Oireachtas home page

14

 

DÁIL ÉIREANN

 

179

 

 

 

 

 

                                                 

Déardaoin, 27 Feabhra, 2003

Thursday, 27th February, 2003

 10.30 a.m.


GNÓ PRÍOBHÁIDEACH

PRIVATE BUSINESS

 a1. Tairiscint maidir leis an mBille um Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (Leasú Cairteacha) 2002.

Motion re Royal College of Surgeons in Ireland (Charters Amendment) Bill 2002.

 

                                              ORD GNÓ

                                     ORDER OF BUSINESS

 

19a. Tairiscint maidir le Tíolacadh agus Scaipeadh Mheastacháin Athbhreithnithe 2003.

Motion re Presentation and Circulation of Revised Estimates 2003.

 

6. An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003 — An Dara Céim (atógáil).

Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Bill 2003 — Second Stage (resumed).

 

25. An Bille Iascaigh (Leasú) 2002 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Fisheries (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).

 

20. Tairiscint maidir leis an mBille Iascaigh (Leasú) 2002 [Seanad].

Motion re Fisheries (Amendment) Bill 2002 [Seanad].

 

26. An Bille um  Shábháilteacht Iarnróid 2001 — An Dara Céim (atógáil).

Railway Safety Bill 2001 — Second Stage (resumed).

GNÓ PRÍOBHÁIDEACH

PRIVATE BUSINESS

 Teachtaireachtaí ón Seanad: Messages from the Seanad

 

a1. “Tá Seanad Éireann tar éis an tOrdú seo a leanas a dhéanamh:-

 

  “Go gceapfar Roghchoiste a bheidh le comhcheangal le Roghchoiste a cheapfaidh Dáil Éireann chun an Bille um Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (Leasú Cairteacha) 2002, a bhreithniú.

 

 Seanad Éireann has made the following Order:-

 

  That a Select Committee be appointed to be joined with a Select Committee to be appointed by Dáil Éireann to consider The Royal College of Surgeons in Ireland (Charters Amendment) Bill 2002.”

 

 

 

Tairiscint:

Motion:

 

  “Go gceapfar Roghchoiste a bheidh le comhcheangal le Roghchoiste a cheapfaidh Seanad Éireann chun an Bille um Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (Leasú Cairteacha) 2002, a bhreithniú.

  That a Select Committee be appointed to be joined with a Select Committee to be ap­pointed by Seanad Éireann to consider The Royal College of Surgeons in Ireland (Charters Amendment) Bill 2002.”

 

— An Leas-Cheann Comhairle.


 

 

I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS

 

   

Fógraí Tairisceana : Notices of Motions

 

 


19a.  “D’ainneoin Bhuan-Ordú 152 (1) nó (2) de Bhuan-Orduithe Dháil Éireann i dtaobh Gnó Phoiblí, go ndéanfar Meastacháin Athbhreithnithe do na Seirbhísí Poiblí don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2003, a thíolacadh don Dáil agus a scaipeadh ar na comhaltaí an 27 Feabhra, 2003, ar dáta é atá níos déanaí ná an dáta forordaithe do thíolacadh Meastachán agus go ndéanfar na Meastacháin Athbhreithnithe a tharchur chuig Roghchoistí de bhun Bhuan-Ordú 152 (3) agus mhír (1)(a)(ii) d’Orduit­he Tagartha gach Coiste.

 

That, notwithstanding Standing Order 152 (1) or (2) of the Standing Orders of Dáil Éireann relative to Public Business, Revised Estimates for the Public Services for the year ending 31st December, 2003, be presented to the Dáil and circulated to members on 27th February, 2003, being a date later than that prescribed for the presentation of Estimates and that the Revised Estimates be referred to Select Committees pursuant to Standing Order 152 (3) and para­graph (1)(a)(ii) of each Committee’s Orders of Reference.”

 

 

 

 


— An tAire Airgeadais.


 

 


 


20. “Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an Chomhaontaithe ar fhorálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig, 1982, i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur i ngníomh, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 4 Lúnasa, 1995, agus ar leagadh an téacs de faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Meán Fómhair, 2002.

 

That Dáil Éireann, pursuant to Article 29.5.2 of Bunreacht na hÉireann, approves the terms of the Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10th  December, 1982, relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks, done at New York on 4th August, 1995, the text of which was laid before Dáil Éireann on 27th September, 2002.”

 

 

 

 

An tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha.


 

ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY

 

6.   An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003 — An Dara Céim (atógáil).

Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Bill 2003 — Second Stage (resumed).


 

25. An Bille Iascaigh (Leasú) 2002 [Seanad] — An Dara Céim (atógáil).

Fisheries (Amendment) Bill 2002 [Seanad] — Second Stage (resumed).


 

26. An Bille um  Shábháilteacht Iarnróid 2001 — An Dara Céim (atógáil).

Railway Safety Bill 2001 — Second Stage (resumed).

 


  TEACHTAIREACHTAÍ ÓN RIALTAS

MESSAGES FROM THE GOVERNMENT

 

Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí, 2003:

Estimates for Public Services, 2003:

 

For the purpose of Article 17.2 of the Constitution the Government recommend that a sum not exceeding 30,791,512,000 be granted out of the moneys provided by the Oireachtas to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st December, 2003, for Public Services.

 

Given on this 25th day of February, 2003

 

(Signed)  Bertie Ahern,

Taoiseach.


 

MEMORANDA

 

 Déardaoin, 27 Feabhra, 2003

Thursday, 27th February, 2003

 

Cruinniú den Fhochoiste um Chearta an Duine den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 10 a.m.

 


Meeting of the Sub-Committee on Human Rights of the Joint Committee on Foreign Affairs in Committee Room 3, LH2000, at 10 a.m.


 

An Bille Airgeadais 2003:

Finance Bill 2003:

Cruinniú den Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 10.30 a.m.

Meeting of the Select Committee on Finance and the Public Service in Committee Room 4, LH2000, at 10.30 a.m.


 

Cruinniú den Chomhchoiste um Thalmhaíocht agus Bia i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Agriculture and Food in Committee Room 3, LH2000, at 11 a.m.


 

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.


 

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 11.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 2, LH2000, at 11.30 a.m.


 

   SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL

 


 

Reachtúil:

 

 

Statutory:

 

 

 

 Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le gníomhaíocht chustam in aghaidh earraí a bhfuil amhras fúthu gur sháraigh siad cearta maoine intleachtúla agus na bearta a bheidh le glacadh in aghaidh earraí ar cinneadh gur sháraigh siad na cearta sin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 20.

 

 Proposal for a Council Regulation concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights together with explanatory information note.

COM (2003) 20.

 

 

 

Neamhreachtúil:

 

Non-Statutory:

 

 

 

1) An Coiste Uile-Pháirtí Oireachtais ar an mBunreacht. An tOchtú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn - ‘An Rialtas’.

 

1) The All-Party Oireachtas Committee on the Constitution. Eighth Progress Report - ‘Govern­ment’.

 

 

 

2) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Bearta Sriantacha)(An tSomáil) 2003 (I.R. Uimh. 67 de 2003).

 

2) European Communities (Restrictive Mea­sures) (Somalia) Regulations 2003 (S.I. No. 67 of 2003).

 

 

 

 


3) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Toirmeasc ar Gharbhdhiamaint ó Shiarra Leon a Allmhairiú isteach sa Chomhphobal) 2003 (I.R. Uimh. 65 de 2003).

 

 3) European Communities (Prohibition on the Importation into the Community of Rough Diamonds from Sierra Leone) Regulations 2003 (S.I. No. 65 of 2003).

 

 

 

 

4) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trádáil leis an Iaráic) (Leasú) 2003 (I.R. Uimh. 66 de 2003).

 

4) European Communities (Trade with Iraq) (Amendment) Regulations 2003 (S.I. No. 66 of 2003).

 

 

 

Parlaimint na hEorpa:

 

European Parliament:

 

 

 

 Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cearta, tosaíochtaí agus moltaí an AE le haghaidh an 59ú Seisiún de Choimisiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine sa Ghinéiv (17 Márta go 25 Aibreán, 2003).

 

 European Parliament Resolution on the EU’s rights, priorities and recommendations for the 59th Session of the UN Commission on Human Rights in Geneva (17 March to 25 April, 2003).

 

 

 Oireachtas home pageContact Page

HomeSearchHelpInformation on IrelandLinks