Oireachtas home page

19

 

DÁIL ÉIREANN

 

247

 

 

 

 

                                                

Dé Céadaoin, 12 Márta, 2003

Wednesday, 12th March, 2003

 

10.30 a.m.

 

                                                                       

                                                               ORD GNÓ

                                                     ORDER OF BUSINESS

 

11. Tairiscint maidir leis an Ordú um an Acht Iomaíochta 2002 (alt 18(5)) 2002.

 Motion re Competition Act 2002 (section 18(5)) Order 2002.

 

12. Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann do théarmaí Chomhaontú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Fíniúna agus Fíona, 2001.

 Motion re Proposed approval by Dáil Éireann of the terms of the International Organisation of Vine and Wine Agreement, 2001.

 

15. (l) An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Bill 2003 — Order for Report.

 

16. (l) Bille an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2002 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bill 2002 — Order for Report.

 

17. An Bille um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach) 2001 — An Dara Céim (atógáil).

Criminal Justice (Temporary Release of Prisoners) Bill 2001 — Second Stage (resumed).

 

GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS’ BUSINESS

 

31. An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) (Uimh. 3) 2003 — An Dara Céim (atógáil).

Freedom of Information (Amendment) (No. 3) Bill 2003 — Second Stage (resumed).

 

FÓGRA I dTAOBH GNÓ NUA

NOTICE OF NEW BUSINESS

 

6a. An Bille Craolacháin (Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí) (Leasú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Broadcasting (Major Events Television Coverage) (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

 

 


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS

 

    Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

 

    6a.   An Bille Craolacháin (Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí) (Leasú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

Broadcasting (Major Events Television Coverage) (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

 

 

Fógraí Tairisceana : Notices of Motions

 

 


11. “Go ndéanann Dáil Éireann, de bhun fhorálacha alt 18(7) den Acht Iomaíochta 2002 (Uimh. 14 de 2002), leis seo an tOrdú um an Acht Iomaíochta 2002 (alt 18(5)) 2002 (I.R. 622 de 2002) a dhaingniú, ar Ordú é arna dhéanamh faoi alt 18(5) den Acht sin, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 23 Nollaig, 2002.

 

That Dáil Éireann, pursuant to the provisions of section 18(7) of the Competition Act 2002 (No. 14 of 2002), hereby confirms the Compe­tition Act 2002 (section 18(5)) Order 2002 (S.I. 622 of 2002) made under section 18(5) of that Act, copies of which were laid before Dáil Éireann on 23rd December, 2002.”

 

 

 

 


                                                — An Tánaiste agus Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

 

 


12. “Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí  Chomhaontú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Fíniúna agus Fíona, 2001, a leagadh faoi bhráid Dháil Éireann an 7 Feabhra, 2003.

 

That Dáil Éireann approves the terms of the International Organisation of Vine and Wine Agreement, 2001, which was laid before Dail Éireann on 7th February, 2003.”

 

 

 

 


                                                                                        — An tAire Talmhaíochta agus Bia.

 

ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY

 

  15.  (l) An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Bill 2003 — Order for Report.

 

  16.  (l) Bille an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2002 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bill 2002 — Order for Report.

 

  17.  An Bille um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach) 2001 — An Dara Céim (atógáil).

Criminal Justice (Temporary Release of Prisoners) Bill 2001 — Second Stage (resumed).

 

 


GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS’ BUSINESS

 

Bille (atógáil) (1 ur. 30 n. fágtha):

Bill (resumed) (1 hr. 30 m. remaining):

 

  31.  An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) (Uimh. 3) 2003 — An Dara Céim (atógáil).

Freedom of Information (Amendment) (No. 3) Bill 2003 — Second Stage (resumed).

 — Pat Rabbitte.

.

   MEMORANDA

 

 Dé Céadaoin, 12 Márta, 2003

Wednesday, 12th March, 2003

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Enterprise and Small Business in Committee Room 3, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Fhochoiste um Iniúchadh Eorpach i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Sub-Committee on European Scrutiny in Committee Room 4, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Foreign Affairs in Committee Room 2, LH2000, at 11 a.m.

 

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Sheirbhísí an Tí i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 12 meán lae (príobháideach).

Meeting of the Joint House Services Committee in Committee Room 4, LH2000, at 12 noon (private).

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 2.30 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources in Committee Room 3, LH2000, at 2.30 p.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Thalmhaíocht agus Bia i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 3 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Agriculture and Food in Committee Room 4, LH2000, at 3 p.m.

 

Cruinniú den Fhochoiste um Chomhar Forbartha den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 3 p.m.

 


Meeting of the Sub-Committee on Development Co-operation of the Joint Committee on Foreign Affairs in Committee Room 1, LH2000, at 3 p.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste Craolacháin agus Faisnéise Parlaiminte i Seomra G1, Teach Chill Dara, ar 5 p.m. (príobháideach).

Meeting of the Joint Committee on Broadcasting and Parliamentary Information in Room G1, Kildare House, at 5 p.m. (private).

 

An Bille fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2001:

European Convention on Human Rights Bill 2001:

Cruinniú den Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 5.15 p.m.

Meeting of the Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights in Committee Room 2, LH2000, at 5.15 p.m.

 

Déardaoin, 13 Márta, 2003

Thursday, 13th March, 2003

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 10.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Finance and the Public Service in Committee Room 3, LH2000, at 10.30 a.m.

 

   SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL

 


 

Reachtúil:

 

 

Statutory:

 

 

 

1) Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na Cuntais Eacnamaíochta i leith Talmhaíochta sa Chomhphobal mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 50.

 

1) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Economic Accounts for Agriculture in the Community together with explanatory information note.

COM (2003) 50.

 

 

 

2) Na Rialacháin Raidió-Theileagrafaíochta (Ceadúnas Limistéir Áitiúil do Rochtain Fosaithigh Raidió Fhosaithigh) 2003 (I.R. Uimh. 79 de 2003).

 

2) Wireless Telegraphy (Fixed Wireless Access Local Area Licence) Regulations 2003 (S.I. No. 79 of 2003).

 

 

 

Neamhreachtúil:

 

Non-Statutory:

 

 

 

1) Litir Chomhpháirteach chuig an bPríomh-Aire Konstatinos Simitis ón Taoiseach agus ón bPríomh-Aire Goran Persson (27 Feabhra, 2003).

 

1) Joint Letter to Prime Minister Konstatinos Simitis from the Taoiseach and Prime Minister Goran Persson (27 February, 2003).

 

 

 

2) Comhairle Eorpach an Earraigh 2003 - Tosaíochtaí na hÉireann.

 

2) Spring European Council 2003 - Irish Priori­ties.

 

 

 

 


3) An Coimisiún um Athchoiriú an Dlí. Tuarascáil maidir le Pionóis mar gheall ar Mhionchionta (LRC 69-2003) (Feabhra, 2003).

 

 3) Law Reform Commission. Report on Penal­ties for Minor Offences (LRC 69-2003) (Feb­ruary, 2003)

 

 

 

.4) Togra Comhpháirteach ón Ísiltír agus ó Éirinn chuig Comhairle Eorpach an Earraigh 2003. An Margadh Inmheánach do Sheirbhísí Tráchtála.

 

4) A Joint Proposal from the Netherlands and Ireland to the Spring European Council 2003. The Internal Market for Commercial Services.

 

 

 

5) Páipéar Uaine ó Choimisiún na hEorpa i ndáil le Coimircí Nós Imeachta le haghaidh Daoine faoi Dhrochamhras agus Cosantóirí in Imeachtaí Coiriúla ar fud an Aontais Eorpaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 75.

 

5) European Commission Green Paper on the Procedural Safeguards for Suspects and Defen­dants in Criminal Proceedings throughout the European Union together with explanatory information note. COM (2003) 75.

 

 

 

 


 

 Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks