Oireachtas home page

Dáil Éireann Order Paper


27

DÁIL ÉIREANN

RIAR NA hOIBRE

ORDER PAPER

333

Dé hAoine, 4 Aibreán, 2003

Friday, 4th April, 2003

10.30 p.m.


 ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS


2. An Bille Rialtais Áitiúil 2003 [Seanad ] — An Dara Céim (atógáil).

Local Government Bill 2003 [Seanad] — Second Stage (resumed).

17. An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2002 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Digital Hub Development Agency Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).


FÓGRA I dTAOBH GNÓ NUA

NOTICE OF NEW BUSINESS


13a . Tairiscint maidir le Ceapadh an Ombudsman.

Motion re Appointment of Ombudsman.

 

13b. Tairiscint maidir le Ceapadh an Choimisinéara Faisnéise.

Motion re Appointment of Information Commissioner.

 

28a. An Bille Árachais Sláinte (Leasú) 2003 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

Health Insurance (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Order for Report.


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS


Fógraí Tairisceana : Notices of Motions

 

13a. "Go molann Dáil Éireann Emily O’Reilly Uas. lena ceapadh ag an Uachtarán le bheith ina hOmbudsman.

That Dáil Éireann recommends Ms. Emily O’Reilly for appointment by the President to be the Ombudsman."

— An tAire Airgeadais.

 

13b. "Go molann Dáil Éireann Emily O’Reilly Uas. lena ceapadh ag an Uachtarán le bheith ina Coimisinéir Faisnéise.

That Dáil Éireann recommends Ms. Emily O’Reilly for appointment by the President to be the Information Commissioner."

— An tAire Airgeadais.


ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY


2. An Bille Rialtais Áitiúil 2003 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Local Government Bill 2003 [Seanad] — Second Stage (resumed).

 

17. An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2002 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Digital Hub Development Agency Bill 2002 [Seanad ] — Second Stage (resumed).

 

28a. An Bille Árachais Sláinte (Leasú) 2003 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

Health Insurance (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Order for Report.

 


MEMORANDA


Dé hAoine, 4 Aibreán, 2003

Friday, 4th April, 2003

 

An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003:

Freedom of Information (Amendment) Bill 2003:

Cruinniú den Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 10.30 a.m.

Meeting of the Select Committee on Finance and the Public Service in Committee Room 4, LH2000, at 10.30 a.m.

 


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL


Reachtúil:
Statutory:

An tOrdú Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Feidhmeanna Aire a Tharmligean) 2003.

Justice, Equality and Law Reform (Delegation of Ministerial Functions) Order 2003.

 

Neamhreachtúil:
Non-Statutory:

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha a Aicmiú, a Phacáistiú, a Lipéadú agus a Fhógairt ) 2003 (I.R. Uimh. 116 de 2003).

European Communities (Classification, Packaging, Labelling and Notification of Dangerous Substances) Regulations 2003 (S.I. No. 116 of 2003).Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks