Oireachtas home page

Order Paper


23

DÁIL ÉIREANN

291

 

RIAR NA hOIBRE

 

ORDER PAPER


Déardaoin, 27 Márta, 2003

Thursday, 27th March, 2003

10.30 a.m.


ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS

 

16. (l) An Bille um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2003 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Motor Vehicle (Duties and Licences) Bill 2003 — Order for Report.

 

1. An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Freedom of Information (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage (resumed).


ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY

 

16. (l) An Bille um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2003 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Motor Vehicle (Duties and Licences) Bill 2003 — Order for Report.

 

1. An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Freedom of Information (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage (resumed).

 

Leasú ar an Tairiscint don Dara Léamh (atógáil):

Amendment to Motion for Second Reading (resumed):

 

1. To delete all words after "That" and substitute the following:

"Dáil Éireann:

— noting the outstanding success of the Freedom of Information Act 1997 in achieving greater openness and accountability in the decision making process in Government and ensuring the access of individual citizens to information held about them;

— further noting the comments of the Information Commissioner on October 10, 2002, that he was ‘fully satisfied that the provisions of the FOI Act as they stand are more than sufficient to protect all of the essential interest of Government’;

— conscious of the serious concerns that have been expressed about the implications of the Government’s Bill and believing that these proposals represent a complete negation of the principle of openness and the right of the public to know;

— condemning the failure of the Government to consult with the Information Commissioner and FOI user groups;

— postpones the Second Reading of the Bill until such time as the Information Commissioner has been asked to:

(a) initiate and complete a process of consultation with interested parties;

(b) examine all proposals for amendments to the 1997 Act; and

(c) report back not later than April 1, 2004, to the Joint Oireachtas Committee on Finance and the Public Service."

— Joan Burton.


MEMORANDA

Déardaoin, 27 Márta, 2003

Thursday, 27th March, 2003

 

Cruinniú den Fhochoiste um Iniúchadh Eorpach i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Sub-Committee on European Scrutiny in Committee Room 4, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Fhochoiste um Chearta an Duine den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 10 a.m. (príobháideach).

Meeting of the Sub-Committee on Human Rights of the Joint Committee on Foreign Affairs in Committee Room 3, LH2000, at 10 a.m. (private).

 

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 10 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 10 a.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 11.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 2, LH2000, at 11.30 a.m.

 


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL

 

Reachtúil:

Statutory:

1) An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam) (Coigeartú Brabús Fiontar Comhlachaithe) (Na Comhphobail Eorpacha) 2003 (Dréacht).

1) Double Taxation Relief (Taxes on Income) (Adjustment of Profits of Associated Enterprises) (European Communities) Order 2003 (Draft).

2) An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam) (Coigeartú Brabús Fiontar Comhlachaithe) (Poblacht na hOstaire, Poblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne) 2003 (Dréacht).

2) Double Taxation Relief (Taxes on Income) (Adjustment of Profits of Associated Enterprises) (Republic of Austria, Republic of Finland and Kingdom of Sweden) Order 2003 (Draft).

3) Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena n-údaraítear fíonta áirithe arna n-allmhairiú ón Astráil a thairscint agus a sheachadadh lena gcaitheamh go díreach ag daoine agus ar fíonta iad a d’fhéadfadh a chuaigh faoi chleachtais fhíoneolaíocha nach bhforáiltear dóibh i Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. (COM (2003) 89.

3) Proposal for a Council Regulation authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Australia which may prove to have undergone oenoligical practices not provided for in Regulation (EC) No. 1493/1999 together with explanatory information note. COM (2003) 89.

4) Scéim Aoisliúntais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (Ard-Stiúrthóir agus Stiúrthóirí) (Leasú), 2003.

4) Environmental Protection Agency (Director General and Directors) Superannuation (Amendment) Scheme, 2003.

5) Ráiteas i leith Comhairleora Speisialta don Aire Cosanta de réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001 [2002] [26 Márta, 2003].

5) Statement in respect of Special Adviser to the Minister for Defence in accordance with the Ethics in Public Office Acts 1995 and 2001 [2002] [26 March, 2003].

6) Scéim Aoisliúntais an Bhoird Pleanála (Cathaoirleach agus Comhaltaí) (Leasú), 2003.

6) An Bord Pleanála (Chairman and Members) Superannuation (Amendment) Scheme, 2003.

7) Na Rialacháin fán Acht um Thruailliú Aeir 1987 (Breoslaí a Mhargú, a Dhíol agus a Dháileadh) (Leasú) 2003 (I.R. Uimh. 111 de 2003).

7) Air Pollution Act 1987 (Marketing, Sale and Distribution of Fuels) (Amendment) Regulations 2003 (S.I. No. 111 of 2003).

8) An tOrdú Bolmán (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) 2003 (I.R. Uimh. 100 de 2003).

8) Horse Mackerel (Fisheries Management and Conservation) Order 2003 (S.I. No. 100 of 2003).

9) An tOrdú Faoitíní Gorma (Toirmeasc ar Iascaireacht) 2003 (I.R. Uimh. 101 de 2003).

9) Blue Whiting (Prohibition on Fishing) Order 2003 (S.I. No. 101 of 2003).

10) An tOrdú Trosc (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 5) 2003 (I.R. Uimh. 103 de 2003).

10) Cod (Fisheries Management and Conservation) (No. 5) Order 2003 (S.I. No. 103 of 2003).

11) An tOrdú Trosc (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 6) 2003 (I.R. Uimh. 104 de 2003).

11) Cod (Fisheries Management and Conservation) (No. 6) Order 2003 (S.I. No. 104 of 2003).

12) An tOrdú Cadóg (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 3) 2003 (I.R. Uimh. 105 de 2003).

12) Haddock (Fisheries Management and Conservation) (No. 3) Order 2003 (S.I. No. 105 of 2003).

13) An tOrdú Faoitíní (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 4) 2003 (I.R. Uimh. 106 de 2003).

13) Whiting (Fisheries Management and Conservation) (No. 4) Order 2003 (S.I. No. 106 of 2003).

14) An tOrdú Colmóirí (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 2) 2003 (I.R.Uimh. 107 de 2003).

14) Hake (Fisheries Management and Conservation) (No.2) Order 2003 (S.I. No. 107 of 2003).

15) An tOrdú Scioltán (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 2), 2003 (I.R. Uimh. 108 de 2003).

15) Megrim (Fisheries Management and Conservation) (No.2) Order, 2003 (S.I. No. 108 of 2003).

16) An tOrdú Láimhíneach (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 3) 2003 (I.R. Uimh. 109 de 2003).

16) Monkfish (Fisheries Management and Conservation) (No. 3) Order 2003 (S.I. No. 109 of 2003).

17) An tOrdú Láimhíneach (Iascaigh a Bhainistiú agus a Chaomhnú) (Uimh. 4) 2003 (I.R. Uimh. 110 de 2003).

17) Monkfish (Fisheries Management and Conservation) (No. 4) Order 2003 (S.I. No. 110 of 2003).

18) Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí do Cheann Comhairle Dháil Éireann de réir alt 4(1) den Acht Toghcháin, 1997 maidir le Tríú Páirtithe agus Daoine Eile a Chlárú i ndáil le: A. An Reifreann ar an nGinmhilleadh (Márta, 2002), B. An tOlltoghchán chun an 29ú Dáil (Bealtaine, 2002) agus C. Reifreann ar Chonradh Nice (Deireadh Fómhair, 2002). (Márta, 2003).

18) Report by the Standards in Public Office Commission to the Chairman of Dáil Éireann (Ceann Comhairle) in accordance with section 4(1) of the Electoral Act 1997 on Registration of Third Parties and Other Persons in relation to: A. The Referendum on Abortion (March, 2002), B. The General Election to the 29th Dáil (May, 2002) and C. The Nice Treaty Referendum (October, 2002). (March, 2003).

 

Neamhreachtúil:

Non-Statutory:

Comhairle na nDochtúirí Leighis. Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais, 2002.

Medical Council. Report and Financial Statements, 2002.Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks