Oireachtas home page

RIAR NA hOIBRE

 

ORDER PAPER

 

22

DÁIL ÉIREANN

287


Dé Céadaoin, 26 Márta, 2003

Wednesday, 26th March, 2003

10.30 a.m.


ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS

1. An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Freedom of Information (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage (resumed).


GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS’ BUSINESS

8. An Bille um Údarás Iompair Náisiúnta 2003 — An Dara Céim (atógáil).

National Transport Authority Bill 2003 — Second Stage (resumed).


FÓGRA I dTAOBH GNÓ NUA

NOTICE OF NEW BUSINESS

7a. An Bille Rialtais Áitiúil 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Local Government Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS

Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

7a. An Bille Rialtais Áitiúil 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Local Government Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.


ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY

1. An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Freedom of Information (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage (resumed).

Leasú ar an Tairiscint don Dara Léamh (atógáil):

Amendment to Motion for Second Reading (resumed):

1. To delete all words after "That" and substitute the following:

"Dáil Éireann:

— noting the outstanding success of the Freedom of Information Act 1997 in achieving greater openness and accountability in the decision making process in Government and ensuring the access of individual citizens to information held about them;

— further noting the comments of the Information Commissioner on October 10, 2002, that he was ‘fully satisfied that the provisions of the FOI Act as they stand are more than sufficient to protect all of the essential interest of Government’;

— conscious of the serious concerns that have been expressed about the implications of the Government’s Bill and believing that these proposals represent a complete negation of the principle of openness and the right of the public to know;

— condemning the failure of the Government to consult with the Information Commissioner and FOI user groups;

— postpones the Second Reading of the Bill until such time as the Information Commissioner has been asked to:

(a) initiate and complete a process of consultation with interested parties;

(b) examine all proposals for amendments to the 1997 Act; and

(c) report back not later than April 1, 2004, to the Joint Oireachtas Committee on Finance and the Public Service."

— Joan Burton.


 GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS’ BUSINESS

Bille (atógáil) (1 ur. 30 n. fágtha):

Bill (resumed) (1 hr. 30 m. remaining):

8. An Bille um Údarás Iompair Náisiúnta 2003 — An Dara Céim (atógáil).

National Transport Authority Bill 2003 — Second Stage (resumed).

— Ciarán Cuffe and Eamon Ryan.


MEMORANDA

Dé Céadaoin, 26 Márta, 2003
Wednesday, 26th March, 2003

Cruinniú den Chomhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Enterprise and Small Business in Committee Room 3, LH2000, at 9.30 a.m.

Cruinniú den Chomhchoiste um Thalmhaíocht agus Bia i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 3 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Agriculture and Food in Committee Room 4, LH2000, at 3 p.m.

Meastacháin (Cosaint):
Estimates (Defence):

Cruinniú den Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 5.15 p.m.

Meeting of the Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights in Committee Room 2, LH2000, at 5.15 p.m.


SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL

Reachtúil:
Statutory:

1) An Comhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí. Éisteachtaí a bhaineann leis an nGrúpa Athbreithnithe Ardleibhéil ar an Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997 Tuarascáil don Rialtas agus Nithe Gaolmhara. Martá, 2003.

1) Joint Committee on Finance and the Public Service. Hearings relating to the High Level Review Group on the Freedom of Information Act 1997, Report to the Government and Related Matters. March, 2003

2) An tOrdú um an Acht Airgeadais 2002 (Tosach Feidhme Mhíreanna (b), (c) (i) agus (d) d’Alt 23(1)) 2002 (I.R. Uimh. 459 de 2002).

2) Finance Act 2002 (Commencement of Paragraphs (b), (c) (i) and (d) of Section 23(1)) Order 2002 (S.I. No. 459 of 2002).

3) An Ciste Oidhreachta. Tuarascáil Bhliantúil, 2002.

3) The Heritage Fund. Annual Report, 2002.

Neamhreachtúil:
Non-Statutory:

1) Tuarascáil ón gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí ar Éasúintí agus Profits à prendre trí rúradh a Fháil (LRC 66-2002).

1) Law Reform Commission Report on the Acquisition of Easements and Profits à prendre by prescription (LRC 66-2002).

2) Tuarascáil ón gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí ar Theideal trí Sheilbh Chodarsna ar Thalamh (LRC 67-2002).

2) Law Reform Commission Report on Title by Adverse Possession of Land (LRC 67-2002).

3) Tuarascáil ón gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí ar an Dlí Talún agus an Dlí Tíolactha: (7)

Cúnaint Dheimhneacha ar Thalamh Ruílse agus tograí eile (LRC 70-2003).

3) Law Reform Commission Report on Land Law and Conveyancing Law: (7)

Positive Covenants over Freehold Land and other proposals (LRC 70-2003).

4) Páipéar Comhairliúcháin ón gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí ar Thionóntachtaí Gnó (LRC CP 21-2003).

4) Law Reform Commission Consultation Paper on Business Tenancies (LRC CP 21-2003).

5) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Galar Newcastle) (Rialú ar Allmhairí Táirgí Éanúla ó Stáit Aontaithe Mheiriceá) 2003 (I.R. Uimh. 95 de 2003).

5) European Communities (Newcastle Disease) (Control on Imports of Avian Products from The United States of America) Regulations 2003 (S.I. No. 95 of 2003).

6) Preasráiteas arna eisiúint ag an Uasal Caoimhín Ó Murchú an tOmbudsman agus Coimisinéir Faisnéise. 25 Márta, 2003.

6) Press Statement issued by Mr Kevin Murphy Ombudsman and Information Commissioner. 25 March, 2003.

7) Ráiteas Staidrimh, 2002.

7) Statistical Bulletin, 2002.Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks