Oireachtas home page

Dáil Éireann Order Paper


26

DÁIL ÉIREANN

329

 

Déardaoin, 3 Aibreán, 2003

Thursday, 3rd April, 2003

10.30 a.m.

 


ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS


a12. An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 [Seanad] — Tairiscint Leithroinnte Ama don Roghchoiste.

Freedom of Information (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Allocation of Time Motion for Select Committee.

7a. An Bille um Cheadanna Fostaíochta 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Employment Permits Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

2. An Bille Rialtais Áitiúil 2003 [Seanad ] — An Dara Céim.

Local Government Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS


Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

 

7a. An Bille um Cheadanna Fostaíochta 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Employment Permits Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

 

2. An Bille Rialtais Áitiúil 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Local Government Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

 

Fógraí Tairisceana : Notices of Motions

 

a12. "D'ainneoin aon ní sna Buan-Orduithe nó in Ordú an 27 Márta, 2003, ón Dáil, lena ndearnadh an Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 [Seanad], a tharchur chuig an Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí, go ndéanfar na himeachtaí sa Roghchoiste, mura mbeidh siad críochnaithe roimhe sin, a thabhairt chun críche ar 3 p.m. Dé hAoine, 4 Aibrean, 2003, le Ceist amháin, a chuirfear ón gCathaoir, agus nach bhfolóidh, i ndáil le leasuithe, ach na leasuithe sin a bheidh curtha síos nó a mbeidh glactha leo ag an tAire Airgeadais, nó ag Aire Stáit a bheidh ainmnithe mar ionadaí thar a cheann; agus air sin go ndéanfaidh an Roghchoiste, de réir Bhuan-Ordú 85, teachtaireacht a chur chuig an Dáil i ndáil le críochnú a bhreithnithe ar an mBille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 [Seanad], agus go mbeidh feidhm dá réir ag Buan-Ordú 84(2).

That notwithstanding anything in Standing Orders or the Order of the Dáil of 27th March, 2003, referring the Freedom of Information (Amendment) Bill 2003 [Seanad], to the Select Committee on Finance and the Public Service, that the proceedings in the Select Committee shall, if not previously concluded, be brought to a conclusion at 3 p.m. on Friday, 4th April, 2003, by one Question, which shall be put from the Chair, and which shall, in relation to amendments, include only those set down or accepted by the Minister for Finance, or a Minister of State, nominated as substitute on his behalf; whereupon the Select Committee shall, in accordance with Standing Order 85, send a message to the Dáil in rela-tion to the completion of its consideration of the Freedom of Information (Amendment) Bill 2003 [Seanad], and Standing Order 84(2) shall apply accordingly."

— Máire Ní Ainifin, Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh.


TEACHTAIREACHTAÍ ÓN RIALTAS

MESSAGES FROM THE GOVERNMENT


 

An Bille Árachais Sláinte (Leasú) 2003.

Health Insurance (Amendment) Bill 2003.

 

For the purpose of Article 17.2 of the Constitution, the Government recommend that it is expedient to authorise such payments out of moneys provided by the Oireachtas as are necessary to give effect to any Act of the present session to make provision in relation to the liability of the Health Insurance Authority in respect of the performance by it of its functions; to make provision in relation to risk equalisation schemes and in relation to limited exemptions from certain provisions of such schemes; to amend the Health Insurance Act 1994 and the Defamation Act 1961; and to provide for matters connected therewith.

Given on this 2nd day of April, 2003

(Signed) Bertie Ahern,

Taoiseach.


MEMORANDA


Déardaoin, 3 Aibreán, 2003

Thursday, 3rd April, 2003

 

An Bille Árachais Sláinte (Leasú) 2003:

Health Insurance (Amendment) Bill 2003:

Cruinniú den Roghchoiste um Shláinte agus Leanaí i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Select Committee on Health and Children in Committee Room 2, LH2000, at 9.30 a.m.

 

An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003:

Freedom of Information (Amendment) Bill 2003:

Cruinniú den Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 10.30 a.m.

Meeting of the Select Committee on Finance and the Public Service in Committee Room 4, LH2000, at 10.30 a.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Iompar i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 5.15 p.m. (príobháideach).

Meeting of the Joint Committee on Transport in Committee Room 2, LH2000, at 5.15 p.m. (private).


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL


Reachtúil:

Statutory:

An Oifig Luachála. Ráiteas Straitéise, 2003-2005.

Valuation Office. Statement of Strategy, 2003-2005.

 

Neamhreachtúil:

Non-Statutory:

1) ‘Infheistíocht i gCáilíocht: Seirbhísí, Iniamh agus Fiontraíocht.’ (Tuarascáil CNES Uimh. 111). (Márta, 2003).

1) ‘An Investment in Quality: Services, Inclusion and Enterprise.’ (NESC Report No. 111). (March, 2003).

2) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Tarracóirí Talmhaíochta nó Foraoiseachta a Chineál-Cheadú) (Leasú) 2002 (I.R. Uimh. 643 de 2002).

2) European Communities (Agricultural or Forestry Tractors Type Approval) (Amend-ment) Regulations 2002 (S.I. No. 643 of 2002).Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks