Oireachtas home page

15

 

DÁIL ÉIREANN

 

185

 

 

 

 

 

 


                                                                       

Dé Máirt, 4 Márta, 2003

Tuesday, 4th March, 2003

 2.30 p.m.


                                                                 ORD GNÓ

                                                       ORDER OF BUSINESS

 

18. (l) An Bille Airgeadais 2003 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Finance Bill 2003 — Order for Report.

 


GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS’ BUSINESS

 

34. Tairiscint maidir le Cúram tí banaltrais agus cúram faoisimh agus cónaithe.

Motion re Nursing home care and respite and residential care.

 


I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS

 

    Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

 

    1.  An Bille Inimirce 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Immigration Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


 

    2.  An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Digital Hub Development Agency Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


 

    3.  An Bille um Dhlí na Farraige (Píoráideacht a Chur faoi Chois) 2001 [Seanad] — An Dara Céim.

Law of the Sea (Repression of Piracy) Bill 2001 [Seanad] — Second Stage.


 

    4.  An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Industrial Development (Science Foundation Ireland) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


 

    5.  Bille na Radharcmheastóirí (Leasú) 2002 [Seanad] — An Dara Céim.

Opticians (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage.


 

    6.  An Bille um Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2000 [Seanad] — An Dara Céim.

Dumping at Sea (Amendment) Bill 2000 [Seanad] — Second Stage.


Billí a thionscnamh : Initiation of Bills

Tíolactha:

Presented:

    7.  An Bille um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2003 — Ordú don Dara Céim.

Motor Vehicle (Duties and Licences) Bill 2003 — Order for Second Stage.

 

         Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú an Achta Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí) 1952 agus an Achta Airgeadais (Uimh. 2) 1992 i leith dleachtanna nó ceadúnas áirithe atá intoibhithe nó ineisithe faoi na hAchtanna sin agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

 

         Bill entitled an Act to amend and extend the Finance (Excise Duties) (Vehicles) Act 1952 and the Finance (No. 2) Act 1992 in respect of certain duties or licences leviable or issuable thereunder and to provide for related matters.

 

 

 

 — An tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil.


    8.  An Bille um Sheirbhís Bhuiséadaithe agus Comhairle Airgid 2002 — Ordú don Dara Céim.

Money Advice and Budgeting Service Bill 2002 — Order for Second Stage.

         Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le seirbhís bhainistithe fiachais a fhorbairt agus a chur chun feidhme d’fhonn cuidiú le daoine aonair le linn fiachas tomhaltóra a bhainistiú, a laghdú agus a urscaoileadh; d’fhonn comhoibriú idir daoine agus an tAire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh a éascú chun cuideachtaí a bhunú chun an tseirbhís a sholáthar; do dhéanamh socrú maidir leis na cuideachtaí sin do dhéanamh comhaontuithe leis an Aire chun an tseirbhís a sholáthar mar sholáthraithe seirbhíse áitiúla; do dhéanamh socrú maidir le príomhchuspóirí soláthraithe seirbhíse áitiúla; do thabhairt feidhmeanna don Aire maidir le cistiú, faireachán agus measúnú na seirbhíse; do bhunú Coiste Comhairleach Náisiúnta um Sheirbhís Bhuiséadaithe agus Comhairle Airgid chun dul i gcomhairle leis an Aire agus comhairle a thabhairt don Aire i dtaobh nithe a bhaineann le beartas i ndáil leis an tseirbhís, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

 

         Bill entitled an Act to provide for the development and implementation of a debt management service to assist individuals in managing, reducing and discharging consumer debt; to facilitate co-operation between persons and the Minister for Social, Community and Family Affairs for the purpose of establishing companies to provide the service; to provide for those companies to enter into agreements with the Minister to provide the service as local service providers; to provide for the principal objects of local service providers; to confer on the Minister functions in respect of the funding, monitoring and evaluation of the service; to establish a National Money Advice and Budgeting Service Advisory Committee to consult with and advise the Minister on matters of policy relating to the service, and to provide for related matters.

 

 

 

 — An tAire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh.


    9.  An Bille Ombudsman (Óglaigh na hÉireann) 2002 — Ordú don Dara Céim.

Ombudsman (Defence Forces) Bill 2002 — Order for Second Stage.

         Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú le haghaidh ceapadh agus feidhmeanna Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann, do leasú an Achta Cosanta, 1954, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

 

         Bill entitled an Act to provide for the appointment and functions of an Ombudsman for the Defence Forces, to amend the Defence Act, 1954, and to provide for related matters.

 

 

 

 — An tAire Cosanta.


   10.  An Bille um an Oifig Náisiúnta d’Fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialach 2002 — Ordú don Dara Céim.

National Economic and Social Development Office Bill 2002 — Order for Second Stage.

         Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú chun comhlacht a bhunú ar a dtabharfar an Oifig Náisiúnta d’Fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialach ina mbeidh trí chomhlacht ar a dtabharfar an Chomhairle  Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach, an Fóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach, an tIonad Náisiúnta Comhpháirtíochta agus Feidhmíochta, agus cibé comhlachtaí eile a bhunóidh an Taoiseach le hordú agus do mhíniú a bhfeidhmeanna agus do dhíscaoileadh na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíche agus Sóisialaí, an Fhóraim Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialaigh agus an Ionaid Náisiúnta Comhpháirtíochta agus Feidhmíochta, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

 

         Bill entitled an Act to make provision for the establishment of a body to be known as the National Economic and Social Development Office comprising three bodies to be known as the National Economic and Social Council, the National Economic and Social Forum, the National Centre for Partnership and Performance, and such other bodies as the Taoiseach may by order establish and to define their functions and to dissolve the National Economic and Social Council, the National Economic and Social Forum and the National Centre for Partnership and Performance, and to provide for related matters.

 

 

 

 — An Taoiseach.


   11.  An Bille Poist (Forálacha Ilghnéitheacha) 2001 — Ordú don Dara Céim.

Postal (Miscellaneous Provisions) Bill 2001 — Order for Second Stage.

         Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le scaireanna in An Post a eisiúint agus maidir leis an Aire Fiontar Poiblí do dhíol agus do dhiúscairt scaireanna ann, do laghdú an lín stiúrthóirí ar An Post arna gceapadh ag an Aire Fiontar Poiblí faoi alt 23(1) den Acht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977, do dhéanamh socrú chun ainm an Stiúrthóra Rialála Teileachumarsáide a athrú go dtí an Stiúrthóir Rialála Cumarsáide agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara.

 

         Bill entitled an Act to make provision for the issue of shares in An Post and the sale and disposal of shares in it by the Minister for Public Enterprise, to reduce the number of directors of An Post appointed by the Minister for Public Enterprise under section 23(1) of the Worker Participation (State Enterprises) Act, 1977, to provide for the change of the name of the Director of Telecommunications Regulation to the Director of Communications Regulation and to provide for connected matters.

 

 

 

 — An tAire Iompair.


Fógraí Tairisceana : Notices of Motions

 

12.  “Go mbeartaíonn Dáil Éireann go leanfaidh alt 17A (a cuireadh isteach le halt 2 den Acht um Ghalair Ainmhithe (Leasú), 2001, (Uimh. 3 de 2001)) den Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966, (Uimh. 6 de 1966) i bhfeidhm ar feadh na tréimhse dar críoch an 8 Márta, 2004.

 

That Dáil Éireann resolves that section 17A (inserted by section 2 of the Diseases of Animals (Amendment) Act, 2001, (No. 3 of 2001)) of the Diseases of Animals Act, 1966, (No. 6 of 1966) shall continue in force for the period ending on 8th March, 2004.”

 

 

 

                                                                                             — An tAire Talmhaíochta agus Bia.


13.  “Go ndéanann Dáil Éireann, de bhun fhorálacha alt 18(7) den Acht Iomaíochta 2002 (Uimh. 14 de 2002), leis seo an tOrdú um an Acht Iomaíochta 2002 (alt 18(5)) 2002 (I.R. 622 de 2002) a dhaingniú, ar Ordú é arna dhéanamh faoi alt 18(5) den Acht sin, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 23 Nollaig, 2002.

 

That Dáil Éireann, pursuant to the provisions of section 18(7) of the Competition Act 2002 (No. 14 of 2002), hereby confirms the Competition Act 2002 (section 18(5)) Order 2002 (S.I. 622 of 2002) made under section 18(5) of that Act, copies of which were laid before Dáil Éireann on 23rd December, 2002.

 

 

 

                                                     — An Tánaiste agus Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.


14.  “Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí [2003]:

 

Estimates for Public Services [2003]:

 

 

 

Vóta 1 (Teaghlachas an Uachtaráin) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

 

 

 

 

Vote 1 (President’s Establishment) (Revised Estimate).   Go ndeonófar suim nach mó ná _2,009,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig Rúnaí an Uachtaráin, le haghaidh costas áirithe eile a  bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin agus le haghaidh deontas áirithe.

 

That a sum not exceeding _2,009,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Secretary to the President, for certain other expenses of the President’s Establishment and for certain grants.

 

 

 

Vóta 2 (Tithe an Oireachtais agus Parlaimint na hEorpa) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 2 (Houses of the Oireachtas and the European Parliament) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _81,387,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair  áirithe, agus le haghaidh costas áirithe i ndáil le Parlaimint na hEorpa.

 

That a sum not exceeding _81,387,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Houses of the Oireachtas, including certain grants-in-aid, and for certain expenses in connection with the European Parliament.

 

 

 

Vóta 3 (Roinn an Taoisigh) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 3 (Department of the Taoiseach) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _25,808,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Roinn an Taoisigh, agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair a íoc.

 

That a sum not exceeding _25,808,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Department of the Taoiseach, and for payment of grants and grants-in-aid.

 

 

 

Vóta 4 (An Phríomh-Oifig Staidrimh) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 4 (Central Statistics Office) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim  nach mó ná _34,277,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na Príomh-Oifige Staidrimh.

 

That a sum not exceeding _34,277,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Central Statistics Office.

 

 

 

Vóta 5 (Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 5 (Office of the Comptroller and Auditor General) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim  nach mó ná _7,014,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

 

That a sum not exceeding _7,014,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Comptroller and Auditor General.

 

 

 

Vóta 6 (Oifig an Aire Airgeadais) (Meastachán Athbhreithnit­he).

 

Vote 6 (Office of the Minister for Finance) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim  nach mó ná _114,324,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun deontais áirithe agus deontais-i-gcabhair a íoc.

 

That a sum not exceeding _114,324,000 be grant­ed to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Finance, including the Paymaster-General’s Office, and for payment of certain grants and grants-in-aid.

 

 

 

Vóta 7 (Aoisliúntas agus Liúntais Scoir) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 7 (Superannuation and Retired Allowances) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _203,265,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh pinsean, aoisliúntais, díobhálacha ceirde, agus liúntas agus aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas 1834 go 1963, agus faoin Acht Aoisliúntas agus Pinsean 1976, agus faoi reachtanna iolartha eile; le haghaidh pinsean, liúntas agus aiscí seach-reachtúla arna ndámhachta­in ag an Aire Airgeadais; táillí do lia-réiteoirí agus táillí ócáideacha do dhochtúirí; cúitimh agus íocaíochtaí eile i leith díobhálacha pearsanta; táillí don Bhord Pinsean; íocaíochtaí i leith an Chórais Sochair Pinsean, íocaíochtaí ilghnéitheacha, etc.

 

That a sum not exceeding _203,265,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for pensions, superannuation, occupational injuries, and additional and other allowances and gratuities under the Superannuation Acts 1834 to 1963, and the Superannuation and Pensions Act 1976, and sundry other statutes; extra-statutory pensions, allowances and gratuities awarded by the Minister for Finance; fees to medical referees and occasional fees to doctors; compensation and other payments in respect of personal injuries; fees to Pensions Board; payments in respect of Pensions Benefit System, miscellaneous payments, etc.

 

 

 

Vóta 8 (Oifig na gCoimisinéirí Achomhairc) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 8 (Office of the Appeals Commissioners) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _561,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chosta­is Oifig na gCoimisinéirí Achomhairc.

 

That a sum not exceeding _561,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Appeals Commissioners.

 

 

 

Vóta 9 (Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 9 (Office of the Revenue Commissioners) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _308,611,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003,  le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin.

 

That a sum not exceeding _308,611,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Revenue Commissioners, including certain other services administered by that Office.

 

 

 

Vóta 10 (Oifig na nOibreacha Poiblí) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 10 (Office of Public Works) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná  _405,706,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chosta­is Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh seirbhísí atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Oifig an tSoláthair mar chuid de Ghníomhaireac­ht Soláthair an Rialtais, agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair  áirithe a íoc agus chun caiteachas áirithe i ndáil le faoiseamh tuile a chúiteamh.

 

That a sum not exceeding _405,706,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of Public Works; for services administered by that Office including the Stationery Office as part of the Government Supplies Agency, and for payment of certain grants and grants-in-aid and for the recoupment of certain expenditure in connection with flood relief.

 

 

 

Vóta 11 (An tSaotharlann Stáit) (Meastach­án Athbhreithnithe).

 

Vote 11 (State Laboratory) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _6,613,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na Saotharlainne Stáit.

 

That a sum not exceeding _6,613,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the State Laboratory.

 

 

 

Vóta 12 (An tSeirbhís Shicréideach) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 12 (Secret Service) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _831,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh na Seirbhíse Sicréidí.

 

That a sum not exceeding _831,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st Day of December, 2003, for Secret Service.

 

 

 

Vóta 13 (Oifig an Ard-Aighne) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 13 (Office of the Attorney General) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná  _13,949,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Ard-Aighne lena n-áirítear deontas-i-gcabhair.

 

That a sum not exceeding _13,949,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st Day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Attorney General including a grant-in-aid.

 

 

 

Vóta 14 (Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 14 (Office of the Director of Public Prosecutions) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _29,393,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

 

That a sum not exceeding _29,393,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Director of Public Prosecutions.

 

 

 

Vóta 15 (An Oifig Luachála) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 15 (Valuation Office) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _9,215,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na hOifige Luachála agus  mionseirbhísí áirithe.

 

That a sum not exceeding _9,215,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Valuation Office and certain minor services.

 

 

 

Vóta 16 (Coimisiún na Státseirbhíse) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 16 (Civil Service Commission) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _11,228,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla.

 

That a sum not exceeding _11,228,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Civil Service Commission and of the Local Appointments Commission.

 

 

 

Vóta 17 (Oifig an Ombudsman) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 17 (Office of the Ombudsman) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _4,938,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Ombudsman, an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus Oifig an Choimisinéara Faisnéise.

 

That a sum not exceeding _4,938,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Ombudsman, the Standards in Public Office Commission and the Office of the Information Commissioner.

 

 

 

Vóta 18 (Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 18 (Office of the Chief State Solicitor) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _30,396,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit.

 

That a sum not exceeding _30,396,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Chief State Solicitor.

 

 

 

Vóta 19 (Dlí agus Ceart, Comhionannas agus Athchóiriú Dlí) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 19 (Justice, Equality and Law Reform) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _325,515,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Dlí agus Cirt,  Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus seirbhísí áirithe eile, lena n-áirítear íocaíochtaí faoi scéim airgead-teoranta atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais áirithe agus deontais-i-gcabhair a íoc.

 

That a sum not exceeding _325,515,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Justice, Equality and Law Reform, and of certain other services, including payments under a cash-limited scheme administered by that Office, and for payment of certain grants and grants-in-aid.

 

 

 

Vóta 20 (An Garda Síochána) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 20 (Garda Síochána) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _963,784,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costas eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc.

 

That a sum not exceeding _963,784,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Garda Síochána, including pensions, etc.; for payments of compensation and other expenses arising out of service in the Local Security Force; for the payment of certain witnesses’ expenses; and for payment of a grant-in-aid.

 

 

 

Vóta 21 (Príosúin) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 21 (Prisons) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná  _337,268,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de  Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na Seirbhíse Príosún, na foirne promhaidh agus leasa agus le haghaidh costas eile i ndáil le príosúin lena n-áirítear ionaid choinneála; le haghaidh seirbhísí promhaidh agus leasa; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc.

 

That a sum not exceeding _337,268,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Prison Service, probation and welfare staff and other expenses in connection with prisons, including places of detention; for probation and welfare services;  and for payment of a grant-in-aid.

 

 

 

Vóta 22 (An tSeirbhís Chúirteanna) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 22 (Courts Service) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná  _72,581,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh na dtuarastal agus na gcostas sin de chuid na Seirbhíse Cúirteanna agus na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Coiriúla Speisialta, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche agus mionseirbhísí áirithe eile nach muirear ar an bPríomh-Chiste.

 

That a sum not exceeding _72,581,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for such of the salaries and expenses of the Courts Service and of the Supreme Court, the High Court, the Special Criminal Court, the Circuit Court and the District Court and of certain other minor services as are not charged to the Central Fund.

 

 

 

Vóta 23 (Clárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 23 (Land Registry and Registry of Deeds) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _32,150,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas.

 

That a sum not exceeding _32,150,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Land Registry and of the Registry of Deeds.

 

 

 

Vóta 24 (Tabhartais agus Tiomnachtaí Carthanúla) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 24 (Charitable Donations and Bequests) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _413,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla.

 

That a sum not exceeding _413,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Charitable Donations and Bequests Office.

 

 

 

Vóta 25 (Comhshaol agus Rialtas Áitiúil) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 25 (Environment and Local Government) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _2,311,624,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais  d’Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le tithíocht, agus

scéimeanna, fóirdheontais agus deontais ilghnéitheacha eile.

 

That a sum not exceeding _2,311,624,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for the Environment and Local Government, including grants to Local Authorities, grants and other expenses in connection with housing, and miscellaneous schemes, subsidies and grants.

 

 

 

 

Vóta 26 (Oifig an Aire Oideachais agus Eolaíochta) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 26 (Office of the Minister for Education and Science) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _3,134,396 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Oideachais agus Eolaíochta, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi  riaradh na hOifige sin, agus chun deontais áirithe agus deontais-i-gcabhair a íoc.

 

That a sum not exceeding _3,134,396 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Education and Science, for certain services administered by that Office, and for payment of certain grants and grants-in-aid.

 

 

 

Vóta 27 (Oideachas Céadleibhéil) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 27 (First-Level Education) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _933,368,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh Oideachais Céadleibhéil.

 

That a sum not exceeding _933,368,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for First-Level Education.

 

 

 

Vóta 28 (Oideachas Dara Leibhéal agus Breisoideachas) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 28 (Second-Level and Further Education) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _953,684,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh Oideachais Dara Leibhéal agus Breisoideachais.

 

That a sum not exceeding _953,684,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for Second-Level and Further Education.

 

 

 

Vóta 29 (Oideachas Tríú Leibhéal agus Breisoideachas) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 29 (Third-Level and Further Education) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _647,832,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, chun deontais iolartha agus deontais-i-gcabhair a íoc i leith Oideachais Tríú Leibhéal agus Breisoideachais.

 

That a sum not exceeding _647,832,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the payment of sundry grants and grants-in-aid in respect of Third-Level and Further Education.

 

 

 

Vóta 30 (Cumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 30 (Communications, Marine and Natural Resources) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _301,765,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus chun deontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc.

 

That a sum not exceeding _301,765,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Communications, Marine and Natural Resources, including certain services administered by that Office, and for payment of certain grants and sundry grants-in-aid.

 

 

 

Vóta 31 (Talmhaíocht agus Bia) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 31 (Agriculture and Food) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _835,547,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Bia, lena  n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus Choimisiún Talún na hÉireann agus chun deontais áirithe, fóirdheontais agus ildeontais-i-gcabhair a íoc, agus chun deontais áirithe a íoc faoi scéimeanna airgead-teoranta.

 

That a sum not exceeding _835,547,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Agriculture and Food, including certain services administered by that Office, and of the Irish Land Commission and for payment of certain grants, subsidies and sundry grants-in-aid and for the payment of certain grants under cash-limited schemes.

 

 

 

Vóta 32 (Iompar) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 32 (Transport) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _2,029,347,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Iompair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais áirithe agus deontais-i-gcabhair a íoc agus le haghaidh seirbhísí áirithe eile.

 

That a sum not exceeding _2,029,347,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Transport, including certain services administered by that Office, and for payment of certain grants and grants-in-aid, and certain other services.

 

 

 

Vóta 33 (Sláinte agus Leanaí) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 33 (Health and Children) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _7,918,524,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Sláinte agus Leanaí (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais do Bhoird Sláinte agus deontais ilghnéitheacha.

 

That a sum not exceeding _7,918,524,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Health and Children (including Oifig an Ard-Chláraitheora), and certain services administered by that Office, including grants to Health Boards and miscellaneous grants.

 

 

 

Vóta 34 (Fiontair, Trádáil agus Fostaíocht) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 34 (Enterprise, Trade and Employment) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _1,086,654,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, chun fóirdheontais, deontais agus deontais-i-gcabhair  áirithe a  íoc agus chun deontais áirithe a íoc faoi scéimeanna airgead-teoranta.

 

That a sum not exceeding _1,086,654,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Enterprise, Trade and Employment, including certain services administered by that Office, for the payment of certain subsidies, grants and grants-in-aid and for the payment of certain grants under cash-limited schemes.

 

 

 

Vóta 35  (Ealaíona, Spórt agus Turasóireacht) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 35 (Arts, Sport and Tourism) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _346,974,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun fóirdheontais áirithe, deontais agus deontais-i-gcabhair a íoc.

 

That a sum not exceeding _346,974,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Arts, Sport and Tourism,, including certain services administered by that Office, and for payment of certain subsidies, grants and grants-in-aid.

 

 

 

Vóta 36 (Cosaint) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 36 (Defence) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _722,491,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh phá agus chostais Óglaigh na hÉireann; agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc.

 

That a sum not exceeding _722,491,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Defence, including certain services administered by that Office; for the pay and expenses of the Defence Forces; and for payment of certain grants-in-aid.

 

 

 

Vóta 37 (Arm-Phinsin) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 37 (Army Pensions) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _147,869,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh pá scoir, pinsean, cúitimh, liúntas agus aiscí is iníoctha faoi reachtanna iolartha le comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann agus d’Eagraíochtaí Míleata áirithe eile, etc., nó ina leith sin; agus le haghaidh ranníocaí agus costas iolartha i ndáil leo sin; le haghaidh liúntas seach-reachtúil áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas.

 

That a sum not exceeding _147,869,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for retired pay, pensions, compensation, allowances and gratuities payable under sundry statutes to or in respect of members of the Defence Forces and certain other Military Organisations, etc., and for sundry contributions and expenses in connection therewith; for certain extra-statutory children’s allowances and for sundry grants.

 

 

 

Vóta 38 (Gnóthaí Eachtracha) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 38 (Foreign Affairs) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _178,825,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha, agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair, agus ranníocaí le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta.

 

That a sum not exceeding _178,825,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Foreign Affairs, and for certain services administered by that Office, including grants-in-aid, and contributions to International Organisations.

 

 

 

Vóta 39 (Comhar Idirnáisiúnta) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 39 (International Co-operation) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná  _374,009,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh Cúnaimh Oifigiúil Forbartha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe agus le haghaidh ranníocaí d’Eagraíochtaí Idirnáisiúnta áirithe a bhaineann le Cúnamh Forbartha.

 

That a sum not exceeding _374,009,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for certain Official Development Assistance, including certain grants-in-aid, and for contributions to certain International Organisations involved in Development Assistance.

 

 

 

Vóta 40 (Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 40 (Social and Family Affairs) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _5,527,889,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus le haghaidh deontas áirithe lena n-áirítear deontas-i-gcabhair.

 

That a sum not exceeding _5,527,889,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for Social and Family Affairs, for certain services administered by that Office, and for certain grants including a grant-in-aid.

 

 

 

Vóta 41 (An Dánlann Náisiúnta) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 41 (National Gallery) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _8,436,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair.

 

That a sum not exceeding _8,436,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the National Gallery, including grants-in-aid.

 

 

 

Vóta 42 (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán) (Meastachán Athbhreithnithe)

 

Vote 42 (Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands) (Revised Estimate)  

 

 

 

  Go ndeonófar suim nach nó ná _266,941,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, agus le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair.

 

That a sum not exceeding _266,941,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending the 31st day of December, 2003, for the salaries and expenses of the Office of the Minister for the Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands, and for certain services administered by that Office, including certain grants and sundry grants-in-aid.

 

 

 

Vóta 43 (An Chomhairle Ealaíon) (Meastachán Athbhreithnithe).

 

Vote 43 (An Chomhairle Ealaíon) (Revised Estimate).

 

 

 

Go ndeonófar suim nach mó ná _44,101,000 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2003, le haghaidh deontas (deontais-i-gcabhair) don Chomhairle Ealaíon.

 

That a sum not exceeding _44,101,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December, 2003, for grants (grants-in-aid) to An Chomhairle Ealaíon.”

 

 

 

                                                                                                             — An tAire Airgeadais.


 

15.  “Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí  Chomhaontú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Fíniúna agus Fíona, 2001, a leagadh faoi bhráid Dháil Éireann an 7 Feabhra, 2003.

 

That Dáil Éireann approves the terms of the International Organisation of Vine and Wine Agreement, 2001, which was laid before Dail Éireann on 7th February, 2003.”

 

 

 

                                                                                       An tAire Talmhaíochta agus Bia.


16.  Go gceadaíonn Dáil Éireann an tOrdú seo a leanas ina dhréacht:

 

That Dáil Éireann approves the following order in draft:

 

 

 

An tOrdú um an Acht Craolacháin (Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí) 1999 (Mórócáidí a Ainmniú) 2003

 

Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003

 

 

 

ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 28 Feabhra, 2003.

 

a copy of which was laid before Dáil Éireann on 28th February, 2003.”

 

 

 

                                                        An tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha.


 

17.  That, in pursuance of Standing Order No. 135 of the Standing Orders relative to Public Business, the Twenty-fifth Amendment of the Constitution Bill, 2001, which had reached Second Stage prior to the dissolution of the Dáil on 25 April, 2002, be restored to the Order Paper.— Caoimhghín Ó Caoláin.

                                                                                                                          [26 June, 2002]


 

ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY

 

   18.  (l) An Bille Airgeadais 2003 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Finance Bill 2003 — Order for Report.


 

   19.  An Bille um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach) 2001 — An Dara Céim (atógáil).

Criminal Justice (Temporary Release of Prisoners) Bill 2001 — Second Stage (resumed).


   20.  (l) An Bille um Cheadúnú Ócáidí Laistigh 2001 — Ordú don Tuarascáil.

(a) Licensing of Indoor Events Bill 2001 — Order for Report.


   21.  An Bille Léiriúcháin 2000 — Ordú don Tuarascáil.

Interpretation Bill 2000 — Order for Report.


   22.  Tairiscintí Airgeadais ón Aire Airgeadais [2002] (Tairiscint 11, atógáil).

Financial Motions by the Minister for Finance [2002] (Motion 11, resumed).


   23.  An Bille um Chosaint Sonraí (Leasú) 2002 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

Data Protection (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Order for Report.


   24.  An Bille um Chosaint Sceithirí 1999 — An Coiste.

Whistleblowers Protection Bill 1999 — Committee.


   25.  An Bille um Airm Núicléacha a Imshrianadh 2000 [Seanad] — An Coiste.

Containment of Nuclear Weapons Bill 2000 [Seanad] — Committee.


   26.  An Bille um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil Aindleathach ar Muir) 2000 — Ordú don Tuarascáil.

 

Criminal Justice (Illicit Traffic by Sea) Bill 2000 — Order for Report.


   27.  An Bille um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí)  2002 — Ordú don Tuarascáil.

Criminal Justice (Public Order)  Bill 2002 — Order for Report.


 

   28.  An Bille Ealaíon 2002 — Ordú don Tuarascáil.

Arts Bill 2002 — Order for Report.


 

   29.  Bille an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2002 — Ordú don Tuarascáil.

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bill 2002 — Order for Report.


 

   30.  An Bille um Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta 2002 [Seanad] — Ordú don Tuarascáil.

National Tourism Development Authority Bill 2002 [Seanad] — Order for Report.


 

   31.  An Bille um Fháltais ó Choireacht (Leasú) 1999 — An Coiste.

Proceeds of Crime (Amendment) Bill 1999 — Committee.


   32.  Bille na bPaitinní (Leasú) 1999 — An Coiste.

Patents (Amendment) Bill 1999 — Committee.


                                

GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS’ BUSINESS

Gnó a ordaíodh:

Business ordered:

   33.  An Bille um Atáirgeadh Daonna 2003 — An Dara Céim.

Human Reproduction Bill 2003 — Second Stage.

 — Mary Upton.


Fógraí Tairisceana:

Notices of Motions:

34.  “That Dáil Éireann:

 

  aware of the growing public concern and hardship caused by inadequate provision of health, housing and support services for the elderly and people with disabilities;

 

  noting the lack of sufficient subvention in respect of nursing home care and the inadequacy of respite and residential care;

 

  deplores the lengthy waiting lists for disabled persons housing grants, the changes made to the eligibility criteria for such grants and the failure of the current level of disabled persons housing grants to meet demand and modern construction costs;

  believes that this situation will result in further pressure on the overstretched health and housing services;

 

  condemns the Government for its failure to address these and other issues affecting the rights and quality of lives of people with disabilities, the elderly, their families and carers; and calls on the Minister for the Environment and Local Government and the Minister for Health and Children to immediately bring forward a comprehensive package of measures, including additional finance, to address these crises and to provide for the eradication of such waiting lists.”  Bernard Allen, Olivia Mitchell, Enda Kenny, Richard Bruton, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

                                                                                                                         [4 March, 2003]


35.  That Dáil Éireann:

 

condemns the decision of the Government to cancel the order for five medium lift helicopters for the Air Corps which will have serious implications for the viability of the Air Corps and the effectiveness of our search and rescue services;

 

noting, in particular, that the White Paper on Defence, which was approved by the Government in February 2000, recognised the urgent equipment modernisation requirements of the Air Corps and the repeated statements from the Minister for Defence that the acquisition of these aircraft would provide a major boost for the organisation and were required to enable the Air Corps to play a pivotal role in search and rescue operations for the foreseeable future;

 

expresses concern also that the cancellation may jeopardise up to 1,500 jobs at FLS Aerospace in North Dublin, as agreement had been reached to provide significant additional business for the plant as part of the contract process;

 

and calls on the Government to reverse the decision to cancel the order and to ensure that procedures to provide the five helicopters are re-instated without further delay.” — Joe Sherlock, Ruairi Quinn, Brendan Howlin, Emmet Stagg, Thomas P.Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Eamon Gilmore, Michael D. Higgins, Kathleen Lynch, Liz McManus, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Pat Rabbitte, Seán Ryan, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

                                                                                                                  [4 September, 2002]


36.  That Dáil Éireann immediately establish the Public Accounts Committee and mandate it:

 

to review the policy implications of the abuses and regulatory shortcomings revealed by the Report of the Inspectors Appointed to Enquire into the affairs of Ansbacher (Cayman) Limited;

 

to make recommendations as it sees fit, in particular in relation to reforms:

 

-  to improve the chances of detection and prosecution of such abuses,

  -   to place clearer obligations on advisors, on directors and institutions in relation to such practices,

 

  -   to strengthen the obligations of regulators in relation to investigation which they conduct and to amend the circumstances where confidentiality is afforded by regulators, and

 

  -   to ensure that regulatory supervision and revenue procedures are in accordance with best practice world wide.” Richard Bruton, Phil Hogan, Enda Kenny, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

                                                                                                                   [4 September, 2002]


37.  That Dáil Éireann:

 

      condemns the decision of the Football Association of Ireland to enter into an arrangement to allow the pay channel, Sky Sports, exclusive rights to televise Irish home soccer internationals;

 

      notes that this move will result in many fans being deprived of the opportunity of watching the matches live on television and that it is likely to result in an increase in the number of young people and children viewing the matches in pubs;

 

      believes that this decision represents a betrayal of the fans who have loyally supported the Irish soccer team;

 

      deplores the failure of the Government to use the powers given to it by the Oireachtas in the Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act, 1999, to designate these matches and other major sporting occasions as events of major importance to society for which the right of a qualifying broadcaster to provide coverage on free television services should be provided in the public interest;

 

      notes that there is nothing in Irish legislation or in the EU Directive, Television Without Frontiers, to prevent the Government from acting, even at this stage;

 

and calls on the Minister for Communications, Marine and Natural Resources to immediately make the required order and to include among the events designated Irish home soccer internationals.” — Eamon Gilmore, Ruairi Quinn, Brendan Howlin, Emmet Stagg, Thomas P.Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Micheal D. Higgins, Kathleen Lynch, Liz McManus, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Pat Rabbitte, Seán Ryan, Joe Sherlock, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

[4 September, 2002]


38.  “That Dáil Éireann notes:

 

a shipment of plutonium mixed oxide was delivered to Japan in 1999 from British Nuclear Fuels Limited (BNFL) but, because crucial safety data was found to be falsified by BNFL, Japan refused to accept the fuel and it is now being returned to the United Kingdom, and

 

the MOX is expected to be shipped through the Irish Sea and thus poses an unacceptable risk to the marine environment, coastline and population of Ireland;

 

calls on the Irish Government to:

 

protest the shipment to the Japanese and British Governments;

 

welcome the formation of a citizens’ flotilla of small yachts to peacefully express the Irish people’s opposition to the shipment;

 

protest the proposed level of security as inadequate and demand an armed military escort capable of meeting any threat from terrorism accompany the shipment;

 

request that the United States Administration, which must authorise the security arrangements of the transport, conduct a ‘threat assessment’ in the light of the new security situation created by the September 11th terrorist attack;

 

demand that the Japanese and British Governments conduct a full, comprehensive and public environmental impact assessment in consultation with Ireland prior to the voyage;

 

demand that the Japanese and British Governments consult with Ireland to formulate contingency plans and emergency preparations in case of an accident or incident;

 

demand that the Japanese and British Governments accept full and unconditional liability for any and all harm to Ireland, including its marine environment, arising from the shipment and

 

in the light of recent public statements by senior Japanese officials about overturning Japan’s constitutional commitment to reject nuclear weapons, request an urgent public review by the European Union member states of the proposed EURATOM-Japan Peaceful Nuclear Cooperation Agreement.”— Trevor Sargent, Ciarán Cuffe, John Gormley, Dan Boyle, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

                                                                                                                  [4 September, 2002]


39.  That Dáil Éireann:

 

condemns the decision of the Government to cut the allocation for Overseas Development Aid (ODA) for this year by _32 million;

 

regards the decision as particularly deplorable, given that much of Southern Africa is again facing  the threat of widespread famine;

 

believes that this decision represents a massive betrayal of the trust of those developing countries that supported Ireland’s election to the Security Council of the United Nations;

 

calls on the Government to cancel the cutback and to ensure that ODA is maintained at the level promised;

 

further calls on the Government to support the draft Bill prepared by the Labour Party, the Ireland Aid Bill,  to ensure that commitments in regard to ODA are ring-fenced and cannot be cut back by any government.” Michael D. Higgins, Ruairi Quinn, Brendan Howlin, Emmet Stagg, Thomas P. Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Eamon Gilmore, Kathleen Lynch, Liz McManus, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Pat Rabbitte, Seán Ryan, Joe Sherlock Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

                                                                                                                   [4 September, 2002]


40.  “That Dáil Éireann conscious of the new and highly dangerous international situation created by the appalling attacks in the United States on 11th September 2001:

 

expresses its continuing sympathy for all the victims of the 11th September atrocities;

 

voices its concern at the worsening situation in Palestine and Israel and urges the compliance by the Israeli Government with United Nations resolutions and an end to its military occupation of the Palestinian territories;

 

reiterates its commitment to the peaceful resolution of all international disputes and calls upon the Irish Government to:

 

-  strongly oppose the launching of a new war against Iraq by the United States Administration and the British Government, a war which has the potential to escalate far beyond Iraq with catastrophic consequences throughout the region and worldwide;

 

-  cease immediately the practice of giving permission to foreign states to refuel, re-supply and train military aircraft in Irish airports and Irish airspace and to use Irish seaports for their naval vessels;

 

-  use all its political and diplomatic resources in the United Nations and the European Union to promote a peaceful solution.” — Caoimhghín Ó Caoláin, Seán Crowe, Martin Ferris, Arthur Morgan, Aengus Ó Snodaigh.

                                                                                                                [10 September, 2002]


41.  That Dáil Éireann:

 

     notes with concern the considerable increase in the number of notified redundancies arising from the economic downturn;

 

     condemns the refusal of a number of companies to pay redundancy terms recommended by the Labour Court;

 

     believes that the current statutory redundancy scheme, which has not been updated for many years, is totally inadequate to compensate for the loss of a job, as a worker on the average industrial wage with 30 years service could qualify for as little as _10,307;

 

     notes that the trade union movement regards this situation with sufficient seriousness that the ICTU has sanctioned nation-wide industrial action; and

 

     calls on the Government to introduce amending legislation to provide for:

-        an increase to three weeks pay for each year of service for redundant workers;

-        a reduction in the qualifying period for entitlement to payments from two years to one; and

-        a raising of the ceiling for the calculation of the lump sum to _635 per week and that this figure be index linked. Thomas P.Broughan, Ruairi Quinn, Brendan Howlin, Emmet Stagg, Joan Burton, Joe Costello, Eamon Gilmore, Michael D. Higgins, Kathleen Lynch, Liz McManus, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Pat Rabbitte, Seán Ryan, Joe Sherlock, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

                                                                                                                       [9 October, 2002]


42.  That Dáil Éireann:

 

notes the loss of confidence by the Irish people in the current Government;

 

calls for a comprehensive investigation into the delay in having Dáil Éireann decide on the implications of using Shannon Airport as a refueling  base for the U.S. Air Force;

 

calls for a comprehensive investigation into the allegations that the Taoiseach was aware of the inexplicable large payments by developers to former Minister Ray Burke prior to his appointment;

 

calls for a comprehensive investigation into the manner in which the Government failed to declare the true state of the national economy prior to the last General Election;

 

condemns successive Ministers for the Environment for failing to overturn badly planned rezoning decisions; and

 

calls for an independent expert land use advisory group to be established as a bulwark against future bad rezoning decisions.— Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Ciarán Cuffe, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

                                                                                                                       [9 October, 2002]


43.  “That Dáil Éireann:

 

re-iterates its support for the Good Friday Agreement and the institutions established under it;

 

urges all parties to fully support the Agreement and its institutions, based as they are on the principle of inclusivity and respect for all electoral mandates;

 

would strongly oppose a suspension of the institutions by the British Government; and

 

calls upon the Irish Government to defend and promote the Agreement and the agenda for real change, reconciliation and lasting peace in Ireland.” Caoimhghín Ó Caoláin, Aengus Ó Snodaigh,  Seán Crowe, Martin Ferris, Arthur Morgan.                                                                                                                    

                                                                                                                       [9 October, 2002]

44.  “That Dáil Éireann welcomes the publication of a Government Green Paper on Basic Income, urges the development of a White Paper on the issue, and a future Government commitment to legislate in this area.” — Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Ciarán Cuffe, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

[15 October, 2002]

45.  “That Dáil Éireann fully supports the enlargement of the European Union and welcomes the forthcoming accession of new States to the Union, providing that it is the expressed will of their people in referenda in each applicant State, and that they fulfil the democratic and human rights’ standards stipulated in the Copenhagen Criteria.” Caoimhghín Ó Caoláin, Seán Crowe, Martin Ferris, Arthur Morgan, Aengus Ó Snodaigh.

                                                                                                                     [15 October, 2002]


46.  “That Dáil Éireann approves and wholeheartedly endorses the immediate and full enlargement of the European Union, through the accession of all countries currently seeking such membership.” — Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Ciarán Cuffe, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

 

                                                                                                                     [15 October, 2002]


47.  “That Dáil Éireann condemns the Minister for Agriculture and Food for:

 

   his failure to assist in the dispute between livestock farmers and the meat industry;

 

   his failure to promote export markets;

 

   his failure to amend the operation of the National Sheep Identification System;

 

   his failure to distribute 7 million gallons of milk quota as granted under Agenda 2000 by the expected date in May 2002;

 

   his failure to ensure the operation of the Dairy Herd Certification Scheme and the National Beef Assurance Scheme;

 

   is failure to address the difficulties of grain and maize farmers;

 

   his failure to maximise the potential of the REPS Scheme and the Early Retirement Scheme;

 

   his failure to implement an equitable sheep De-stocking Policy; and

 

   his failure to establish the detail of the Fischler proposals.” — Billy Timmins, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton.

 

[23 October, 2002]


48.  That Dáil Éireann aware of the growing number of families on housing lists and the great financial difficulties facing those trying to buy homes;

 

— condemns the decision of the Government to abolish the first time buyers housing grant;

 

believes that the decision will make it more difficult for first time buyers to compete with investors in the housing market; and

 

  calls for the immediate reversal of the decision and the reinstatement of the grant scheme.— Eamon Gilmore, Pat Rabbitte, Liz McManus, Emmet Stagg, Thomas P. Broughan, Joan Burton, Joe Costello,  Michael D. Higgins, Brendan Howlin, Kathleen Lynch, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Ruairi Quinn, Seán Ryan, Joe Sherlock, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

[18 November, 2002]


49.  “That Dáil Éireann notes:

 

         the growing crisis in the care of the disabled;

 

         Government failure to fund the additional residential, respite or day care places required to meet either planned or emergency demand in 2003;

 

   the complete absence of training, sheltered employment or day placements to meet the needs of this years disabled school leavers;

 

   the continuing practice of placing disabled persons in psychiatric hospitals;

 

  the withdrawal of the waiting list funding programme while 1,700 people still await residential services; and

 

   mindful that 2003 is the European Year of the People with Disabilities and also the year Ireland hosts the Special Olympics, calls on the Government:

 

               to restore funding for the New Services Development Programme until waiting lists for residential care are reduced to realistic and manageable levels;

 

              to ensure every disabled school leaver can access a day service appropriate to their needs; and

  to finally end the travesty whereby the parents, siblings and other carers of the disabled are repeatedly forced onto the streets to campaign for basic services.” — Olivia Mitchell, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

                                                                                                                      [29 January, 2003]


50.  “That Dáil Éireann:

 

    expresses its deep concern at the major build-up of troops and weapons in the Gulf Region by the United States and a number of other countries, apparently in preparation for a war against Iraq at a time when the United Nations Arms Inspectors have not yet completed their mandate and when the Security Council has not yet considered what response, if any, is required to the report of the Inspectors;

 

    notes with alarm a recent UN report pointing to the potentially catastrophic consequences of a war, which include half a million direct or indirect casualties, the outbreak of disease and the displacement of hundreds of thousands of civilians;

 

    further expresses concern at the provision of facilities at Shannon Airport for US troops and equipment as part of the build up for war, especially without any reference to the Oireachtas; and

 

    condemns Saddam Hussein for the heinous crimes he has committed against his own people and calls on the Iraqi Government to comply in full with all resolutions of the UN Security Council;

calls on the Irish Government to:

 

    join with countries like France and Germany in efforts to avoid war and to promote a specific settlement of this dispute, in accordance with the principles of Article 29.2 of the Constitution; and

 

    suspend the provision of any facilities at Shannon Airport that could be used to facilitate preparations for a war against Iraq.”  Pat Rabbitte, Liz McManus, Emmet Stagg, Thomas P. Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Eamon Gilmore, Michael D. Higgins, Brendan Howlin, Kathleen Lynch, Breeda Moynihan-Cronin, Brian O’Shea, Jan O’Sullivan, Seamus Pattison, Willie Penrose, Ruairi Quinn, Seán Ryan, Joe Sherlock, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

                                                                                                                      [29 January, 2003]


51.  “That Dáil Éireann, taking account of the humanitarian issues involved and the consequent need for care and consideration, calls on the Government to confirm:

its opposition to unilateral attacks against Iraq;

 

that only multi-lateral action supported by the UN will be considered;

 

that prior Dáil approval for Irish refuelling or over-flight facilities will be sought if multi-lateral action is authorised by the UN;

 

that they have sought independent verification of the Blair dossier on Iraq which makes specific claims about Iraq’s weapon stocks;

 

that every proactive step possible is being taken to show that we stand with civilised, democratic states and against demagogues and dictators;

 

that Ireland’s security and defence needs have been reassessed;

 

that the General Affairs and External Relations Council of the EU will be asked to consider what contribution the EU will make to stability and prosperity in Iraq post Saddam Hussein; and

 

that it is raising the alarming concerns expressed by UN Inspector Dr. Hans Blix in relation to unanswered questions concerning the possession by Iraq of weapons of mass destruction, and unequivocally condemns the dictatorship of Saddam Hussein.” — Gay Mitchell, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

                                                                                                                      [4 February, 2003]


52.  “That Dáil Éireann: 

   concerned that an estimated 1.5 million citizens who have paid their PRSI contributions are being denied their rights and entitlement to dental treatment as a result of the ongoing dispute between the Minister for Social and Family Affairs; and

 

   aware that the continuation of this dispute has and will continue to cause undue hardship;

 

calls on the Minister for Social and Family Affairs to immediately enter into discussions which will bring an end to this dispute;

 

and to put in place a system of guaranteed repayments for those people who have incurred unnecessary dental expenses arising from this dispute.” — Michael Ring, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Jimmy Deenihan, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O’Dowd, Jim O’Keeffe, John Perry, David Stanton, Billy Timmins.

                                                                                                                      [4 February, 2003]


   53.  An Dáil a chur ar athló.

Adjournment of the Dáil.


BILLÍ I ROGHCHOISTÍ, I gCOISTÍ SPEISIALTA NÓ I gCOMHCHOISTÍ

BILLS IN SELECT, SPECIAL OR JOINT COMMITTEES

An Bille um Sheirbhísí Slándála Príobháidí 2001 — An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan.

Private Security Services Bill 2001 — Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights.


An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais 2002 — An Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí.

Houses of the Oireachtas Commission Bill 2002 — Select Committee on Finance and the Public Service.


An Bille um Thruailliú na Farraige (Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha) (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) 2000 — An Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha.

Sea Pollution (Hazardous and Noxious Substances) (Civil Liability and Compensation) Bill 2000 — Select Committee on Communications, Marine and Natural Resources.


(l) An Bille fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2001 — An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan.

(a) European Convention on Human Rights Bill 2001 — Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights.


An Bille Iascaigh (Leasú) 2002 [Seanad] — An Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha.

Fisheries (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Select Committee on Communications, Marine and Natural Resources.


An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2002 — An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan.

Criminal Justice (Terrorist Offences) Bill 2002 — Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights.


(l) An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003 — An Roghchoiste um Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh.

(a) Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Bill 2003 — Select Committee on Social and Family Affairs.


An Bille um  Shábháilteacht Iarnróid 2001 — An Roghchoiste um Iompar.

Railway Safety Bill 2001 — Select Committee on Transport.


TEACHTAIREACHTAÍ ÓN RIALTAS

MESSAGES FROM THE GOVERNMENT

 

An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003.

Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Bill 2003.

         For the purpose of Article 17.2 of the Constitution, the Government recommend that it is expedient to authorise such payments out of moneys provided by the Oireachtas as are necessary to give effect to any Act of the present session to amend and extend the Social Welfare Acts, the Health Contributions Act 1979, the National Training Fund Act 2000, the Ombudsman Act 1980, the Freedom of Information Act 1997 and the Pensions Act 1990.

Given on this 3rd day of March, 2003

(Signed)  Bertie Ahern,

Taoiseach.


 MEMORANDA

 Dé Máirt, 4 Márta, 2003

Tuesday, 4th March, 2003

An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003:

Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Bill 2003:

Cruinniú den Roghchoiste um Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 2 p.m.

Meeting of the Select Committee on Social and Family Affairs in Committee Room 4, LH2000, at 2 p.m.


Cruinniú den Chomhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 2.30 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights in Committee Room 2, LH2000, at 2.30 p.m.


 

Cruinniú den Chomhchoiste um Iompar i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 2.30 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Transport in Committee Room 1, LH2000, at 2.30 p.m.


 

Cruinniú den Chomhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 4.30 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Enterprise and Small Business in Committee Room 3, LH2000, at 4.30 p.m.


                                                                                                                                                

Dé Céadaoin, 5 Márta, 2003

Wednesday, 5th March, 2003

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Enterprise and Small Business in Committee Room 4, LH2000, at 9.30 a.m.


 

Cruinniú den Chomhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil  i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 2.30 p.m.

Meeting of the Joint Committee on the Environment and Local Government  in Committee Room 3, LH2000, at 2.30 p.m.


 

Cruinniú den Chomhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 3 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Finance and the Public Service in Committee Room 1, LH2000, at 3 p.m.

                                                                       


An Bille fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2001:

European Convention on Human Rights Bill 2001:

Cruinniú den Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 5.15 p.m.

Meeting of the Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights in Committee Room 2, LH2000, at 5.15 p.m.


 

Déardaoin, 6 Márta, 2003

Thursday, 6th March, 2003

 

Cruinniú den Chomhchoiste um  Shláinte agus Leanaí i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Health and Children in Committee Room 2, LH2000, at 9.30 a.m.


 

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.


 

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 2 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Arts, Sport, Tourism, Community, Rural and Gaeltacht Affairs in Committee Room 4, LH2000, at 2 p.m.


   SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL

Reachtúil:

 

 Statutory:

 

 

 

1) An Comhchoiste um Iompar. An Chéad Tuarascáil Iniúchta maidir le:

COM (2002) 623, 7 Samhain, 2002;

COM (2002) 664, 26 Samhain, 2002;

COM (2002) 683, 29 Samhain, 2002;

COM (2002) 717, 4 Nollaig, 2002.

(Tuarascáil ar an gCruinniú a tionóladh an 11 Feabhra, 2003).

 

1) Joint Committee on Transport. First Scrutiny Report on:

COM (2002) 623, 7 November, 2002;

COM (2002) 664, 26 November, 2002;

COM (2002) 683, 29 November, 2002;

COM (2002) 717, 4 December, 2002.

(Report of the Meeting held on 11 February, 2003).

 

 

 

2) Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear, i dtaca leis na díolúintí ó chistí agus acmhainní eacnamaíocha a chalcadh agus don deichiú huair, Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe atá dírithe in aghaidh daoine agus iontrálacha áirithe a bhaineann le hUsama bin Laden, le líonra Al-Qaida agus leis an Taliban mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

Com (2003) 41.

 

2) Proposal for a Council Regulation amending, as regards the exemptions to the freezing of funds and economic resources and for the tenth time, Regulation (EC) No. 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entries associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban together with explanatory information note.

Com (2003) 41.

 

 

 

3) An tOrdú um Acht an Bhainc Ceannais 1971 (Scéim ABN AMRO Bank N.V. agus Bhainc-Aontas Éireann, c.p.t. a Cheadú) 2003 (I.R. Uimh. 64 de 2003).

 

3) Central Bank Act 1971 (Approval of Scheme of ABN AMRO Bank N.V. and Allied Irish Banks, p.l.c.) Order 2003 (S.I. No. 64 of 2003).

 

 

 

4) Na Rialacháin um an Acht Rialtais Áitiúil 2001 (Cuid 15) 2003 (I.R. Uimh. 73 de 2003).

 

4) Local Government Act 2001 (Part 15) Regulations 2003 (S.I. No. 73 of 2003).

 

 

 

5) An tOrdú um an Acht Craolacháin (Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí) 1999 (Mórócáidí a Ainmniú) 2003 (Dréacht).

 

5) Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 (Draft).

 

 

 

6) An tÚdarás Iomaíochta. Tuarascáil Bhliantúil, 2002.

 

6) Competition Authority. Annual Report, 2002.

 

 

 

7) Na Rialacháin fán Acht um Dhíchoimisiúnú 1997 (Díchoimisiúnú) (Leasú) 2003 (I.R. Uimh. 69 de 2003).

 

7) Decommissioning Act 1997 (Decommissioning) (Amendment) Regulations 2003 (S.I. No. 69 of 2003).

 

 

 

8) Na Rialacháin fán Acht um Dhíchoimisiúnú 1997 (Díchoimisiúnú) (Forlíontach) (Leasú) 2003 (I.R. Uimh. 70 de 2003).

 

8) Decommissioning Act 1997 (Decommissioning) (Supplementary) (Amendment) Regulations 2003 (S.I. No. 70 of 2003).

 

 

 

9) Tuarascáil Bhliantúil do Thithe an Oireachtais ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí de réir Alt 26 d’Acht na nDídeanaithe 1996, arna leasú (don tréimhse 1 Eanáir go 31 Nollaig, 2002).

 

9) Annual Report to the Houses of the Oireachtas by the Minister for Justice, Equality and Law Reform in accordance with Section 26 of the Refugee Act 1996, as amended (for the period 1 January to 31 December, 2002).

 

 

 

 

Neamhreachtúil:

 

Non-Statutory:

 

 

 

1) An Grúpa Athbhreithnithe Ard-Leibhéil ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997. Tuarascáil don Rialtas.

 

1) High Level Review Group on the Freedom of Information Act 1997. Report to the Government.

 

 

 

2) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Galar Crúb agus Béil) (Rialú ar Allmhairí Feola ón mBotsuáin) 2003 (I.R. Uimh. 50 de 2003).

 

2) European Communities (Foot and Mouth Disease) (Control on Imports of Meat from Botswana) Regulations 2003 (S.I. No. 50 of 2003).

 

 

 

3) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leas Laonna agus Muc) 2003 (I.R. Uimh. 48 de 2003).

 

3) European Communities (Welfare of Calves and Pigs) Regulations 2003 (S.I. No. 48 of 2003).

 

 

 

4) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialú ar Allmhairí Táirgí ó Ainmhithe ón tSín) (Leasú) 2003 (I.R. Uimh. 49 de 2003).

 

4) European Communities (Control on Imports of Animal Products from China) (Amendment) Regulations 2003 (S.I. No. 49 of 2003).

 

 

 

5) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iarmhair Lotnaidicídí) (Torthaí agus Glasraí) (Leasú) 2002 (I.R. Uimh. 526 de 2002).

 

5) European Communities (Pesticide Residues) (Fruit and Vegetables) (Amendment) Regulations 2002 (S.I. No. 526 of 2002).

 

 

 

6) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iarmhair Lotnaidicídí) (Gránaigh) (Leasú) 2002 (I.R. Uimh. 533 de 2002).

 

6) European Communities (Pesticide Residues) (Cereals) (Amendment) Regulations 2002 (S.I. No. 533 of 2002).

 

 

 

7) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iarmhair Lotnaidicídí) (Earraí Bia de Bhunadh Ainmhíoch) (Leasú) 2002 (I.R. Uimh. 534 de 2002).

 

7) European Communities (Pesticide Residues) (Foodstuffs of Animal Origin) (Amendment) Regulations 2002 (S.I. No. 534 of 2002).

 

 

 

8) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iarmhair Lotnaidicídí) (Táirgí de Bhunadh Plandaí, lena n-áirítear Torthaí agus Glasraí) 2002 (I.R. Uimh. 535 de 2002).

 

8) European Communities (Pesticide Residues) (Products of Plant Origin, including Fruit and Vegetables) Regulations 2002 (S.I. No. 535 of 2002).

 

 

 

9) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ábhair agus Earraí atá ceaptha teacht i dTeagmháil le hEarraí Bia) 2003 (I.R. Uimh. 76 de 2003).

 

9) European Communities (Materials and Articles intended to come into Contact with Foodstuffs) Regulations 2003 (S.I. No. 76 of 2003).

 

 

 

10) Díolacháin Táirgí PRODCOM, 2001.

 

10) PRODCOM Product Sales, 2001.

 

 

 Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks