002]

38. "That Dáil Éireann:

 

— condemns the decision of the Government to cut the allocation for Overseas Development Aid (ODA) for this year by €32 million;

— regards the decision as particularly deplorable, given that much of Southern Africa is again facing the threat of widespread famine;

— believes that this decision represents a massive betrayal of the trust of those developing countries that supported Ireland’s election to the Security Council of the United Nations;

— calls on the Government to cancel the cutback and to ensure that ODA is maintained at the level promised;

— further calls on the Government to support the draft Bill prepared by the Labour Party, the Ireland Aid Bill, to ensure that commitments in regard to ODA are ring-fenced and cannot be cut back by any government."— Michael D. Higgins, Ruairi Quinn, Brendan Howlin, Emmet Stagg, Thomas P. Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Eamon Gilmore, Kathleen Lynch, Liz McManus, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Pat Rabbitte, Seán Ryan, Joe Sherlock Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

[4 September, 2002]

 

39. "That Dáil Éireann conscious of the new and highly dangerous international situation created by the appalling attacks in the United States on 11th September 2001:

 

— expresses its continuing sympathy for all the victims of the 11th September atrocities;

— voices its concern at the worsening situation in Palestine and Israel and urges the compliance by the Israeli Government with United Nations resolutions and an end to its military occupation of the Palestinian territories;

— reiterates its commitment to the peaceful resolution of all international disputes and calls upon the Irish Government to:

- strongly oppose the launching of a new war against Iraq by the United States Administra-tion and the British Government, a war which has the potential to escalate far beyond Iraq with catastrophic consequences throughout the region and worldwide;

- cease immediately the practice of giving permission to foreign states to refuel, re-supply and train military aircraft in Irish airports and Irish airspace and to use Irish seaports for their naval vessels;

- use all its political and diplomatic resources in the United Nations and the European Union to promote a peaceful solution." — Caoimhghín Ó Caoláin, Seán Crowe, Martin Ferris, Arthur Morgan, Aengus Ó Snodaigh.

 

[10 September, 2002]

 

40. " That Dáil Éireann:

 

notes with concern the considerable increase in the number of notified redundancies arising from the economic downturn;

condemns the refusal of a number of companies to pay redundancy terms recommended by the Labour Court;

believes that the current statutory redundancy scheme, which has not been updated for many years, is totally inadequate to compensate for the loss of a job, as a worker on the average industrial wage with 30 years service could qualify for as little as €10,307;

notes that the trade union movement regards this situation with sufficient seriousness that the ICTU has sanctioned nation-wide industrial action; and

calls on the Government to introduce amending legislation to provide for:

- an increase to three weeks pay for each year of service for redundant workers;

- a reduction in the qualifying period for entitlement to payments from two years to one; and

- a raising of the ceiling for the calculation of the lump sum to €635 per week and that this figure be index linked." — Thomas P.Broughan, Ruairi Quinn, Brendan Howlin, Emmet Stagg, Joan Burton, Joe Costello, Eamon Gilmore, Michael D. Higgins, Kathleen Lynch, Liz McManus, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Pat Rabbitte, Seán Ryan, Joe Sherlock, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

[9 October, 2002]

41. "That Dáil Éireann:

 

— notes the loss of confidence by the Irish people in the current Government;

— calls for a comprehensive investigation into the delay in having Dáil Éireann decide on the implications of using Shannon Airport as a refueling base for the U.S. Air Force;

— calls for a comprehensive investigation into the allegations that the Taoiseach was aware of the inexplicable large payments by developers to former Minister Ray Burke prior to his appointment;

— calls for a comprehensive investigation into the manner in which the Government failed to declare the true state of the national economy prior to the last General Election;

— condemns successive Ministers for the Environment for failing to overturn badly planned rezoning decisions; and

— calls for an independent expert land use advisory group to be established as a bulwark against future bad rezoning decisions." — Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Ciarán Cuffe, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

[9 October, 2002]

 

42. "That Dáil Éireann:

 

re-iterates its support for the Good Friday Agreement and the institutions established under it;

urges all parties to fully support the Agreement and its institutions, based as they are on the principle of inclusivity and respect for all electoral mandates;

would strongly oppose a suspension of the institutions by the British Government; and

calls upon the Irish Government to defend and promote the Agreement and the agenda for real change, reconciliation and lasting peace in Ireland." — Caoimhghín Ó Caoláin, Aengus Ó Snodaigh, Seán Crowe, Martin Ferris, Arthur Morgan.

 

[9 October, 2002]

 

 

43. "That Dáil Éireann welcomes the publication of a Government Green Paper on Basic Income, urges the development of a White Paper on the issue, and a future Government commitment to legislate in this area." — Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Ciarán Cuffe, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

[15 October, 2002]

 

 

44. "That Dáil Éireann fully supports the enlargement of the European Union and welcomes the forthcoming accession of new States to the Union, providing that it is the expressed will of their people in referenda in each applicant State, and that they fulfil the democratic and human rights’ standards stipulated in the Copenhagen Criteria." — Caoimhghín Ó Caoláin, Seán Crowe, Martin Ferris, Arthur Morgan, Aengus Ó Snodaigh.

 

[15 October, 2002]

 

 

45. "That Dáil Éireann approves and wholeheartedly endorses the immediate and full enlargement of the European Union, through the accession of all countries currently seeking such membership." — Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Ciarán Cuffe, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

 

[15 October, 2002]

 

 

46. "That Dáil Éireann condemns the Minister for Agriculture and Food for:

 

— his failure to assist in the dispute between livestock farmers and the meat industry;

— his failure to promote export markets;

— his failure to amend the operation of the National Sheep Identification System;

— his failure to distribute 7 million gallons of milk quota as granted under Agenda 2000 by the expected date in May 2002;

— his failure to ensure the operation of the Dairy Herd Certification Scheme and the National Beef Assurance Scheme;

— is failure to address the difficulties of grain and maize farmers;

— his failure to maximise the potential of the REPS Scheme and the Early Retirement Scheme;

— his failure to implement an equitable sheep De-stocking Policy; and

— his failure to establish the detail of the Fischler proposals." — Billy Timmins, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton.

[23 October, 2002]

 

47. " That Dáil Éireann aware of the growing number of families on housing lists and the great financial difficulties facing those trying to buy homes;

 

— condemns the decision of the Government to abolish the first time buyers housing grant;

— believes that the decision will make it more difficult for first time buyers to compete with investors in the housing market; and

— calls for the immediate reversal of the decision and the reinstatement of the grant scheme." — Eamon Gilmore, Pat Rabbitte, Liz McManus, Emmet Stagg, Thomas P. Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Michael D. Higgins, Brendan Howlin, Kathleen Lynch, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Ruairi Quinn, Seán Ryan, Joe Sherlock, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

[18 November, 2002]

 

48. "That Dáil Éireann notes:

 

— the growing crisis in the care of the disabled;

— Government failure to fund the additional residential, respite or day care places required to meet either planned or emergency demand in 2003;

— the complete absence of training, sheltered employment or day placements to meet the needs of this years disabled school leavers;

— the continuing practice of placing disabled persons in psychiatric hospitals;

— the withdrawal of the waiting list funding programme while 1,700 people still await residential services; and

— mindful that 2003 is the European Year of the People with Disabilities and also the year Ireland hosts the Special Olympics , calls on the Government:

— to restore funding for the New Services Development Programme until waiting lists for residential care are reduced to realistic and manageable levels;

— to ensure every disabled school leaver can access a day service appropriate to their needs; and

— to finally end the travesty whereby the parents, siblings and other carers of the disabled are repeatedly forced onto the streets to campaign for basic services." — Olivia Mitchell, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

[29 January, 2003]

 

49. "That Dáil Éireann:

— expresses its deep concern at the major build-up of troops and weapons in the Gulf Region by the United States and a number of other countries, apparently in preparation for a war against Iraq at a time when the United Nations Arms Inspectors have not yet completed their mandate and when the Security Council has not yet considered what response, if any, is required to the report of the Inspectors;

— notes with alarm a recent UN report pointing to the potentially catastrophic consequences of a war, which include half a million direct or indirect casualties, the outbreak of disease and the displacement of hundreds of thousands of civilians;

— further expresses concern at the provision of facilities at Shannon Airport for US troops and equipment as part of the build up for war, especially without any reference to the Oireachtas; and

— condemns Saddam Hussein for the heinous crimes he has committed against his own people and calls on the Iraqi Government to comply in full with all resolutions of the UN Security Council;

calls on the Irish Government to:

 

— join with countries like France and Germany in efforts to avoid war and to promote a specific settlement of this dispute, in accordance with the principles of Article 29.2 of the Constitution; and

— suspend the provision of any facilities at Shannon Airport that could be used to facilitate preparations for a war against Iraq." — Pat Rabbitte, Liz McManus, Emmet Stagg, Thomas P. Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Eamon Gilmore, Michael D. Higgins, Brendan Howlin, Kathleen Lynch, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Ruairi Quinn, Seán Ryan, Joe Sherlock, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

[29 January, 2003]

 

50. "That Dáil Éireann, taking account of the humanitarian issues involved and the consequent need for care and consideration, calls on the Government to confirm:

its opposition to unilateral attacks against Iraq;

that only multi-lateral action supported by the UN will be considered;

that prior Dáil approval for Irish refuelling or over-flight facilities will be sought if multi-lateral action is authorised by the UN;

that they have sought independent verification of the Blair dossier on Iraq which makes specific claims about Iraq’s weapon stocks;

that every proactive step possible is being taken to show that we stand with civilised, democratic states and against demagogues and dictators;

that Ireland’s security and defence needs have been reassessed;

that the General Affairs and External Relations Council of the EU will be asked to consider what contribution the EU will make to stability and prosperity in Iraq post Saddam Hussein; and

that it is raising the alarming concerns expressed by UN Inspector Dr. Hans Blix in relation to unanswered questions concerning the possession by Iraq of weapons of mass destruction, and unequivocally condemns the dictatorship of Saddam Hussein." — Gay Mitchell, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

 

[4 February, 2003]

 

51. "That Dáil Éireann:

 

— concerned that an estimated 1.5 million citizens who have paid their PRSI contributions are being denied their rights and entitlement to dental treatment as a result of the ongoing dispute between the Minister for Social and Family Affairs; and

— aware that the continuation of this dispute has and will continue to cause undue hardship;

calls on the Minister for Social and Family Affairs to immediately enter into discussions which will bring an end to this dispute;

 

and to put in place a system of guaranteed repayments for those people who have incurred unnecessary dental expenses arising from this dispute." — Michael Ring, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, David Stanton, Billy Timmins.

 

[4 February, 2003]

52. "That Dáil Éireann,

 

condemns:

 

— the illegal and criminal invasion of Iraq by United States and British forces;

— the slaughter of large numbers of men, women and children in the US/British bombard-ment of cities and towns;

— the slaughter of large numbers of Iraqi conscripts by the massively more heavily armed forces of invasion and also the needless deaths of ordinary US and British soldiers;

declares:

 

— that the invasion is an imperialist venture to secure Iraqi oil fields and extend its control over the Middle East Region;

— that those who initiated this war bear full criminal responsibility for the consequent deaths and destruction;

notes that the US has announced that 120,000 more troops are to be sent to join the invasion;

 

demands that none of these troops be allowed facilities at Shannon Airport or at any other location in this State;

 

further demands that the Minister for Foreign Affairs summons the senior US envoy to Ireland and the British Ambassador to lodge a forceful protest over the killing of Iraqi civilians; and

 

calls for the future of the peoples and resources of Iraq and the Middle East generally to be determined by the people there, based on the principles of freedom, justice, democracy and human rights free from both local dictatorships and imperialist and corporate interference." — Joe Higgins, Tony Gregory, Paudge Connolly, Jerry Cowley, Seamus Healy, Finian McGrath, Liam Twomey.

 

[2 April, 2003]

53."That Dáil Éireann:

 

condemning the 8% reduction in funding for the Arts Council for 2003, constituting a reduction in funding from €47.7 million in 2002 to €44 million in 2003,and resulting in:

 

— the deferral and curtailment of many important arts programmes, making it impossible for the Arts Council to meet their objectives as stated in the Arts Plan 2002 – 2006; and

— the inevitable loss of key personnel from arts organisations across the country, which is already having a seriously detrimental effect upon participation with, and access to, the arts nationally;

calls upon the Government:

 

— to immediately assess the current standing of all projects awarded monies under the Access Programme of the Department of Arts, Sport and Tourism, and to reallocate to the Arts Council any monies short-listed for projects that are now no longer to proceed;

— to provide €61.9 million funding to the Arts Council for 2004 as outlined in the Arts Plan 2002 – 2006; and

— to honour the commitment to support this third Arts Plan as detailed in the Fianna Fáil/ Progressive Democrats joint Programme for Government." — Jimmy Deenihan, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

[7 May, 2003]


54. An Dáil a chur ar athló.

Adjournment of the Dáil.


BILLÍ I ROGHCHOISTÍ, I gCOISTÍ SPEISIALTA NÓ I gCOMHCHOISTÍ

BILLS IN SELECT, SPECIAL OR JOINT COMMITTEES

 

An Bille um Sheirbhísí Slándála Príobháidí 2001 — An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan.

Private Security Services Bill 2001 — Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights.

 

An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais 2002 — An Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí.

Houses of the Oireachtas Commission Bill 2002 — Select Committee on Finance and the Public Service.

 

An Bille um Thruailliú na Farraige (Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha) (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) 2000 — An Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha.

Sea Pollution (Hazardous and Noxious Substances) (Civil Liability and Compensation) Bill 2000 — Select Committee on Communications, Marine and Natural Resources.

 

An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2002 [Seanad] — An Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha.

Digital Hub Development Agency Bill 2002 [Seanad] — Select Committee on Communica-tions, Marine and Natural Resources.

 

(l) An Bille Iascaigh (Leasú) 2002 [Seanad] — An Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha.

(a) Fisheries (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Select Committee on Communications, Marine and Natural Resources.

 

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2002 — An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan.

Criminal Justice (Terrorist Offences) Bill 2002 — Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights.

 

(l) An Bille um Shábháilteacht Iarnróid 2001 — An Roghchoiste um Iompar.

(a) Railway Safety Bill 2001 — Select Committee on Transport.


TEACHTAIREACHTAÍ ÓN RIALTAS

MESSAGES FROM THE GOVERNMENT


An Bille Rialtais Áitiúil 2003.

Local Government Bill 2003.

For the purpose of Article 17.2 of the Constitution, the Government recommend that it is expedient to authorise such payments out of moneys provided by the Oireachtas as are necessary to give effect to any Act of the present session to amend the Local Government Act 2001, to make (consequent on the passing of the Planning and Development (Amendment) Act 2002) an amendment to section 97 of the Planning and Development Act 2000 and to provide for related matters.

Given on this 16th day of April, 2003

(Signed) Mary Harney,

Tánaiste.

An Bille um Shábháilteacht Iarnróid 2001.

Railway Safety Bill 2001.

For the purpose of Article 17.2 of the Constitution, the Government recommend that it is expedient to authorise such payments out of moneys provided by the Oireachtas as are necessary to give effect to any Act of the present session to make provision for the establish-ment of a body to be known as the Railway Safety Commission or, in the Irish language, An Coimisiún Sábháilteachta Iarnróid, to define its functions, to provide for the establishment of a body to be known as the Railway Safety Advisory Council or, in the Irish language, An Chomhairle Sábháilteachta Iarnróid, to define its functions, to provide for the general duties of railway undertakings and persons working on railways and other persons, to provide for measures to prevent persons from working on railways who are unfit to carry out that work through alcohol or drugs, to provide for matters relating to carrying out works on public roads in the vicinity of railways, to repeal certain provisions of the Regulation of Railways Acts 1840 to 1893, and other enactments relating to railways, and to provide for related matters.

Given on this 28th day of April, 2003

(Signed) Bertie Ahern,

Taoiseach.


MEMORANDA


Dé Céadaoin, 7 Bealtaine, 2003

Wednesday, 7th May, 2003

An Bille um Shábháilteacht Iarnróid 2001:

Railway Safety Bill 2001:

Cruinniú den Roghchoiste um Iompar i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Select Committee on Transport in Committee Room 1, LH2000, at 9.30 a.m.

Cruinniú den Chomhchoiste um Thalmhaíocht agus Bia i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 3 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Agriculture and Food in Committee Room 4, LH2000, at 3 p.m.

Cruinniú den Choiste um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 4 p.m. ( príobháideach).

Meeting of the Committee on Members’ Interests of Dáil Éireann in Committee Room 3, LH2000, at 4 p.m. (private).

Cruinniú den Chomhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 5.15 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights in Committee Room 2, LH2000, at 5.15 p.m.


Déardaoin, 8 Bealtaine, 2003

Thursday, 8th May, 2003

Cruinniú den Fhochoiste um Iniúchadh Eorpach i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Sub-Committee on European Scrutiny in Committee Room 4, LH2000, at 9.30 a.m.

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 11.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 2, LH2000, at 11.30 a.m.

Cruinniú den Fhochoiste um Chomhar Forbartha den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 12 meán lae.

Meeting of the Sub-Committee on Development Co-operation of the Joint Committee on Foreign Affairs in Committee Room 3, LH2000, at 12 noon.

Meastacháin (An Grúpa Oideachais):

Estimates (Education and Science):

Cruinniú den Roghchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 12.15 p.m.

Meeting of the Select Committee on Education and Science in Committee Room 2, LH2000, at 12.15 p.m.


Dé hAoine, 9 Bealtaine, 2003

Friday, 9th May, 2003

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Joint Committee on European Affairs in Committee Room 4, LH2000, at 11 a.m.


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL


Reachtúil: Statutory:

1) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Burma/Myanmar) (Toirmeasc) 2003 (I.R. Uimh. 142 de 2003).

1) Financial Transfers (Burma/Myanmar) (Prohibition) Order 2003 (S.I. No. 142 of 2003).

2) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Slobodan Milosevic agus Daoine Comhlachaithe) (Toirmeasc) 2003 (I.R. Uimh. 140 de 2003).

2) Financial Transfers (Slobodan Milosevic and Associated Persons) (Prohibition) Order 2003 (S.I. No. 140 of 2003).

3) An Comhchoiste um Iompar. Tuarascáil Uimh. 2 ar Com(2002) 769, 30 Nollaig, 2002 - Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais íosta sábháilteachta le haghaidh tollán sa Líonra Bóithre Tras-Eorpach (Márta, 2003).

3) Joint Committee on Transport. Report No. 2 on Com(2002) 769, 30 December, 2002 - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network. (March, 2003).

4) Na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Cúlghairmeacha Ilghnéitheacha) 2003 (Dréacht).

4) Freedom of Information Act 1997 (Miscel-laneous Revocations) Regulations 2003 (Draft).

5) An tOrdú Staidrimh (Suirbhé ar Tháirgeadh Tráchtearraí Tionscail) 2003 (I.R. Uimh. 122 de 2003).

5) Statistics (Survey of Industrial Commodi-ties Production) Order 2003 (S.I. No. 122 of 2003).

6) Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle maidir le suirbhé samplach ar an bhfórsa saothair a eagrú sa Chomhphobal chun an liosta sainghnéithe suirbhé a oiriúnú maille le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 109.

6) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community to adapt the list of survey characteristics together with explanatory information note. COM (2003) 109.

7) Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán Uimh. 2454/93 ina leagtar síos forálacha do chur chun feidhme Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle lena mbunaítear Cód Custam an Chomhphobail mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 115

7) Proposal for a Council Regulation amend-ing Regulation No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code together with explanatory information note. COM (2003) 115

8) Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath. Tuarascáil Bhliantúil, 2001.

8) Dublin Institute for Advanced Studies. Annual Report, 2001.

9) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (An tSiombáib) (Toirmeasc) 2003 (I.R. Uimh. 132 de 2003).

9) Financial Transfers (Zimbabwe) (Prohibi-tion) Order 2003 (S.I. No. 132 of 2003).

10) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Frithsceimhlitheoireacht) 2003 (I.R. Uimh. 134 de 2003).

10) Financial Transfers (Counter Terrorism) Order 2003 (S.I. No. 134 of 2003).

11) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Usama bin Laden, Al-Qaida agus Talaban na hAfganastáine) (Toirmeasc) 2003 (I.R. Uimh. 136 de 2003).

11) Financial Transfers (Usama bin Laden, Al-Qaida and Taliban of Afghanistan) (Prohi-bition) Order 2003 (S.I. No. 136 of 2003).

 

12) An tOrdú um Aistrithe Airgeadais (Angóla) (Cúlghairm) 2003 (I.R. Uimh. 138 de 2003).

12) Financial Transfers (Angola) (Revocation) Order 2003 (S.I. No. 138 of 2003).

13) An tOrdú Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (Feidhmeanna Aire a Tharmligean) 2003.

13) Enterprise, Trade and Employment (Dele-gation of Ministerial Functions) Order 2003.

14) An tOrdú Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (Feidhmeanna Aire a Tharmligean) ( Uimh.2) 2003.

14) Enterprise, Trade and Employment (Dele-gation of Ministerial Functions) (No. 2) Order 2003.

15) An tOrdú um an Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003 (Alt 24) (Tosach Feidhme) 2003 (I.R. Uimh. 129 de 2003).

15) Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2003 (Section 24) (Commencement) Order 2003 (S.I. No. 129 of 2003).

16) An tOrdú um Acht na bPinsean (Leasú) 2002 (Ailt 29 agus 37) (Tosach Feidhme) 2003 (I.R. Uimh. 128 de 2003).

16) Pensions (Amendment) Act 2002 (Sec-tions 29 and 37) (Commencement) Order 2003 (S.I. No.128 of 2003).

17) An Bord Iascaigh Mhara. Tuarascáil Bhliantúil, 2001.

17) An Bord Iascaigh Mhara. Annual Report, 2001.

18) Tuarascáil Bhliantúil ón Ombudsman, 2002.

18) Annual Report of the Ombudsman, 2002.

19) Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leagfar amach na critéir agus na socruithe praiticiúla le haghaidh cúitimh sna míchothromaíochtaí airgeadais mar thoradh ar chur chun feidhme Threoir 2001/40/CE ón gComhairle maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do chinntí ar dhíbirt náisiúnach de chuid tríú tíortha maille le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 49.

19) Proposal for a Council Decision setting out the criteria and practical arrangements for the compensation of the financial imbalances resulting from the application of Council Directive 2001/40/EC on the mutual recogni-tion of decisions on the expulsion of third country nationals together with explanatory information note. COM (2003) 49.

20) An Dara Tuarascáil Bhliantúil ó Oifig an Choimisinéara Iarratas Dídeanaithe, 2002.

20) Second Annual Report of the Office of the Refugee Applications Commissioner, 2002.

21) Tuarascáil ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí do dhá Theach an Oireachtais ar oibriú na nAchtanna um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu 1995 agus 1997 don tréimhse 1 Eanáir, 2002 - 31 Nollaig, 2002.

21) Report by the Minister for Justice, Equal-ity and Law Reform to both Houses of the Oireachtas on the operation of the Transfer of Sentenced Persons Acts 1995 and 1997 for the period 1 January, 2002 - 31 December, 2002.

22) An Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh. Ráiteas Straitéise, 2003 - 2005.

22) Department of Social, Community and Family Affairs. Statement of Strategy, 2003 - 2005.

23) Coimisiún Forbartha an Iarthair. Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch 31 Nollaig, 2000.

23) Western Development Commission. Financial Statements for the year ended 31 December, 2000.

24) Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí do Cheann Comhairle Dháil Éireann de réir alt 4(1) den Acht Toghcháin, 1997 maidir le Ráitis Síntiús agus Dearbhuithe Reachtúla, i leith 2002, a thug comhaltaí agus iarchomhaltaí de dhá Theach an Oireachtais, ionadaithe i bParlaimint na hEorpa agus daoine eile don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, de bhun alt 24 den Acht Toghcháin, 1997 (Aibreán, 2003).

 

24) Report by the Standards in Public Office Commission to the Chairman of Dáil Éireann (Ceann Comhairle) in accordance with section 4(1) of the Electoral Act, 1997 on Donation Statements and Statutory Declarations, in respect of 2002, furnished to the Standards in Public Office Commission by members and former members of both Houses of the Oireachtas, representatives in the European Parliament and other persons, pursuant to section 24 of the Electoral Act, 1997 (April, 2003).

25) Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailliú ó longfhoinsí agus maidir le smachtbhannaí, lena n-áirítear smachtbhannaí coiriúla, le haghaidh cionta truaillithe a thabhairt isteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 92.

25) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on ship-source pollution and on the introduction of sanctions, including criminal sanctions, for pollution offences together with explanatory informa-tion note. COM (2003) 92.

26) Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú a dhéanamh ar cheanglais trédhearcachta i dtaca le faisnéis faoi eisiúnaithe a ligtear dóibh a gcuid urrús a thrádáil ar mhargadh rialaithe agus lena leasaítear Treoir 2001/34CE mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

26) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the harmoni-sation of transparency requirements with regard to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regu-lated market and amending Directive 2001/34/EC together with explanatory infor-mation note.

27) Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le greamáin lámh do phaisinéirí ar mhótarfheithiclí dhá roth mar aon le nóta faisnéise míniúcháin (Leagan Códaithe) COM (2003) 145.

27) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles together with explanatory information note (Codified Version). COM (2003) 145.

28) Coillte. Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais, 2002.

28) Coillte. Annual Report and Accounts, 2002.

29) An Coimisinéir Cosanta Sonraí. Tuarascáil Bhliantúil, 2002.

29) Data Protection Commissioner. Annual Report, 2002.

30) Bord Gáis Éireann. Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais, 2002.

30) Bord Gáis Éireann. Annual Report and Accounts, 2002.

31) An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta 1994. Tuarascáil ó Bhanc Ceannais na hÉireann don Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta faoi Alt 44 den Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta 1994, don bhliain dar chríoch 31 Nollaig, 2002.

31) Investment Limited Partnerships Act 1994. Report by the Central Bank of Ireland to the Minister for Enterprise, Trade and Em-ployment under Section 44 of the Investment Limited Partnerships Act 1994 for the year ending 31 December, 2002.

32) An tSeirbhís Chúirteanna. Plean Straitéiseach 2002-2005.

32) The Courts Service. Strategic Plan 2002-2005.

33) Bord Fiontar Contae Cheatharlach Teo. Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais, 2001.

33) Carlow County Enterprise Board Ltd. Annual Report and Accounts, 2001.

34) Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide. Ráitis Airgeadais don bhliain dar Ochríoch 30 Meán Fómhair, 2001.

34) University of Dublin, Trinity College. Financial Statements for the year ended 30 September, 2001.

Neamhreachtúil:

Non-Statutory:

1) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Burma/Myanmar) (Smachtbhannaí) 2003 (I.R. Uimh. 143 de 2003).

1) European Communities (Burma/Myanmar) (Sanctions) Regulations 2003 (S.I. No. 143 of 2003).

2) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Slobodan Milosevic agus Daoine Comhlachaithe) (Smachtbhannaí) 2003 (I.R. Uimh. 141 de 2003).

2) European Communities (Slobodan Milosevic and Associated Persons) (Sanc-tions) Regulations 2003 (S.I. No. 141 of 2003).

3) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Smachtbhannaí Airgeadais a bhaineann le hAngóla a Chúlghairm) 2003 (I.R. Uimh. 139 de 2003).

3) European Communities (Revocation of Financial Sanctions concerning Angola) Regulations 2003 (S.I. No. 139 of 2003).

4) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Usama bin Laden, Al-Qaida agus Talaban na hAfganastáine) (Smachtbhannaí) 2003 (I.R. Uimh. 137 de 2003).

4) European Communities (Usama bin Laden, Al-Qaida and Taliban of Afghanistan) (Sanc-tions) Regulations 2003 (S.I. No. 137 of 2003).

5) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Smachtbhannaí Airgeadais Frithsceimhlitheoireachta) 2003 (I.R. Uimh. 135 de 2003).

5) European Communities (Counter Terrorism Financial Sanctions) Regulations 2003 (S.I. No. 135 of 2003).

6) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An tSiombáib) (Smachtbhannaí) 2003 (I.R. Uimh. 133 de 2003).

6) European Communities (Zimbabwe) (Sanc-tions) Regulations 2003 (S.I. No. 133 of 2003).

7) An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe. Tuarascáil Bhliantúil, 2002.

7) Refugee Appeals Tribunal. Annual Report, 2002.

8) Tuarascáil ar Staidreamh Beatha. An Ceathrú Ráithe agus Achoimre Bhliantúil, 2002.

8) Report on Vital Statistics. Fourth Quarter and Yearly Summary, 2002.

9) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais a Atheagrú agus a Fhoirceannadh) 2003 (I.R. Uimh. 168 de 2003).

9) European Communities (Reorganisation and Winding-up of Insurance Undertakings) Regulations 2003 (S.I. No. 168 of 2003).

10) An Chomhdháil Eorpach: Dearbhú, 17 Aibreán 2003.

10) European Conference: Declaration, 17 April, 2003.

11) An Chomhairle Eorpach Neamhfhoirmiúil: Dearbhú na hAithne, 16 Aibreán, 2003.

11) Informal European Council: Athens Decla-ration, 16 April, 2003.

12) An Bord Náisiúnta Staidrimh. Staidrimh Shóisialta agus Chomhionannais na hÉireann a fhorbairt chun freastal ar Riachtanais Bheartais: Tuarascáil ón nGrúpa Stiúrtha ar Staidrimh Shóisialta agus Chomhionannais.

12) National Statistics Board. Developing Irish Social and Equality Statistics to meet Policy Needs: Report of the Steering Group on Social and Equality Statistics

13) Comhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile.

13) Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part and the Republic of Chile, of the other part.Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks