Oireachtas home page

Business Paper 6 March 2003


17

 

DÁIL ÉIREANN

 

217

 

 

 

 

 

Déardaoin, 6 Márta, 2003

Thursday, 6th March, 2003

 10.30 a.m.


     Comhalta a chur ar Fionraí (vótáil a cuireadh siar).

Suspension of Member (postponed division).


                                ORD GNÓ

                         ORDER OF BUSINESS

 

12. Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ó Dháil Éireann do thogra go leanfaidh alt 17A den Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 i bhfeidhm ar feadh na tréimhse dar críoch 8 Márta, 2004.

Motion re Proposed approval by Dáil Éireann of a proposal that section 17A of the Diseases of Animals Act, 1966 shall continue in force for the period ending on 8th March, 2004.

 

16. Tairiscint maidir leis an Ordú um an Acht Craolacháin (Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí) 1999 (Mórócáidí a Ainmniú) 2003.

Motion re Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003.

 

2. An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Digital Hub Development Agency Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.

 

1. An Bille Inimirce 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Immigration Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


FÓGRA I dTAOBH GNÓ NUA

NOTICE OF NEW BUSINESS

 

6a. An Bille Árachais Sláinte (Leasú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

 Health Insurance (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.

I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS

 

    Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

 

 2. An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Digital Hub Development Agency Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


1. An Bille Inimirce 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Immigration Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


 

6a. An Bille Árachais Sláinte (Leasú) 2003 [Seanad] — An Dara Céim.

 Health Insurance (Amendment) Bill 2003 [Seanad] — Second Stage.


     

Billí a thionscnamh : Initiation of Bills

 

Tabhairt Isteach:

Introduction:

 

  11a.   An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) (Uimh. 3) 2003 — An Chéad Chéim.

Freedom of Information (Amendment) (No. 3) Bill 2003 — First Stage.

 

         Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Shaoráil Faisnéise 1997 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

 

         Bill entitled an Act to amend the Freedom of Information Act 1997 and to provide for related matters.

 

 

 

 — Pat Rabbitte.


Fógraí Tairisceana : Notices of Motions

12. “Go mbeartaíonn Dáil Éireann go leanfaidh alt 17A (a cuireadh isteach le halt 2 den Acht um Ghalair Ainmhithe (Leasú), 2001, (Uimh. 3 de 2001)) den Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966, (Uimh. 6 de 1966) i bhfeidhm ar feadh na tréimhse dar críoch an 8 Márta, 2004.

 

That Dáil Éireann resolves that section 17A (inserted by section 2 of the Diseases of Animals (Amendment) Act, 2001, (No. 3 of 2001)) of the Diseases of Animals Act, 1966, (No. 6 of 1966) shall continue in force for the period ending on 8th March, 2004.”

 

 

 

                                        — An tAire Talmhaíochta agus Bia.


16. “Go gceadaíonn Dáil Éireann an tOrdú seo a leanas ina dhréacht:

 

That Dáil Éireann approves the following order in draft:

 

 

 

An tOrdú um an Acht Craolacháin (Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí) 1999 (Mórócáidí a Ainmniú) 2003

 

Broadcasting (Major Events Television Cover­age) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003

 

 

 

ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 28 Feabhra, 2003.

 

a copy of which was laid before Dáil Éireann on 28th February, 2003.”

 

 

 

— An tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha.


   MEMORANDA

 Déardaoin, 6 Márta, 2003

Thursday, 6th March, 2003

 

Cruinniú den Chomhchoiste um  Shláinte agus Leanaí i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Health and Children in Committee Room 2, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 2 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Arts, Sport, Tourism, Community, Rural and Gaeltacht Affairs in Committee Room 4, LH2000, at 2 p.m.


   SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

    DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL

 

Reachtúil:

 

 

Statutory:

 

 

 

     An tÚdarás Comhionannais. Tuarascáil Bhliantúil, 2002.

 

 Equality Authority. Annual Report, 2002.

 

 

 

Neamhreachtúil:

 

Non-Statutory:

 

 

 

    Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) (Sainiú agus Anailísiú Margaidh) 2003 (I.R. Uimh. 80 de 2003).

 

    European Communities (Electronic Commu­nications Networks and Services) (Market Defini­tion and Analysis) Regulations 2003 (S.I. No. 80 of 2003).

 

 

 Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks