Oireachtas home page

30

DÁIL ÉIREANN

373


RIAR NA hOIBRE

ORDER PAPER

Déardaoin, 10 Aibreán, 2003

Thursday, 10th April, 2003

10.30 a.m.


 ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS


13.

Tairiscint maidir le Ceapadh an Ombudsman.

Motion re Appointment of Ombudsman.

14.

Tairiscint maidir le Ceapadh an Choimisinéara Faisnéise.

Motion re Appointment of Information Commissioner.

19.

(l) An Bille Árachais Sláinte (Leasú) 2003 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

(a) Health Insurance (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Order for Report.

2.

An Bille Inimirce 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Immigration Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


FÓGRA I dTAOBH GNÓ NUA

NOTICE OF NEW BUSINESS


7a.

Bille an Gharda Síochána (Comhar Póilíneachta) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Garda Síochána (Police Co-operation) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.


GNÓ PRÍOBHÁIDEACH

PRIVATE BUSINESS


Tuarascálacha ó Choistí:
Reports from Committees

a1.

Tuarascáil ón gComhchoiste um Buan-Orduithe (Gnó Príobháideach).

Report of the Joint Committee on Standing Orders (Private Business).


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS


Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

2.

An Bille Inimirce 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Immigration Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.

 

7a.

Bille an Gharda Síochána (Comhar Póilíneachta) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Garda Síochána (Police Co-operation) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.


Fógraí Tairisceana : Notices of Motions

13.

"Go molann Dáil Éireann Emily O’Reilly Uas. lena ceapadh ag an Uachtarán le bheith ina hOmbudsman.

That Dáil Éireann recommends Ms. Emily O’Reilly for appointment by the President to be the Ombudsman."

— An tAire Airgeadais.

14.

"Go molann Dáil Éireann Emily O’Reilly Uas. lena ceapadh ag an Uachtarán le bheith ina Coimisinéir Faisnéise.

That Dáil Éireann recommends Ms. Emily O’Reilly for appointment by the President to be the Information Commissioner."

— An tAire Airgeadais.


ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY


19.

(l) An Bille Árachais Sláinte (Leasú) 2003 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

(a) Health Insurance (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Order for Report.


MEMORANDA


Déardaoin, 10 Aibreán, 2003

Thursday, 10th April, 2003

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Shláinte agus Leanaí i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Health and Children in Committee Room 4, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 11.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 2, LH2000, at 11.30 a.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 12 meán lae.

Meeting of the Joint Committee on European Affairs in Committee Room 3, LH2000, at 12 noon.


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL


Reachtúil:
Statutory:

1) An tOrdú fán mBord um Thaismí Muirí a Imscrúdú (An Lá Bunaithe) 2003 (I.R. Uimh. 125 de 2003).

1) Marine Casualty Investigation Board (Establishment Day) Order 2003 (S.I. No. 125 of 2003).

2) Bord Fiontar Contae an Chabháin Teoranta. Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais, 2001.

2) Cavan County Enterprise Board Limited. Report and Financial Statements, 2001.

3) Bord Fiontar Contae an Longfoirt. Tuarascáil Bhliantúil, 2001.

3) Longford County Enterprise Board. Annual Report, 2001.

4) Bord Fiontar Contae Lú Teoranta. Tuarascáil Bhliantúil, 2001.

4) Louth County Enterprise Board Limited. Annual Report, 2001.

Neamhreachtúil:
Non-Statutory:

Éire agus an tAontas Eorpach: Tosaíochtaí a Aithint agus Spriocanna a Leanúint. An Dara hEagrán, 2003 (Roinn an Taoisigh).

Ireland and the European Union: Identifying Priorities and Pursuing Goals. 2nd Edition, 2003 (Department of the Taoiseach). Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks